6 Mart 2011 PAZAR

Resm Gazete

Say : 27866

YNETMELK

Babakanlk (Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl)tan:

AFET VE ACL DURUM HARCAMALARI YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; afet ve acil durum faaliyetleri deneinin zel hesaba aktarlmasna ve bu hesaplardan yaplacak harcamalarn muhasebeletirilmesine, denetlenmesine ve almlarda kullanlacak ihale yntemlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl, kamu kurum ve kurulular ile mahalli idarelerin afet ve acil durum faaliyetleri kapsamnda zel hesaplardan yapacaklar mal ve hizmet almlar ile yapm ilerini, afet ve acil durum mahallinde ve ilerinde altrlanlara yaplacak demeler ile dier giderler ve bunlara ilikin i ve ilemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 25/9/2009 tarihli ve 5902 sayl Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 23 nc maddesi ile 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayl Umumi Hayata Messir Afetler Dolaysiyle Alnacak Tedbirlerle Yaplacak Yardmlara Dair Kanunun 33 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Acil durum: Toplumun tamamnn veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uratan ve acil mdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olaylarn oluturduu kriz halini,

b) Afet: Toplumun tamam veya belli kesimleri iin fiziksel, ekonomik ve sosyal kayplar douran, normal hayat ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uratan doal, teknolojik veya insan kaynakl olaylar,

c) Afet ve acil durum faaliyetleri: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilikin hizmetlerin lke dzeyinde etkin bir ekilde gerekletirilmesi iin gerekli nlemlerin alnmas ve olaylarn meydana gelmesinden nce hazrlk ve zarar azaltma, olay srasnda yaplacak mdahale ve olay sonrasnda gerekletirilecek iyiletirme almalarn,

) Afet ve acil durum faaliyetleri denekleri: 5902 sayl Kanunun 23 nc maddesine gre Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl btesinde yer alan denekleri,

d) Bakan: Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakann,

e) Bakanlk: Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanln,

f) Kanun: 25/9/2009 tarihli ve 5902 sayl Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunu,

g) Mlki amir: Vali ve kaymakam,

) zel hesap: Kanunun 23 nc maddesine gre Bakanlk, kamu kurum ve kurulular ile mahalli idareler tarafndan Kanun kapsamndaki faaliyetlerin ifas amacyla kullanlmak zere bankalarda alacak hesaplar,

h) Yetkili merci: Bakanlk ve Bakanln yetki verdii birimleri,

ifade eder.

KNC BLM

Mali Hkmler

zel hesap

MADDE 5 (1) Bakanlk btesinde tefrik edilen afet ve acil durum faaliyetleri denei bteye gider kaydedilmek suretiyle zel hesaba aktarlarak kullanlr. Bakanlka uygun grlen hllerde, zel hesaba aktarlan bu tutarlardan kamu kurum ve kurulular ile mahalli idareler tarafndan alacak zel hesaplara da aktarma yaplabilir.

(2) Dier kamu kurum ve kurulular ile mahalli idareler de, Bakanlk zel hesabna aktarma yapabilir.

(3) zel hesap, Kanunun belirledii amalar dorultusunda kullanlr. Sarf belgeleri Saytay denetimine uygun saklanr. Kamu kurum ve kurulular ile mahalli idareler zel hesaplardan mali yl ierisinde yaptklar harcamalar, gerekletirdikleri faaliyetleri ve mali ylsonu itibaryla hesap bilgilerini bir sonraki yln Ocak ay sonuna kadar Bakanla bildirmekle ykmldrler.

(4) zel hesaplarda kalan tutarlar, bir sonraki yl hesaplarna devredilir.

(5) Bakanlk zel hesabndan kamu kurum ve kurulular ile mahalli idarelerin zel hesaplarna aktarlan tutarlardan kullanm amac gerekletikten sonra kalan tutarlar ile kullanm amac kalmad Bakanlka deerlendirilen tutarlar Bakanlk zel hesabna iade edilir ve bu konuda Bakanla bilgi verilir.

Bakanlk zel hesabnn kullanm

MADDE 6 (1) Bakanlk zel hesabndan yaplacak harcamalar Bakanlk bnyesinde oluturulacak bir komisyon tarafndan gerekletirilir. Harcama ncesinde, harcamann konusunu gsterir Bakan onay alnr.

(2) Komisyon, Bakanln ilgili dairelerinden Bakan tarafndan belirlenecek biri bakan olmak zere en az kiiden oluur. Bakanlk zel hesabndan yaplacak harcamalar iin gerekli belgelerin hazrlanmas grevlerini yrtmek zere komisyon bakan tarafndan sorumluluklar belirlenmek kaydyla komisyon yelerinden bir veya daha fazla personel grevlendirilir.

(3) Bakanlk zel hesabndan yaplan harcamalar konusunda komisyon, Bakana kar sorumludur.

Kamu kurum ve kurulular ile mahalli idarelerin zel hesaplarnn kullanm

MADDE 7 (1) Kamu kurum ve kurulular ile mahalli idarelerin zel hesaplarndan yaplacak harcamalar bu idareler bnyesinde oluturulacak afet ve acil durum komisyonlar tarafndan gerekletirilir. Harcama ncesinde, harcamann konusunu gsterir st ynetici onay alnr.

(2) Komisyonlar, st ynetici tarafndan belirlenecek biri bakan olmak zere en az kiiden oluur. Komisyon bakan, komisyon yelerinden birini mutemet olarak tayin eder. Afet ve acil durum hllerinde harcamalar bu mutemet eliyle yaptrlr.

(3) zel hesaplardan yaplan harcamalar konusunda komisyon, st yneticiye kar sorumludur.

(4) zel hesaplardan yaplacak harcamalarda yetki sresi afet ve acil durum hlinin ortaya kmasndan itibaren on be gndr. Bu sre, gerektiinde Bakanlka uzatlabilir.

Afet ve acil durum komisyonlarnn grev ve yetkileri

MADDE 8 (1) Afet ve acil durum komisyonlarnn grev ve yetkileri aada belirtilmitir.

a) Mutemede verilecek avansn miktarn tespit etmek.

b) Bakanlk veya ilgili Valilik tarafndan belirlenen afet ve acil durum hlinin balang ve biti tarihleri ierisinde harcamalar yapmak.

c) Alnan her trl yardm malzemesini bir tutanakla, afetin meydana geldii yerdeki mahalle veya ky ihtiyar heyetlerine teslim etmek.

) htiyar heyetlerince afetzedelere datlan bu malzemelere ait listeleri teslim almak.

d) Mal ve hizmet bedellerine ait sarf evrak ve datm listelerini st yneticinin onayna sunmak.

Harcamalar

MADDE 9 (1) zel hesaptan karlanabilecek harcama eitleri aada gsterilmitir.

a) Afet ve acil durum zararn nleme, gerekli tedbirleri aratrma, keif, ett ve proje ileri, kiralama, tama, yktrma, enkaz kaldrma ve geici iskn giderleri.

b) Afet ve acil yardm hizmetlerinin planlanmasna ilikin olarak ilgili kurulularla ibirlii amacyla yaplacak mterek giderler.

c) Sivil savunma mkelleflerine denecek gndelik cret ve tazminatlar ile 7269 sayl Kanunun 12 nci maddesine gre verilecek tazminat ve ikramiyeler.

) Afet ve acil durum faaliyetleri kapsamndaki hizmetlerde geici olarak grevlendirilecek personelin 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmlerine gre denecek avans ve yolluklar.

d) Afet mahallinden temin edilerek fiilen afet mahallinde ve ilerinde ksa sreli olarak altrlanlara yaplacak demeler.

e) Afet sebebiyle yeniden ina edilecek ve onarlacak yaplarla bunlara ait yol, su, elektrik ve kanalizasyon tesisleri, kadastro, harita ve imar plan yapm, imar uygulamalar, tapuya tescil ileri ve her trl kamulatrma giderleri.

f) Afet ve acil durum hllerinde ortaya kacak her tr tama giderleri.

g) Afet ve acil durum hllerinde ihtiya duyulacak her trl kara, deniz ve hava aralarna ilikin kiralama giderleri.

) adr, baraka ve benzeri geici barnma aralar ile yap malzemesi, her trl makine, motorlu tat, ara, gere, alet edevatn alnmas, kiralanmas ve ithali, iletme, bakm ve akaryakt giderleri, sigorta giderleri ile bro malzemesi giderleri.

h) Afet ve acil durum hllerinde ihtiya duyulacak gayrimenkullerin kiralanmas, kiralama imkn bulunmamas hlinde satn alnmas veya kamulatrlmasna ilikin giderler ile geici iskn tedbirlerini kendileri almak isteyenlere yaplacak nakdi yardm giderleri.

) Acil yardm ve kurtarma hizmetleri iin kullanlacak depolarn kiralanmas, inas ve bunlara ilikin kamulatrma giderleri.

i) Geici lm istasyonlar kurulmas ve iletilmesine ilikin giderler.

j) Afet ve acil durum hllerinde grevli tm personel ile hizmetinden faydalanlanlara verilecek her trl giyim eyas ile koruyucu gvenlik malzemesi giderleri.

k) Afetzedeler ile hizmetinden faydalanlanlarn beslenme, barnma, stma, aydnlatma ve haberleme giderleri.

l) Afet ve acil durumdan etkilenenlerden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununa gre genel salk sigortals veya bakmakla ykml olduu kii statsnde bulunmayanlarn genel salk sigortasna ilikin esas ve usuller erevesinde karlanacak salk hizmeti giderleri.

m) 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayl Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata likin Hizmetlerin Yrtlmesine Dair Kanunun ek 4 nc maddesi uyarnca denecek fazla alma cretleri.

n) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nkleer tehlikelere kar alnacak tedbirler ve yaplacak faaliyetlere ilikin giderler.

o) 7269 sayl Kanunun 6 nc ve 11 inci maddeleri ile 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayl Sivil Savunma Kanununun 41 inci maddesi gereince yaplacak demeler.

) 7269 sayl Kanunun 3 nc ve 13 nc maddeleri gereince yaplacak ykm giderleri.

p) la, a, serum, anti-serum, kan ve kan rnleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasnda hastaya gre belirlenebilen ve hastaya zg tbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri almlar.

r) Bu maddede saylanlar haricinde kalp da afet ve acil durum hllerinde yaplacak hizmetler iin harcanmasna mevzuatn imkn verdii dier yardm ve giderler.

Muhasebe hizmetleri

MADDE 10 (1) zel hesaplara ilikin muhasebe hizmetleri, genel hkmlere gre gerekletirilir.

zel hesabn nemalandrlmas

MADDE 11 (1) Bakanlk zel hesab, Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas, T.C. Ziraat Bankas, Trkiye Halk Bankas veya Vakflar Bankas T.A.O. vastasyla mali piyasalarn ekonomik artlarna uygun olarak nemalandrlabilir. Bu ekilde elde edilen gelirler ile promosyon veya baka isimler altnda bankalarca salanan kaynaklar da bu Ynetmelik erevesinde kullanlr.

Borlandrma

MADDE 12 (1) 9 uncu madde gerei yaplan giderler borlandrmaya tabi deildir. Ancak, geici iskn olarak yaplan barnaklarn daimi iskn olarak kullanlmas uygun grld takdirde, 7269 sayl Kanunun ilgili hkmleri erevesinde borlandrmaya tabi tutulur.

Nakdi deme art

MADDE 13 (1) Beslenme, giyim, geici barnma ve acil onarm iin afetzedelere nakdi demede bulunulmas Bakanln iznine baldr.

NC BLM

htiyalarn Karlanmas

Temel ilkeler

MADDE 14 (1) Afet ve acil durum halleri dnda zel hesaplardan harcama yaplamaz. zel hesaplardan yaplacak harcamalar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu hkmlerine tabi deildir.

(2) Birden fazla ili ilgilendiren afet ve acil durum hllerinde, koordinasyonun salanmas yetkisi Bakanla aittir.

(3) Bakanlk, grevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kurulular, niversiteler, yerel ynetimler, Trkiye Kzlay Dernei ve konu ile ilgili dier sivil toplum kurulular, zel sektr ve uluslararas kurulular ile ibirlii ve koordinasyonu salamakla yetkilidir.

(4) Afet ve acil durum hllerinde ortaya kacak ihtiyalarn karlanmas amacyla yaplacak mal ve hizmet almlar ile acil nitelikteki yapm ileri, afet veya acil durum hlinden itibaren on be gnlk sre ile snrl olmak zere bu Ynetmelikte dzenlenen ihale usulleri erevesinde yaplr. Bakanlk tarafndan gerekli grldnde bu sre uzatlabilir.

(5) Bu kapsamda yaplacak ihalelerde; saydamlk, rekabet, eit muamele, gvenirlik, ihtiyalarn uygun artlarla ve zamannda karlanmas ve kaynaklarn verimli kullanlmas salanr.

(6) Bakanlk grevleri ile ilgili konularda yerli ve yabanc gerek ve tzel kiilere yaptrlacak aratrma, ett ve projeler, Kanunun 15 inci maddesi gereince karlan ynetmelik erevesinde gerekletirilir.

hale komisyonu

MADDE 15 (1) Afet ve acil durum komisyonlar, biri bakan olmak zere, en az ve tek saydan oluan ihale komisyonunu, yedek yeler de dhil olmak zere grevlendirir. Bakanlk bnyesindeki komisyon ayn zamanda ihale komisyonu grevini de yrtebilir.

(2) haleyi yapan idarede yeterli say veya nitelikte personel bulunmamas hlinde, dier idarelerden de komisyona ye alnabilir.

(3) hale komisyonu ye tamsaysyla olarak toplanr. Komisyon kararlar ounlukla alnr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Komisyon bakan ve yeleri oy ve kararlarndan sorumludur. Kar oy kullanan komisyon yeleri, gerekesini komisyon kararna yazmak ve imzalamak zorundadr.

(4) hale komisyonunca alnan kararlar ve dzenlenen tutanaklar, komisyon bakan ve yelerinin adlar, soyadlar ve grev unvanlar belirtilerek imzalanr.

Dorudan temin yntemi

MADDE 16 (1) Aada belirtilen hallerde ihtiyalar, teminat alnmakszn dorudan temin yntemiyle karlanabilir.

a) 50.000 TLyi amayan ihtiyalar.

b) htiyacn sadece gerek veya tzel tek kii tarafndan karlanabileceinin tespit edilmesi.

c) Sadece gerek veya tzel tek kiinin ihtiya ile ilgili zel bir hakka sahip olmas.

) darelerin ihtiyacna uygun tanmaz mal alm veya kiralanmas.

d) zelliinden ve belli sre iinde kullanlma zorunluluundan dolay stoklanmas ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanlacak olan ila, a, serum, anti-serum, kan ve kan rnleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasnda hastaya gre belirlenebilen ve hastaya zg tbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri almlar.

(2) Birinci fkrann (a) bendindeki limit, Bakanlka gerekli grldnde artrlabilir.

(3) Bu maddeye gre yaplacak almlarda, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kurallarn arama zorunluluu bulunmakszn, Bakanlk bnyesindeki komisyon ile afet ve acil durum komisyonlarnca grevlendirilecek en az iki kii tarafndan piyasada fiyat aratrmas yaplarak ihtiyalar temin edilir.

Pazarlk usul

MADDE 17 (1) Mal veya hizmet almlar ile acil yapm ilerinin ihalelerinde teminat alnmakszn pazarlk usul uygulanr.

(2) haleye katlacak isteklilerden; ilgili mevzuat gerei ilgili odaya kaytl olarak faaliyette bulunduunu ve imza sirkleri, imza beyannamesi ve vekletname gibi teklif vermeye yasal olarak yetkili olduunu kantlayan belgeler istenir. Ancak, zorunlu nedenlerle bu belgelerin temin edilememesi hlinde isteklilerden buna ilikin yazl beyan alnr. Acil yapm ilerinde isteklilerden ayrca i deneyim belgesi istenebilir.

(3) halelerde, ilan yaplmakszn en az istekli davet edilerek, gerekli belgeleri ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. Teklifler, ihale komisyonu tarafndan deerlendirilerek ihale ekonomik adan en avantajl teklifi veren isteklinin zerine braklr.

Yasak fiil ve davranlar

MADDE 18 (1) halelerde aada belirtilen fiil veya davranlarda bulunmak yasaktr.

a) Hile, vaat, tehdit, nfuz kullanma, kar salama, anlama, irtikap, rvet suretiyle veya baka yollarla ihaleye ilikin ilemlere fesat kartrmak veya buna teebbs etmek.

b) steklileri tereddde drmek, katlm engellemek, isteklilere anlama teklifinde bulunmak veya tevik etmek, rekabeti veya ihale kararn etkileyecek davranlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat dzenlemek, kullanmak veya bunlara teebbs etmek.

) Alternatif teklif verebilme hlleri dnda, ihalelerde bir istekli tarafndan kendisi veya bakalar adna dorudan veya dolayl olarak, asaleten ya da vekleten birden fazla teklif vermek.

(2) Birinci fkrada belirtilen yasak fiil veya davranlarda bulunduklar tespit edilen istekliler komisyon tarafndan ihale d braklr.

(3) hale ve alm srecinde yer ve grev alanlarn ikinci dereceye kadar kan ve birinci dereceye kadar kayn hsmlar ile evlatlklar ve evlat edinenlerden zorunlu hller dnda alm yaplamaz.

halenin onaylanmas ve szlemenin yaplmas

MADDE 19 (1) Bakanlk bnyesindeki komisyon ile afet ve acil durum komisyonlar, karar tarihini izleyen en ge gn iinde ihale kararn onaylar veya gerekesini aka belirtmek suretiyle iptal eder. hale, kararn onaylanmas hlinde geerli, iptal edilmesi halinde ise hkmsz saylr.

(2) Yaplan ihaleler bir szlemeye balanr. Szlemeler idarece hazrlanr ve ihale komisyonu bakan ile yklenici tarafndan ayn sre iinde imzalanr. Bakanlk tarafndan yaplan ihalelerde, szleme Bakanlk bnyesindeki komisyon bakan ile yklenici tarafndan imzalanr.

Szlemelerde yer almas gereken hususlar

MADDE 20 (1) Dzenlenecek szlemelerde aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur.

a) in ad, nitelii, tr ve miktar, hizmetlerde i tanm.

b) darenin ad ve adresi.

c) Yklenicinin ad veya ticaret unvan, tebligata esas adresi.

) Szlemenin bedeli ve sresi.

d) deme yeri ve artlaryla avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar.

e) Ulam, sigorta, vergi, resim ve har giderlerinden hangisinin szleme bedeline dhil olaca.

f) Vergi, resim ve harlar ile szlemeyle ilgili dier giderlerin kimin tarafndan denecei.

g) Montaj, iletmeye alma, eitim, bakm-onarm, yedek para gibi destek hizmetlerine ait artlar.

) Garanti istenilen hllerde sresi ve garantiye ilikin artlar.

h) in yaplma yeri, teslim etme ve teslim alma ekil ve artlar.

) Gecikme halinde alnacak cezalar.

i) Mcbir sebepler ve sre uzatm verilebilme artlar, szleme kapsamnda yaptrlacak i artlar ile i eksilii durumunda karlkl ykmllkler.

j) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar.

k) Acil yapm ilerinde i ve iyerinin sigortalanmas ile yap denetimi ve sorumluluuna ilikin artlar.

l) Szlemede deiiklik yaplma artlar.

m) Szlemenin feshine ilikin artlar.

n) Yklenicinin szleme konusu i ile ilgili altraca personele ilikin sorumluluklar.

o) hale dokmannda yer alan btn belgelerin szlemenin eki olduu.

) Anlamazlklarn zm yntemleri.

Denetim, muayene ve kabul ilemleri

MADDE 21 (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapm veya yaplan iin muayene ve kabul ilemleri, Bakanlk, kamu kurum ve kurulular ile mahalli idarelerce kurulacak en az kiilik muayene ve kabul komisyonlar tarafndan yaplr. Mal veya yaplan i yklenici tarafndan idareye teslim edilmedike muayene ve kabul ilemleri yaplamaz. Ancak, Taahhdn tamamlanan ve mstakil kullanma elverili blmleri iin ksmi kabul yaplabilir.

Szlemenin feshi

MADDE 22 (1) Yklenicinin szleme yapldktan sonra lm, ar hastal, tutukluluu veya mahkmiyeti hli ile mali acz iinde bulunmas durumunda szleme feshedilerek hesab genel hkmlere gre tasfiye edilir.

(2) Yklenicinin taahhdn szleme hkmlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya ii sresinde bitirmemesi zerine, szlemede belirlenen oranda gecikme cezas uygulanmak zere, idarenin en az gn sreli ve nedenleri aka belirtilen ihtarna ramen ayn durumun devam etmesi halinde szleme feshedilerek hesab genel hkmlere gre tasfiye edilir.

Yklenicilerin sorumluluu

MADDE 23 (1) Acil yapm ilerinde yklenici, yapnn fen ve sanat kurallarna uygun olarak yaplmamas, hileli malzeme kullanlmas ve benzeri nedenlerle ortaya kan zarar ve ziyandan, yapnn tamam iin ie balama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olaca gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de en fazla be yl sreyle mteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hkmlere gre ykleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.

Tedarikilerin sorumluluu

MADDE 24 (1) Tedarikiler, taahhtleri erevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanlmas, taahhdn szleme hkmlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya kan zarar ve ziyandan dorudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hkmlere gre tedarikiye ikmal ve tazmin ettirilir.

Hizmet sunucularnn sorumluluu

MADDE 25 (1) Hizmet sunucular, taahhtleri erevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seilmesi, verilmesi veya kullanlmas, tasarm hatas, uygulama yanll, denetim eksiklii, taahhdn szleme hkmlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya kan zarar ve ziyandan dorudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hkmlere gre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.

htiyalarn kamu kurulular, Kzlay ve akredite edilmi sivil toplum rgtlerinden temini

MADDE 26 (1) Afet ve acil durum hllerinde, ihtiya duyulan mal ve hizmetler protokol yaplmak suretiyle kamu kurum ve kurulular, Trkiye Kzlay Dernei ile akredite edilmi sivil toplum rgtlerinden salanabilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Dier kurulular ile gerek ve tzel kiilerden temin olunan ara ve gereler

MADDE 27 (1) Afet sebebiyle geici olarak afet hizmetlerinde kullanlmak zere dier kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerden temin olunan her trl motorlu ara, gere, alet ve edevatn bu hizmetlerde kullanm srasndaki akaryakt ve onarm masraflar zel hesaplardan denebilir. Bu akaryakt ve onarm masraflarnn afet srasnda yapldnn afet mahallinin mlki amirinin yazl onay ile gidere ilikin fatura veya benzeri kantlayc belgelerin deme evrakna eklenmesi gerekir. Bu ara ve gerelere ilikin vergi, resim, har ve dier masraflar ilgili idareden karlanr.

Afet blgesinde grevlendirilecek personele verilecek avans

MADDE 28 (1) Afet hizmetlerinin yerine getirilmesini teminen yaplacak aratrma, eitim, afet etd, hasar tespiti, hak sahiplii, harita, imar plan, imar uygulamas, kamulatrma, kadastro, tapuya tescil, kontrolrlk ve her trl afet hizmetleri iin afet blgesinde geici olarak grevlendirilecek personele acil ihtiyalarn karlamak ve mahsubu zel hesaplardan yaplmak zere geici grev yolluu avans verilir.

(2) Avans almadan afet blgesine hareket eden personelin avansn bulunduu yerde almasn salayacak ilemler ilk be i gnnde tamamlanr.

Artan malzeme

MADDE 29 (1) zel hesap kullanlmak suretiyle temin edilen malzemelerden arta kalanlar genel hkmlere gre tasfiye olunur.

Kredi ilemleri

MADDE 30 (1) 7269 sayl Kanunun 29 uncu maddesi ve 36 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi uyarnca, orta hasardan hak sahibi olanlar ile Evini Yapana Yardm Metoduna gre hak sahibi olan afetzedelere verilecek kredi dilimi inaat seviyesine gre konutlarda be, ahr ve iyerlerinde iki dilim hlinde, hazr konut satn almak isteyen hak sahibi afetzedelere ise kredileri defaten denir.

Bor taksitleri

MADDE 31 (1) 7269 sayl Kanunun 40 nc maddesi gereince afetzedelerin borlandrlmas ve ilgili mevzuata gre borlarn tahsil edilmesi nedeniyle yaplacak hizmetler iin ilgili banka ile Bakanlk arasnda protokol yaplr.

Kredi geri dnleri

MADDE 32 (1) 7269 sayl Kanunun 33 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan gelirler, Bakanln muhasebe hizmetlerini yrten muhasebe biriminin banka hesabna yatrlr.

(2) Borlandrma taksitlerinin takip ve tahsili borlandrmay yapan banka tarafndan kendi usul ve esaslarna gre yrtlr.

cretsiz haberleme

MADDE 33 (1) Uydu haberleme, telgraf ve telefon merkezleri ile kara, deniz ve hava yolu iletmeleri, askeri muhabere tekilleri ve benzeri haberleme aralarna sahip her trl tekilat; acil yardm sresi iinde afete ilikin ihbar veya yardm taleplerini ve bununla ilgili direktifler ile afetin seyrinin bildirilmesi iin yaplacak telgraf, telefon, telsiz, faks, elektronik posta haberlemelerini ncelikle ve cretsiz olarak ulatrmaya mecburdurlar.

Tedavi ve salk giderleri

MADDE 34 (1) Afet ve acil durumlar srasnda her trl kurtarma, barndrma, yardm, sndrme, sevk ve tevzii ilerinde alanlardan yaralanan sakatlanan veya hastalananlar en yakn salk hizmet sunucusuna sevk edilir. Salk hizmet sunucular, bu kiileri hemen kabul ve tedavi etmekle ykmldrler.

(2) Birinci fkra kapsamnda bulunanlardan genel salk sigortas veya bakmakla ykml olduu kiilere sunulan salk hizmeti giderleri 5510 sayl Kanun kapsamnda Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan karlanr. 5510 sayl Kanun kapsamnda, genel salk sigortas veya bakmakla ykml olduu kii statsnde bulunmayanlarn salk hizmeti gideri ise genel salk sigortasna ilikin esas ve usuller erevesinde 7269 sayl Kanun kapsamnda karlanr.

Denetim

MADDE 35 (1) zel hesaplar Saytay denetimine tabidir. Bakanlk zel hesab, kamu kurum ve kurulular ile mahalli idarelerin zel hesaplar, i denetim birimlerince de ayrca denetlenir.

(2) Bakanlk zel hesab kullanlmak suretiyle yaplan ilemlerin kamuoyunca takip edilmesini temin etmek zere bir sonraki yln Ocak ay sonuna kadar Bakanlk tarafndan rapor hazrlanarak Bakanln kurumsal internet sitesinde yaymlanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 36 (1) 25/9/2005 tarihli ve 25947 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Afet Harcamalar Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Taahhde balanm ve devam etmekte olan iler

GEC MADDE 1 (1) 7269 sayl Kanunun 33 nc maddesi kapsamnda olup bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce 25/9/2005 tarihli ve 25947 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Afet Harcamalar Ynetmelii hkmlerine gre taahhde balanm ve devam etmekte olan ilere ilikin giderler zel hesaplardan karlanr.

Yrrlk

MADDE 37 (1) Maliye Bakanl ile mtereken hazrlanan ve Saytayn gr alnan bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 38 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn bal olduu Bakan yrtr.