4 Şubat 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27836

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan:

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ İLE SİVİL SAVUNMA ARAMA VE

KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜKLERİ NORM KADRO İLKE VE

STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2009 tarihli ve 27435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) İl müdürlükleri ile birlik müdürlüklerinin kadroları, bulundukları iller itibariyle EK-1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Norm Kadro Standartları Cetveli ile EK-2 Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro Standartları Cetveline uygun olarak tespit edilir ve söz konusu cetvellerde belirtilen unvanlar dışında ve her unvan için belirtilen sayının üzerinde kadro kullanılamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) EK-4 Memur Kadro İptal/İhdas Cetveli,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kadro ihdas ve iptali

MADDE 9 – (1) İl müdürlüğü, afet ve acil durum yönetim merkezi, arama kurtarma ekipleri ve birlik müdürlüklerine ilişkin kadro ihdas işlemleri, norm kadroya uygun olarak her birim için ayrı olarak yapılır. Memur kadro ihdası için EK-4 Memur Kadro İptal/İhdas Cetveli eksiksiz olarak doldurularak ihdas gerekçeleriyle birlikte valinin onayına sunulur. Boş kadroların iptalinde de aynı usul uygulanır. Kadroların iptal ve ihdasında, yeni durum esas alınarak EK-7 Memur Kadro Durumu Cetveli de düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Norm kadroya uygun olarak; boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya veya boş memur kadrolarını iptal etmeye, dolu kadrolarda ise sadece derece değişikliği yapmaya il müdürünün teklifi üzerine vali yetkilidir. İl müdürlüğü, afet ve acil durum yönetim merkezi, arama kurtarma ekipleri ve birlik müdürlüklerine ilişkin dolu ve boş kadro değişikliği işlemleri her birim için ayrı olarak yapılır. Boş kadro değişikliklerinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli, dolu kadro değişikliklerinde ise EK-6 Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli eksiksiz düzenlenerek gerekçesiyle birlikte valinin onayına sunulur. Dolu ve boş kadro değişiklerinde, yeni durum esas alınarak EK-7 Memur Kadro Durumu Cetveli de düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 Memur Kadro Kütüğüne aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“

5935

AVUKAT

AH

1

8

20900

ZİRAAT MÜHENDİSİ

TH

1

8

 ”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1, EK-2 ve EK-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/12/2009

27435

 

EK 1-2 görmek için tıklayınız

 

EK 3-4 görmek için tıklayınız