8 Nisan 2011 Tarihli ve 27899 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1483      Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Taşra Teşkilatında Yer Alan Ankara Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne Bağlı Olarak Erzurum Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2011/1512      Mecidiyeköy Katılımı-Çağlayan Kavşağı Arası Yol Yapım İşi Projesinde İş Artışına İzin Verilmesine İlişkin Karar

2011/1523      Gürcistan Menşeli Ayçiçeği Tohumunun Unu ve Kaba Unları ile Diğer Yağlı Tohumların Unu ve Kaba Unları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2011/1546      4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2011/1548      Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2011/1556      Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

 KADRO ARTIRILMASI KARARI

—   Gümrük Müsteşarlğı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosunun Bir'den İki'ye Çıkarılmasına Dair Karar

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

—   İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

—   Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Aksaray Üniversitesi Kapadokya Yöre Mutfağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Galatasaray Üniversitesi İngilizce Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kafkas Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Rize Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Selçuk Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/22)

—   Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/23)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/51)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/53)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/54)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/58)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

—   Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


7/4/2011 tarihli ve 27898 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de, Yüksek Seçim Kurulunun 323 sayılı Kararı yayımlanmıştır.