29 Ocak 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27830

TEBL

Maliye Bakanlndan:

ZEL TKETM VERGS GENEL TEBL

SER NO: 20

zel tketim vergisi (TV) beyannameleri ve bildirimlerine ilikin olarak aadaki dzenlemelerin yaplmas gerekli grlmtr.

1. TV BEYANNAMELERNDE YAPILAN DEKLKLER

4760 sayl zel Tketim Vergisi Kanunu1 ekindeki (III) sayl listede yer alan mallardan alkoll ikiler ve ttn mamullerinin tesliminden doan TVnin beyannda dzenlenen (3A) ve (3B) numaral TV beyannamelerinin ierii, Ocak 2011 dnemine ilikin verilecek beyannamelerden geerli olmak zere deitirilmitir. Buna gre Ocak 2011 dnemine ait olup, 1/2/2011 ila 15/2/2011 tarihleri arasnda (3A) ve (3B) numaral TV beyannamelerini verecek olan mkelleflerin, yenilenmi beyanname programlarn bilgisayarlarna indirmek suretiyle bu beyannameleri dzenlemeleri gerekmektedir.

2. TV BLDRMLERNDE YAPILAN DEKLKLER

a) 1 Seri No.lu zel Tketim Vergisi Genel Tebliinin2 Bildirimler balkl (12.3.) blm aadaki ekilde deitirilmitir.

12.3. Bildirimler

TV Kanununa ekli (II) sayl listedeki mallardan kayt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayl listedeki mallarn ithalini yapanlardan KDV mkellefi olanlar, bir ay iinde ithal ettikleri TVye tabi mallarla ilgili (EK: 6, EK: 7, EK: 8, EK: 9 ve EK: 10) bildirim formlarn, takip eden ayn 20 nci gn akamna kadar Gelir daresi Bakanlnn www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren nternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine gndereceklerdir.

Bu amala sz konusu mallar ithal eden mkellefler, vergi dairelerinden kullanc kodu ve kiisel ifre alacaklardr. ifre alnabilmesi iin Tebli ekindeki (EK: 15 ve EK: 16) nternet Hizmetleri Kullanm Bavuru Formunun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir daresi Bakanlnn www.gib.gov.tr adresindeki nternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden dkm alnarak dzenlenmesi ve KDV ynnden bal olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu bavuru zerine mkelleflere kiisel ifre ve kullanc kodu verilecektir.

nternet ortamnda dzenlenen bildirimler onaylanmak ve vergi dairelerinden temin edilen kiisel ifre ve kullanc kodu kullanlmak suretiyle Gelir daresi Bakanlnn internet vergi dairesine gnderilecektir. Gnderilen bildirimlerin ieriinde mkelleflerce deiiklik yaplmak istenmesi halinde, yeniden dzenlenen bildirimler onaylanarak gnderilebilecektir.

TV Kanununa ekli (II) sayl listedeki mallardan kayt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayl listedeki mallarn ithalini yapanlarn ayn zamanda sz konusu mallarn imalats olarak TV mkellefiyeti bulunmas ve bu mkellefiyet kapsamnda TV beyannamesi vermesi, ithal ettii mallar itibariyle ilgili TV bildirimlerini vermesine engel tekil etmemektedir.

Kanununa ekli (III) sayl listedeki alkoll ikiler ve ttn mamulleri ithalat yapanlarn, herhangi bir vergilendirme dneminde ithalatlar olmasa dahi bildirim vermeleri zorunludur. Ancak (II) sayl listedeki mallardan kayt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) sayl listedeki kolal gazoz ve (IV) sayl listedeki mallarn ithalatlarnn, ithalatlar bulunmad aylar iin bildirim vermeleri gerekmemektedir.

Yukarda belirtilen bildirim formlarn sresinde gndermeyen mkellefler hakknda Vergi Usul Kanunu hkmleri uyarnca zel usulszlk cezas uygulanr.

b) 1 Seri No.lu TV Genel Teblii ekinde yer alan (EK: 6, EK: 7, EK: 8, EK: 9 ve EK: 10) numaral kat ortamndaki bildirim formu rnekleri yrrlkten kaldrlmtr.

c) 1 Seri No.lu TV Genel Teblii ekinde yer alan (EK: 4 ve EK: 5) numaral bildirim formlar yrrlkten kaldrlmtr.

3. TV BEYANNAMES EKLERNE VE BLDRM FORMLARINA BANDROL VE BANDROLL RN BLG GRLER N EKLENEN YEN BLMLER

a) (3A) ve (3B) numaral TV beyannamelerinin Ekler ksmna, ttn mamulleriyle alkoll iki reticilerinin (bira dahil), ilgili beyan dnemine ilikin bandrol ve bandroll/kodlu rn bilgilerini girmeleri iin yeni blmler eklenmitir. Mkelleflerin, Ocak/2011 dneminden balamak zere, bandrol ve bandroll rn stoklarnn takibi iin oluturulan bu blmleri de doldurmalar gerekmektedir.

Alkoll iki reticileri, ilgili dneme ait bandrol bilgilerini (3A) numaral TV beyannamesinin Ekler blmnde bulunan Bandrol Bilgileri balkl Tablo-1e; ayn beyan dnemine ait bandroll/kodlu alkoll iki rnlerine (bira dahil) ilikin stok bilgilerini ise bu blmdeki Bandroll/Kodlu rn Bilgileri balkl Tablo-2ye gireceklerdir.

Ttn mamul reticileri ise, ilgili beyan dnemine ait bandrol bilgilerini (3B) numaral TV beyannamesinin Ekler blmnde bulunan Bandrol Bilgileri balkl Tablo-3e; ayn beyan dnemine ait bandroll ttn mamullerine ilikin stok bilgilerini de bu blmdeki Bandroll rn Bilgileri balkl Tablo-4e gireceklerdir.

Herhangi bir beyan dneminde, vergiye tabi ilemin bulunmamas nedeniyle matraha ve hesaplanan vergiye ilikin bilginin olmamas halinde bile mkelleflerin, beyanname verirken yukarda belirtilen Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4n kendilerini ilgilendiren ksmlarn doldurmalar gerekmektedir.

Bira reticileri (3A) numaral TV beyannamesindeki Bandrol Bilgileri balkl Tablo-1e sadece f ambalajl bira rnlerine ilikin bandrol bilgilerini girerken; bandrollenmi f ambalajl biralarla ie, kutu, pet ie vb. ambalajl dier kodlu bira rnlerine ilikin stok bilgilerini ise ayn beyannamede yer alan Bandroll/Kodlu rn Bilgileri balkl Tablo-2ye gireceklerdir.

b) Ttn mamulleri ile alkoll iki rnlerini ithal eden mkelleflerin verecekleri (Ek-8) ve (Ek-9) bildirim formlarna, ithal ettikleri rnlere ilikin bandrol bilgilerini ve bandroll/kodlanm etiketli ithal rnlere ilikin stok bilgilerini girmeleri iin yeni blmler eklenmitir.

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan ttn mamul ve alkoll iki ithalats olarak belge alan mkelleflerin Ocak/2011 dneminden balanmak zere aylk dnemler halinde, sz konusu dnemde ithalat yapm olup olmadklarna baklmakszn, takip eden ayn 20 nci gn akamna kadar (Ek-8) ve (Ek-9) bildirim formlarnda bandrol ve bandroll/kodlanm etiketli rnlere ilikin bilgiler iin oluturulan blmleri doldurup internet vergi dairesinden gndermeleri gerekmektedir.

Buna gre mkellefler, bira dndaki ithal alkoll iki rnlerine ilikin bandrol bilgileri ile ithal bira rnlerine ilikin kodlanm etiket bilgilerini (Ek-8) bildirimindeki Bandrol Bilgileri blmne; bandroll/kodlanm etiketli (bira dahil) ithal alkoll iki rnlerine ilikin bilgileri ise Bandroll rn Bilgileri blmne gireceklerdir.

thal ttn mamullerine ilikin bandrol bilgilerini (Ek-9) bildirimindeki Bandrol Bilgileri blmne; ithal ttn mamullerine ilikin stok bilgilerini ise bu bildirim formundaki Bandroll rn Bilgileri blmne gireceklerdir.

c) Ayn mkellefin retim ve ithalat birlikte yapmas durumunda; alkoll iki retimine ilikin bandrol ve bandroll rn bilgilerini (3A) beyannamesi ekinde, ttn mamul retimine ilikin bandrol ve bandroll rn bilgilerini ise (3B) beyannamesi ekinde vermesi gerekirken; alkoll iki ithalatna ilikin bandrol ve bandroll rn bilgilerini (Ek-8) bildirim formuyla, ttn mamul ithalatna ilikin bandrol ve bandroll rn bilgilerini ise (Ek-9) bildirim formuyla bildirmesi gerekmektedir.

Tebli olunur.

1 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

2 30/7/2002 tarihli ve 24831 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.