29 Ocak 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27830

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

SERMAYE PYASASINDA FAALYETTE BULUNANLAR N LSANSLAMA

VE SCL TUTMAYA LKN ESASLAR HAKKINDA TEBLDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SER: VIII, NO: 74)

MADDE 1 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayl Resm Gazetede yaymlanan Seri:VIII, No: 34 sayl Sermaye Piyasasnda Faaliyette Bulunanlar in Lisanslama ve Sicil Tutmaya likin Esaslar Hakknda Tebliin 5 inci maddesine aadaki ibare eklenmitir.

Bu Tebli kapsamnda lisans sahibi bir ihtisas personeli, mfetti, i kontrol eleman, trev aralar mteri temsilcisi, trev aralar muhasebe ve operasyon sorumlusu, takas ve operasyon sorumlusu, gayrimenkul deerleme uzman, kredi derecelendirme uzman, kurumsal ynetim derecelendirme uzman, bamsz deneti ve konut deerleme uzman refakatinde alan ihtisas personeli yardmclar, mfetti yardmclar, i kontrol eleman yardmclar, trev aralar mteri temsilcisi yardmclar, trev aralar muhasebe ve operasyon sorumlusu yardmclar, takas ve operasyon sorumlusu yardmclar, gayrimenkul deerleme uzman yardmclar, kredi derecelendirme uzman yardmclar, kurumsal ynetim derecelendirme uzman yardmclar, bamsz deneti yardmclar ve konut deerleme uzman yardmclar bu sre ierisinde lisans belgesi olmakszn alabilirler. Ancak, sz konusu alanlarn ihtisas personeli, mfetti, i kontrol eleman, trev aralar mteri temsilcisi, trev aralar muhasebe ve operasyon sorumlusu, takas ve operasyon sorumlusu, gayrimenkul deerleme uzman, kredi derecelendirme uzman, kurumsal ynetim derecelendirme uzman, bamsz deneti ve konut deerleme uzman kadrolarna atanabilmeleri iin lisans almalar arttr.

MADDE 2 Ayn Tebliin 13 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve beinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

lk kez girilen snavn sonularnn akland tarihi takip eden ylsonu ile lisans almaya hak kazanlan tarihi takip eden ylsonu arasnda azami 3 yl olmas gerekmektedir. lk kez girilen snavn sonularnn akland tarihi takip eden ylsonundan itibaren 3 yl getii halde lisans almaya hak kazanamayan adaylarn, zerinden 2 yl geen snav konularnda alm olduklar notlar silinir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 14 nc maddesinin (f) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4 Ayn Tebliin 19 uncu maddesinin birinci, ikinci, nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir:

Lisans sahibi olanlardan, Kanunda belirtilen sermaye piyasas kurumlarnda lisansa tabi bir grevde alan kiilerin her drt ylda bir, lisans olduu halde ilgili lisansn grev alannda almayanlarn ise her iki ylda bir lisans yenileme eitimlerine katlmalar gerekir. Lisans almaya hak kazand tarihten itibaren 2 yl ierisinde lisansn almayan adaylarn, lisanslarn almak iin yenileme eitimlerine katlmalar gerekmektedir.

Lisans yenileme eitim tarihinin hesaplanmasnda lisans alnd tarih esas alnr.

Bu ynteme gre hesaplanan tarihi takip eden 2 ay ierisinde lisans yenileme eitimlerine katlmak zorunludur.

Lisans yenileme iin ngrlen srenin sona ermesinden en az 2 ay nce, lisans yenilemek iin Kurula veya Kurulca yetkilendirilecek Kurulua bavuruda bulunulmas zorunludur.

MADDE 5 Ayn Tebliin Geici 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir:

GEC MADDE 2 Seri:VIII, No:74 sayl Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren, lisans olmayan kiiler, sermaye piyasas kurumlarnda lisans gerektiren grev ve kadrolarda alamazlar. Bu husus, Teblide belirtilen grev ve kadrolar iin yeni ie almlarda da geerlidir.

Ancak, halen bir sermaye piyasas kurumunda lisans gerektiren grev ve kadroda almakta olup, 2010 yl ierisinde alan lisanslama snavlarnn en az birine katlm ancak lisans almaya hak kazanamam adaylar, bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren alacak ilk snava katlmak artyla, nc snavn sonularnn akland tarihe kadar grevlerine devam ederler. Sz konusu snavlarda lisans almaya hak kazanamayanlar, nc snav sonularnn aklanmasn takip eden ay sonu; bu sre ierisinde yaplacak snavlara bavuru yapmayanlar ise snav bavurularnn sona erdii tarihi takip eden ay sonu itibariyle lisans gerektiren ilerde alamazlar. Sermaye piyasas kurumlarnn ynetim kurullar, sz konusu kiileri lisans gerektirmeyen kadrolara atarlar.

Bu maddede ngrlen srelerin uygulanmasnda, Kurulun ilgili zel dzenlemelerinde yer alan hkmler sakldr.

MADDE 6 Ayn Tebliin Geici 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir:

GEC MADDE 5 Seri:VIII, No:52 sayl Tebliin yrrle girdii tarih itibaryla, lisansa tabi alanlarda 7 yl altktan sonra arac kurumlarda ve portfy ynetim irketlerinde genel mdr olarak 3 yl sre ile grev yapm olanlar Sermaye Piyasas Faaliyetleri leri Dzey Lisansn almaya hak kazanrlar.

MADDE 7 Ayn Tebliin Geici 7 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Teblie aadaki Geici madde eklenmitir:

GEC MADDE 8 Seri: VIII, No: 74 sayl Tebliin yrrlk tarihinden nce lisanslama snavlarna giren adaylarn, aada belirtilen tarihlerde lisans almaya hak kazanamamalar halinde, 2007 yl ierisinde girdikleri lisanslama snav konularndan aldklar notlar 2011 yl sonunda, 2008 yl ierisinde girdikleri lisanslama snav konularndan aldklar notlar 2012 yl sonunda, 2009 yl ierisinde girdikleri lisanslama snav konularndan aldklar notlar 2013 yl sonunda, 2010 yl ierisinde girdikleri lisanslama snav konularndan aldklar notlar ise 2014 yl sonunda silinir.

Bu adaylardan lisans almaya hak kazananlar, ilk kez girdikleri snav sonularnn akland tarih ile lisans almaya hak kazandklar tarih arasnda 2 yldan fazla 4 yldan az bir srenin gemi olmas halinde, bu Tebliin 19 uncu maddesi kapsamnda yaplacak lisans yenileme eitimlerine katlm art ile lisanslarn alabilirler.

MADDE 9 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.