29 Ocak 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27830

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İHRACATTA ZORUNLU STANDART VE KALİTE KONTROLLERİNİN RİSK
ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA
DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/18)

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Tebliğ’in amacı, 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde yer alan ürünlerin, pamuk hariç olmak üzere, ihracatta risk esaslı yapılacak zorunlu standart ve kalite kontrollerinde, gerektiğinde veri olarak kullanılmak üzere, ihracatçı firmaların sınıflandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, zorunlu standart ve kalite kontrollerine konu olan ürünlerin hangi sıklıkta ve ne şekilde denetime tabi tutulacağının belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden firmaların sınıflarına göre taşıması gereken asgari özellikleri, sınıfı belirlenen firmaların hak ve yükümlülükleri ile takip şartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 1 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Bölge Müdürlüğü: Müsteşarlığın Bölge Müdürlüklerini,

b) DTVS: Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yerine getirilmesi amacıyla kurulan web tabanlı Dış Ticaret Veri Sistemi’ni,

c) Döner Sermaye İşletmesi: Müsteşarlık Döner Sermaye İşletmesini,

ç) Firma: Standardı ihracatta zorunlu uygulamada bulunan ürünlerin üretimini ve/veya işlenmesini ve ihracatını yapan firmaları,

d) Komisyon: Firmaların sınıflandırma başvurularını değerlendirmek üzere Bölge Müdürlüğü tarafından en az iki kişiden oluşturulan ekibi,

e) Kalite Sistem Belgesi: Bir ürün veya hizmetin sağlanmasına yönelik olarak kalite konusunda istenen gereklerin yerine getirildiğini gösteren ISO, HACCP, GAP, TKDYB vb. belgelerden biri veya bir kaçını,

f) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

g) Teknik personel: 06/06/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ”de tanımlanan Sorumlu Denetçiler dahil, ürünün standardına uygun olarak hazırlanmasını sağlayacak en az ön lisans seviyesinde eğitime sahip firma sahibi veya çalışanını,

ğ) Tesis: 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği kapsamı ürünlerin ilgili standarda uygun olarak hazırlanmasına elverişli, teknik personel istihdam edilen, ürünün işlenmesinde gerekli teknik donanıma sahip depo, makine, üretim bandı vb. yapı ve teçhizatları,

ifade eder.

Sınıflandırma

MADDE 5- (1) İhracatta zorunlu standart ve kalite kontrollerine konu ürünlerin hangi sıklıkla ve ne şekilde fiili denetime tabi tutulacağının belirlenmesi amacıyla ihracatçı firmalar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

 

SINIF

AÇIKLAMA

A

En az bir Kalite Sistem Belgesine sahip ve tesis sahibi olan firmalar

B

Yalnızca tesis sahibi olan firmalar

C

A veya B sınıflarına girmeyen firmalar

               

(2) Koşulları “A” veya “B” sınıflarından birine uymakla birlikte henüz bu Tebliğ kapsamında başvuru yapmamış ya da başvuru yapmakla birlikte sınıflandırılmamış firmalar “C” sınıfı olarak kabul edilir.

(3) Sınıflandırma, yalnızca Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen ihracatta zorunlu standart denetimlerinin risk esaslı gerçekleştirilmesinde veri amaçlı kullanılır.

Sınıflandırma Başvuruları

MADDE 6- (1) Sınıflandırma başvurusu (Ek–1) üretim tesisinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne yapılır.

(2) Sınıflandırmaya yönelik başvurularda;

a) Mevcut ise Kalite Sistem Belgesinin onaylı örneği,

b) İhraç edilen ürünlerin üretimiyle ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca tasdikli) veya Kapasite Raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği),

c) Teknik ve laboratuar personelinin istihdam edildiğini gösteren başvuru tarihi itibarı ile son 3 aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi,

ç) İhracatçı Birliğine üye olduğuna dair belge,

aranır.

(3) Başvuruda vergi numarası esas alınır ve her vergi numarası için ancak bir sınıflandırma yapılabilir. Bu itibarla, bir firmanın vergi numarası bünyesinde faaliyet gösteren birden çok tesisinin aynı başvuru kapsamında birlikte değerlendirilmesi gerekir.

(4) Firma bünyesinde birden fazla tesis ve işletmenin farklı illerde faaliyet göstermesi durumunda, firma kendisi için uygun olan Bölge Müdürlüğüne başvurabilir. Başvuruda bulunulan Bölge Müdürlüğü farklı illerde bulunan tesis ve işletme ile ilgili sınıflandırma başvurusunu koordine eder.  Sınıflandırmaya ilişkin nihai karar ile her türlü değişiklik ve bildirim işlemleri ilk başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 7- (1) İlgili Bölge Müdürlüğünce yapılan ön incelemenin olumlu olması halinde, sınıflandırma başvurusu değerlendirilmek üzere en kısa süre içinde Komisyon’a havale edilir.

(2) Firmanın sınıfının tespiti için Komisyon tarafından firmanın sunduğu belge ve bilgiler ile yerinde yapılan inceleme sonucunda firmanın;

a) Bu Tebliğ’de tanımlanan tesise sahip olduğunun ve yeterli teknik personel istihdam ettiğinin,

b) Ürünlere dair ilgili standardın gerektirdiği kimyasal ve fiziksel analizleri gerçekleştirebilecek laboratuar ve teçhizatı bulundurduğunun,

c)   Kimyasal ve fiziksel analizleri yapabilecek, çalıştıkları alanlarla ilgili olarak dört yıllık yükseköğretim lisans programını tamamlamış laboratuar elemanı istihdam ettiğinin,

belirlenmesi gerekir.

(3) Firmanın “A” veya “B” sınıfında değerlendirilebilmesi için firma bünyesinde farklı yerlerde faaliyet gösteren tesislerin tamamı ilgili sınıfa dair şartları sağlamalıdır.

Firmanın sınıflandırılması

MADDE 8– (1) Komisyonun 7 nci maddede belirtilen koşulların sağlandığına dair olumlu raporu, Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine firma sınıflandırılır.

(2) “C” sınıfı için bu Tebliğ kapsamında firma başvurusu veya sınıflandırma yapılması gerekmez.

(3) Sınıflandırmaya ilişkin sonuçlar ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından Müsteşarlığa ve firmaya iletilir.

Sınıflandırmanın süresi ve değişiklik başvurusu

MADDE 9– (1) Firmanın sınıfı gerekli şartları sağladığı sürece geçerlidir.

(2) Diğer yandan, firmanın bulunduğu sınıfın değişmesine neden olacak değişiklikler (firmanın bir veya birden fazla tesise ait Kalite Sistem Belgesinin yenilenmemesi ve/veya iptali, teknik personel istihdam etmemesi v.b.) derhal ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Bu kapsamda firmanın sınıfı bu Tebliğ hükümlerince yeniden belirlenir.

(3) Firma, sınıflandırmanın iptali ve/veya değişikliği için başvurabilir. Sınıf değişikliği başvurusunda daha önce sunulan ve geçerliliği devam eden belgeler tekrar aranmaz.

(4) Firmanın sınıfına ilişkin her türlü değişiklik ve bildirim işlemleri, sınıflandırma için ilk başvuru yapılan Bölge Müdürlüğü nezdinde takip edilir ve sonuçlandırılır.

Sınıflandırmanın izlenmesi

MADDE 10– (1) Firmaların sınıfları itibariyle taşıması gereken koşulların sürekliliğini temini amacıyla, firmanın tesisi ve laboratuarı ile teknik personeli ilgili Bölge Müdürlüğünce yılda en az bir kez olağan denetime tabi tutulur.

(2) Olağan denetimler dışında, ihracat denetimlerindeki performansa bağlı olarak ve diğer bilgiler çerçevesinde gerektiğinde firmalar ayrıca denetlenebilir.

(3) Denetimlerde bu Tebliğ’de belirtilen koşulların yerine getirilmediği ya da devam etmediğinin anlaşılması halinde, firmanın sınıfı ilgili Bölge Müdürlüğünce uygun şekilde değiştirilebilir.

(4) Firmaların denetlenmesi neticesinde hazırlanan raporlar, altı ayda bir Müsteşarlığa (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) iletilir.

(5) Sınıflandırılmaya ilişkin değişiklikler ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından derhal Müsteşarlığa ve firmaya bildirilir.

Sorumluluk

MADDE 11– (1) “A” ve “B” sınıflarına sahip firmaların,

a) Ürünlerini ilgili mevzuata uygun olarak hazırlamakla,

b) İhracatta zorunlu standart ve kalite kontrollerinin risk esaslı olarak yapılacak olması nedeniyle, ihraç edilen ürünlere dair ilgili mevzuatın öngördüğü analiz sonuçlarını 5 yıl süreyle saklamakla,

c) Sınıfının değişmesine esas teşkil eden koşullardaki değişikliği ilgili Bölge Müdürlüğüne derhal bildirmekle,

ç)    Müsteşarlıkça istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle,

d) Denetimle görevlendirilen personele tesis ve laboratuarda yapacakları incelemelerde her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla,

e) Müsteşarlığın düzenleyeceği eğitim programlarına ilgili firma personelinin katılımını sağlamakla,

yükümlüdür.

Masraflar

MADDE 12– (1) Sınıflandırma işlemleri için her türlü değerlendirme, denetim ve belgelendirme ile eğitim masrafları firmalar tarafından Müsteşarlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılır.

(2) Masraflara ilişkin usul ve esaslar Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunca belirlenir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 13– (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik tedbirleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 14– (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 10 (on) gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15– (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek–1

Başvuru Formu

 

…../…../ 20...

T.C.

BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

……………………. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DTS Denetmenleri .....................................Grup Başkanlığı’na

……………..

 

8/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği çerçevesinde, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde yer alan ürünlerin, ihracatta risk esaslı yapılacak zorunlu standart ve kalite kontrollerinde, gerektiğinde veri olarak kullanılmak üzere firmamızın tabi olacağı sınıfın belirlenmesi hususunda bilgileri ve gereğini arz ederiz.

 

 

Firma Yetkilisi

Adı Soyadı

İmza

Firma Kaşesi