31 Ocak 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 27832

YNETMELK

Osmaniye Korkut Ata niversitesinden:

OSMANYE KORKUT ATA NVERSTES SREKL ETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Osmaniye Korkut Ata niversitesine bal olarak kurulan Osmaniye Korkut Ata niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Osmaniye Korkut Ata niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, organlarna ve bu organlarn grevleri ile alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (OKSEM): Osmaniye Korkut Ata niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Osmaniye Korkut Ata niversitesi Rektrn,

d) niversite: Osmaniye Korkut Ata niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin rgn lisans ve lisansst programlar dnda eitim verdii ve aratrma yapt tm alanlarda eitim, danmanlk, proje, rehberlik ve psikolojik danma hizmetleri vermek ve bunlarla ilgili yaynlar yapmak ve bu ekilde niversitenin kamu, zel sektr ve uluslararas kurulularla ibirliinin gelimesine katkda bulunmaktr.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr;

a) htiya duyulan eitli konularda eitim ve sertifika programlar amak,

b) Yerleke iinde ve dnda halkn katlmna ak etkinlikler ve talep edilen konularda kurslar dzenlemek,

c) nternet yoluyla her ya iin ve eitli ilgi gruplarna ynelik elektronik eitim programlar sunmak,

) Kamu ve zel kurululara ynelik eitim programlar hazrlamak ve dzenlemek,

d) Uzman konumaclarn katlacaklar seminer ve konferanslar organize etmek,

e) lgili birimlerin verecekleri kurs ve her trl eitsel almalarn organizasyonunu ilgili birimle ibirlii iinde yapmak,

f) niversite dndaki gerek ve tzel kiilere bilimsel danmanlk hizmetleri sunmak, gerektiinde bunlarla ibirlii yapmak,

g) Rehberlik ve psikolojik danma hizmetleri organize etmek,

) niversite d kurum, kurulu ve kiilerle ortak projeler hazrlamak, uygulamak ve/veya uygulanmasn salamak,

h) niversite veya niversite d kurum ve kurulularn personeli iin hizmet ii eitim faaliyetleri dzenlemek,

) Faaliyet alanlar ile ilgili her trl bilimsel, sosyal ve kltrel yayn yapmak,

i) Srekli eitim kapsamnda Rektrlke nerilen ve/veya Ynetim Kurulunca kararlatrlan dier faaliyetleri gerekletirmek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri, Koordinasyon Gruplar

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr;

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Grev sresi sona eren Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr, grevlendirildii usul ile grevden alnabilir.

(2) Mdr kendine yardmc olmak zere Merkezin alma alan ile ilgili niversitenin retim elemanlar arasndan en fazla iki kiiyi Mdr yardmcs olarak seer. Mdr yardmclar Rektr tarafndan grevlendirilir. Mdr istediinde Mdr yardmclarn deitirebilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn grevi kendiliinden sona erer.

(3) Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda, grevlendirecei yardmcs ya da Ynetim Kurulu yelerinden birisi yerine veklet eder.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr;

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez almalarnn Merkezin amalar dorultusunda yrtlmesini salamak,

b) Danma Kuruluna ve Ynetim Kuruluna bakanlk etmek, bu kurullarn kararlar ile alma programn uygulamak ve Merkezin dzenli almasn salamak,

c) Eitim programlarnn baarl ve amacna uygun olarak gereklemesi iin gerekli nlemleri almak,

) niversitenin faklte, enstit, konservatuar, yksekokul ve meslek yksekokullarndaki, Merkezin programlaryla ilgili koordinasyonu salamak,

d) Merkezin amalar dorultusunda, faaliyet alanlar ile ilgili olarak taraflarla grmeler yapmak, projeler hazrlamak ya da hazrlatmak ve buna ilikin dier faaliyetleri yerine getirmek,

e) Her faaliyet dnemi sonunda veya gerekli grldnde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki faaliyet raporunu Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektre sunmak,

f) Merkezin faaliyet alanlar kapsamnda belirtilen etkinliklere katlmak,

g) Merkezin denek ve kadro ihtiyalarn gerekesi ile birlikte Rektrle bildirmek.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve niversitenin tam gn alan retim yeleri arasndan niversite Ynetim Kurulunca nerilen sekiz aday arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen drt ye olmak zere toplam be yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Herhangi bir nedenle ayrlan ye yerine, ayn usulle yenisi grevlendirilir. Grevi sona eren ye tekrar seilebilir. Sresi dolmadan ayrlan ya da boalan veya aydan fazla yurt dnda grevlendirilen yelerin yerine yenileri grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine toplanr ve bakanln Mdr yapar. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve toplantya katlanlarn salt ounluu ile karar alr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr;

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

b) Bir eitim-retim ylnda yaplacak hizmetleri ve etkinlikleri tespit etmek ve bunlarn ilann salamak,

c) Eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki talepleri deerlendirmek,

) Verilecek hizmetlerde grev alacaklar ile hizmet alacak kii ve kurululara ilikin esaslar belirlemek,

d) Her takvim yl sonunda niversitenin faklte, enstit, yksekokul ve meslek yksekokullarndan gelen faaliyet raporlarn deerlendirmek ve bunlar bir rapor halinde hazrlamak; faaliyet raporlaryla ilgili esaslar belirlemek ve bir sonraki dneme ait alma programn koordine etmek,

e) Eitim programlar sonunda verilecek olan katlm belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esaslar belirlemek,

f) Gerekli grlen hallerde Merkezin etkinlikleri ile ilgili konularda geici koordinasyon gruplar oluturmak ve bunlarn almalarn dzenlemek.

Danma kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; niversitenin faklte, enstit, konservatuar, yksekokul ve meslek yksekokulu ile Rektrle bal blmlerinin ynetim kurullarnca belirlenen birer yeden oluur. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolan yeler yeniden Danma Kuruluna seilebilir. Sreleri bitmeden ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi doldurmak zere yenileri seilir.

(2) Danma Kurulu; Mdrn ars zerine ylda en az iki defa toplanr, Merkez ile ilgili faaliyetleri deerlendirir, nerilerde bulunur. Danma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili alt komisyonlar oluturabilir.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr;

a) Merkezin etkinlikleri dorultusunda resmi ve zel kurum ve kurulularla ibirliinin gelitirilmesini salamak zere Ynetim Kuruluna tavsiye niteliinde gr ve nerilerde bulunmak,

b) Merkezin genel strateji ve politikalarnn oluturulmasnda nerilerde bulunmak,

c) Her yl sonunda, Danma Kurulu yelerince kendi bulunduklar birimlerin Merkezle ilgili faaliyetlerine ilikin hazrlayacaklar raporlar Ynetim Kuruluna bildirmek.

Koordinasyon gruplar

MADDE 14 (1) Merkezin faaliyetlerinin daha verimli yrtlmesi amacyla Ynetim Kurulu tarafndan, geici koordinasyon gruplar oluturulabilir. Koordinasyon gruplarnn grevleri, grev sreleri ve bu gruplarda grev alacak kii saysna ilikin esaslar Ynetim Kurulunca belirlenir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Osmaniye Korkut Ata niversitesi Rektr yrtr.