29 Mart 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27889

KANUN

FT MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA

DEKLK YAPILMASINA DAR KANUN

Kanun No. 6213 Kabul Tarihi: 16/3/2011

MADDE 1 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayl ifti Mallarnn Korunmas Hakknda Kanunun 34 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

Kamu kurulular ile gerek veya tzel kiilere ait tarmsal iletmelerin kendi koruma tedbirlerini almalar durumunda, bu iletmelerden koruma creti alnmaz ve bu iletmelere koruma sandndan herhangi bir tazminat denmez.

GEC MADDE 1 4081 sayl ifti Mallarnn Korunmas Hakknda Kanuna gre ifti Mallarn Koruma Bakanlklarnn koruma faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklarndan, 31/12/2010 tarihi itibaryla vadesi geldii halde bu Kanunun yaymland tarih itibaryla denmemi olanlarn asllarnn tamam ile bu alacaklara ilikin faiz, gecikme faizi, gecikme zamm gibi feriler yerine bu Kanunun yaymland tarihe kadar TEFE/FE aylk deiim oranlar esas alnarak hesaplanacak tutarn; bu Kanunun yaymland tarihi izleyen drdnc ayn sonuna kadar borlu bulunulan ifti Mallarn Koruma Bakanlklarna bavuruda bulunulmas ve denmesi gereken tutarn, ilk taksit bu Kanunun yaymland tarihi izleyen dokuzuncu aydan balamak zere ve ertesi yl ilk taksidin tekabl ettii ayda toplam iki eit taksitte denmesi artyla bu alacaklarn denen ksmna isabet eden ferilerin tahsilinden vazgeilir.

Bu Kanunun yaymland tarihten nce dava konusu edilmi ve/veya icra takibi balatlm alacaklar iin, borlunun bu madde hkmlerinden yararlanmak zere bavuruda bulunmas halinde, srdrlen davalar sonlandrlr, icra ve takip ilemleri durdurulur. Bu takdirde, borlularn mahkeme masraflarn, icra masraflarn ve veklet cretini ilk taksit tutar ile birlikte demeleri arttr.

MADDE 2 Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

28/3/2011