30 Ocak 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27831

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1278

             4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2011 yılında;

             a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2011, diğer yarısının 30/6/2011 tarihinde,

             b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 27/12/2011 tarihinde,

             ödenmesi; Maliye Bakanlığının 17/1/2011 tarihli ve 601 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                             B. ARINÇ                             A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                          F. N. ÖZAK                              E. GÜNAY                                M.V. GÖNÜL

        Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                          Devlet Bakanı V.

         C. YILMAZ                        S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                   S. ERGİN

     Devlet Bakanı V.                    Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                       B. ATALAY                             M. AYDIN                                  B. ATALAY

Milli Savunma Bakanı                İçişleri Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                        Maliye Bakanı V.

       N. ÇUBUKÇU                        M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                 V. EROĞLU

   Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                          Ulaştırma Bakanı V.

        M. M. EKER                         Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                                    S. ERGİN

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı