19 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27910

YÖNETMELİK

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden:

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV Y
ÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 5/10/2000 tarihli ve 24191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 25 – Bir ders grubunun ara sınav, yıl sonu genel sınavı ve yıl sonu bütünleme sınavında, o ders grubunu meydana getiren derslerin her birinden ağırlıklarına göre alınan notların toplamı o sınavın notunu belirler. Bir ders grubundaki teorik ve pratik derslerin bir veya daha fazlasından % 50’den az not alan öğrencinin, o dersten aldığı not ile o dersin toplam notunun % 50’si arasında kalan fark ders grubu sınavı toplam notundan düşülür.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür.