25 Şubat 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27857

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1408

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 1/2/2011 tarihli ve 4024 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     E. BAĞIŞ                         A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          M. AYDIN                                  F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                     M. V. GÖNÜL

     Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.

           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                        M. ŞİMŞEK                               S. ERGİN

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                        Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                               B. ATALAY                          T. YILDIZ                              M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.                      Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                           R. AKDAĞ                            B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            M. DEMİR

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                      Çevre ve Orman Bakanı V.

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

             MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı'na ekli (I) Sayılı Liste'de yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

 

 

AB, EFTA

B-HER.

D.Ü.

1001.10.00.00.19

Diğerleri

0(1)

0

0(1)

1001.90.99.00.11

Adi buğday

0(1)

0

0(1)

1001.90.99.00.12

Mahlut

0(1)

0

0(1)

1001.90.99.00.13

Kaplıca (kızıl) buğday

0(1)

0

0(1)

1004.00.00.00.19

Diğerleri

0(1)

0

0(1)

1008.10.00.00.00

Kara buğday

0

0

0

(1): Söz konusu gümrük vergisi 1/5/2011 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) %130 olarak uygulanır.

 

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.