30 Ocak 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27831

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACAT DENETİMLERİNİN DIŞ TİCARET
VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/21)

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Tebliğ’in amacı, 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı (3. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesi uyarınca, ihracatında zorunlu standart ve kalite kontrolleri yapılan ekli listede (Ek–1) yer alan ürünlerin ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun risk esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, İhracat Rejimi’ne tabi tutulmak istenen ekli listede (Ek–1) yer alan ürünlerin ilişikte belirtilen (Ek–2) Grup Başkanlıkları tarafından yapılacak zorunlu standart ve kalite kontrollerini kapsar.

(2) Tebliğ kapsamı dışında kalan denetim başvuruları, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 1 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) DTVS: Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yerine getirilmesi amacıyla kurulan web tabanlı Dış Ticaret Veri Sistemi’ni,

b) Devir: Kontrolü yapılan partinin, e-Kontrol Belgesi’nin geçerlilik süresi içinde başka bir firmaya devredilmesi durumunda yapılacak işlemi,

c) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuar testini,

ç) Grup Başkanlıkları: Müsteşarlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

d) İfraz: e- Kontrol Belgesi’nin birden fazla belgeye bölünmesi işlemini,

e) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

f)     Müsteşarlık web sayfası: Müsteşarlığın internet üzerinden hizmet verdiği «www.dtm.gov.tr» adresinden ulaşılan web sayfasını,

g) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ilgili Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatına uygun olmama olasılığını,

ğ) Ülke değişikliği: Denetimi yapılan partinin, gideceği ülkede değişiklik olması durumunda yapılan işlemi,

ifade eder.

Firma tanımlaması

MADDE 5– (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ihraç etmek isteyen firmaların, 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/41 sayılı “Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” çerçevesinde DTVS’de tanımlanması ve firma adına DTVS’de işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İhracatçı başvurusu

MADDE 6– (1) Kullanıcı Müsteşarlık web sayfasındaki “DTM E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak DTVS üzerinden ihraç partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(2) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Risk Analizi

MADDE 7– (1) 2011/18 sayılı “İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” hükümlerine istinaden sınıflandırılmış firmalar adına işlem yapan kullanıcılar tarafından DTVS üzerinden beyan edilen bilgiler çerçevesinde, Ek-1’de yer alan ürünlerden hangilerinin fiili denetime tabi tutulacağı DTVS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinin esasları, firma, ürün, ürünün gönderileceği ülke ile diğer hususlara ilişkin bilgiler çerçevesinde Müsteşarlıkça (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ihraç edilebileceğine dair e-Kontrol Belgesi oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 8 - (1) DTVS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında, DTVS aracılığıyla gerçekleştirilecek risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına karar  verilen ürünler, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği, Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük ve ilgili Türk Standardı’nın hükümleri çerçevesinde denetime tabi tutulur.

(2) Fiili denetim sonucunda ürünün ilgili mevzuatına uygun olduğunun belirlenmesi durumunda, DTVS vasıtasıyla ürünün ihraç edilebileceğine dair e-Kontrol Belgesi oluşturulur.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 9– (1) Kullanıcı, denetim süreci ve sonucuna ilişkin sorgulamaları DTVS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim süreci ve sonucuna ilişkin kullanıcıya yapılan bildirimler, 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin DTS Tebliği’nin “Kullanıcıların Yetkilendirilmesi” başlıklı 6 ncı maddesi uyarınca yapılan “Yetkilendirme Başvurusu” uygulamasında beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Müsteşarlık sorumlu değildir.

(3) Denetim sonuçlarına yönelik itirazlar, Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük’ün ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

e-Kontrol Belgesi’nin gümrüklere beyanı

MADDE 10- (1) İhraç edilecek ürüne dair e-Kontrol Belgesi’nin oluşturulduğu durumlar için firmaya, DTVS aracılığıyla bir referans numarası verilir. Referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından e-Kontrol Belgesi’nin geçerlik süresi içerisinde kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ihracatına izin verilmez.

(2) Varış ülkesinde kullanılacak olması ve/veya ihracatçının yazılı talebinin bulunması halinde, ürünün ilgili standarda uygunluğunu belirten Kontrol Belgesi kağıt ortamında ilgili Grup Başkanlığınca düzenlenir.

Devir, ifraz ve ülke değişikliği

MADDE 11– (1) Devir, ifraz ve ülke değişikliği işlemleri, e-Kontrol Belgesi üzerinde belirtilen miktarı aşmamak kaydıyla DTVS aracılığıyla gerçekleştirilir.

(2) Devir, ifraz ve ülke değişikliği işlemleri öncesinde kağıt ortamında düzenlenen Kontrol Belgesi ilgili Grup Başkanlığına derhal iade edilir ve ihracat işlemlerinde ya da başka amaçlarla kullanılamaz.

Müeyyideler

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ’e aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Uygulamaya İlişkin Önlemler

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda, 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ’de yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Müsteşarlık (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 10 (on) gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek – 1

 

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği Kapsamında DTVS Üzerinden İhracatta Denetime Tabi Ürünler Listesi

 

GTİP

Madde Adı

0808.10.80.00.11

Elma (Golden cinsi)

0808.10.80.00.13

Starking Elma

0808.10.80.00.14

Starkrimson Elma

0808.10.80.00.19

Diğerleri (Elma)

0702.00.00.00.00

Domates

 

Ek – 2

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları

 

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri

Grup Başkanlıkları Adresi

Merkezi

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri İzmir Grup Başkanlığı

Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:3, Basmane/İzmir

Tel: 0232 441 66 21

Faks: 0232 441 44 01

İzmir

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri Antalya Grup Başkanlığı

Adres: Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı Genç Apt. No:132/2

Antalya

Tel: 0242 345 26 81

Faks: 0242 346 47 75

Antalya

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri Mersin Grup Başkanlığı

Adres: Camişerif Mahallesi, Çakmak Caddesi, Buğdaycı Apt., Kat:6, No:27/32, Mersin

Tel: 0324 239 07 36

Faks: 0324 237 75 86

Mersin

Marmara Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri İstanbul Grup Başkanlığı

Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, D Blok, Kat:1–2, Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul

Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 26

Faks: 0212 454 08 27

İstanbul

Marmara Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri Bursa Grup Başkanlığı

Adres: Fevzi Çakmak Cad. Bıdırık Han. No:33 Kat:4 Osmangazi/Bursa

Tel: 0224 220 53 31

Faks: 0224 220 39 83

Bursa