6 ubat 2011 PAZAR

Resm Gazete

Say : 27838

YNETMELK

Hitit niversitesinden:

HTT NVERSTES HTT UYGARLII UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Hitit niversitesi Hitit Uygarl Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Hitit niversitesi Hitit Uygarl Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Hitit niversitesi Hitit Uygarl Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Hitit niversitesi Hitit Uygarl Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

) Rektr: Hitit niversitesi Rektrn,

d) niversite: Hitit niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac unlardr:

a) Hititlerin uygarlk tarihindeki yerini, tarihini, dilini, sanatn ve arkeolojisini aratrmak ve bu alanda danmanlk hizmeti vermek,

b) Arkeolojik yzey aratrmalar ve kazlara bilimsel katk salamak, gerekli durumlarda restorasyon ve rekonstrksiyon almalarn yrtmek ve desteklemek,

c) Hitit uygarl ve Hitit uygarln etkileyen Hatti, Smer, Asur, Msr, Luvi, Pala, Hurri ve benzeri komu kltrler ile ilgili disiplinler aras aratrmalar ve projeler yapmak,

) Hititlerin ve Hititlerle etkileim ierisinde olan dier kltrlerin ulusal ve uluslararas evrede bilinmesini ve tannmasn, Hitit uygarlna ait zengin tarihsel ve arkeolojik buluntularn korunmas ve kollanmasn salamak ve bu konuda toplumsal bilincin olumasna katkda bulunmak,

d) Hitit uygarl, Hitit dili ve arkeolojisi alannda nitelikli eleman ve uzman yetitirilmesi ve istihdam iin almalar yapmak; bu almalar sonucunda Anadolu uygarlklar konusunda, Trkiyenin ulusal kltr politikalarnn olumasna ve gelimesine katk salamak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Hitit uygarl, tarihi, dili, sanat ve arkeolojisi alanyla ilgili bilgi ve belge toplayarak bir ariv, dokmantasyon birimi ve ihtisas kitapl oluturmak,

b) Merkezin faaliyet konular ile ilgili nitelikli eleman yetitirmek amacyla kurs, seminer ve benzeri eitim faaliyetleri dzenlemek, projeler yapmak ve bu konuda yaplan faaliyetleri desteklemek,

c) Hitit ivi yazl metinleri zerinde transkripsiyon ve tercme almalar yapmak,

) Ulusal ve uluslararas aratrmaclar tarafndan yaplacak kaz, kurtarma kazs ve yzey aratrmalarnda ilgili kii ve kurumlarla ibirliini gelitirmek ve gerektiinde Merkezin bu almalara katlmlarn salamak,

d) Hitit uygarl, tarihi, dili, sanat, arkeolojisi ve mimarisi konularnda bilimsel etkinlikler dzenlemek, sergiler amak, ulusal ve uluslararas arkeoloji eitim kamplar organizasyonu yapmak ve bu erevede projeler yrtmek,

e) Hitit uygarl, tarihi, dili, sanat ve arkeolojisi alannda aratrmalar yapan ulusal ve uluslararas merkezler, niversiteler, enstitler, mzeler ve vakflar ve benzeri kurulular ile ibirlii yapmak, igc deiiminde bulunmak,

f) Merkez tarafndan yaplan faaliyet ve aratrma sonularn yaymlamak,

g) Hitit uygarlna ait arkeolojik eserlerin restorasyonuna ve konservasyonuna ynelik, ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii oluturmak,

) Arkeolojik ve tarihi deerlerle ilgili olarak kamu kurum ve kurulular ile zel sektrden gelebilecek talepler dorultusunda inceleme ve olabilirlik (fizibilite) raporu hazrlamak ve danmanlk hizmeti vermek,

h) Petrol, doalgaz, yksek gerilim hatt, kara yolu ve benzeri gzergahlarda bulunabilecek tarihi ve arkeolojik dokularn belirlenerek zarar grmelerinin engellenmesini salamak konusunda almalar yrtmek,

) Merkezin amacna uygun olarak Ynetim Kurulunca kararlatrlan dier faaliyetleri organize etmek, uygulamak ve/veya bu tr almalara katlmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi dolan Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr, niversite retim elemanlar arasndan birini mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. htiya halinde Mdr ayn yntemle ikinci bir mdr yardmcs grevlendirebilir. Mdrn grev sresi bitince, mdr yardmcsnn da grevi sona erer. Mdrn alt aydan fazla bir sre ile grevinden ayr kalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir Mdr grevlendirilir. Mdr, Merkezin almalarndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezin amalar dorultusunda etkin ve verimli almasna ynelik neriler oluturmak, uygun kararlar almak ve uygulanmasn salamak,

b) Ynetim Kurulu toplantlarn dzenlemek, toplantlara bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak,

c) Merkezin yllk alma programlarn hazrlamak, alma raporlarn oluturmak ve bunlar Ynetim Kurulunun onayna sunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve niversitenin retim elemanlar arasndan Mdrn nerisi ile yl sreyle Rektr tarafndan grevlendirilen drt ye olmak zere toplam be kiiden oluur. Grev sresi dolan ye yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi dolmadan ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu danman ya da danmanlar da grevlendirebilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine en az iki ayda bir kez olaan olarak yelerin salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr. Gerekli hallerde Mdr, Ynetim Kurulunu olaanst olarak da toplantya arabilir.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

b) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak,

c) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak,

) Gerekli durumlarda Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek,

d) Yurtii ve yurtdndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn esas ve usullerini tespit etmek,

e) Mdrn Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei btn ileri deerlendirerek karara balamak.

Danma kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin almalarna yn vermek ve zel uzmanlk alanlarnda katk salamak amacyla yurt ii ve yurt d niversitelerden konusunda uzman olan retim elemanlar ve istekleri halinde Merkezin amalar ile ilgili uzman kiilerden olmak zere en az be kiiden oluur. Danma Kurulu yeleri, Ynetim Kurulunun nerisi ve Mdrn teklifi zerine Rektrn onay ile grevlendirilir.

(2) Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir.

(3) Danma Kurulu; niversitelerde grev yapan Hititoloji, tarih, arkeoloji, sanat tarihi blmleri ve Merkezin faaliyet alanlarna katkda bulunabilecek retim elemanlarndan oluur. Danma Kuruluna Mdr bakanlk eder. Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az bir defa toplanr. Bir yl nceki iler hakknda bilgi alr, yllk alma plann grr ve gerekli nerilerde bulunur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac Ynetim Kurulunun nerisi zerine, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hitit niversitesi Rektr yrtr.