29 Ocak 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27830

YNETMELK

Babakanlk (Gmrk Mstearl)tan:

GMRK MSTEARLII TEFT KURULU YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik; Gmrk Mstearl Tefti Kurulunun kurulu ve grevleri ile Kurul Bakan, mfetti ve mfetti yardmclarnn atanma koullarn, grev, yetki ve sorumluluklarn, alma usul ve esaslar ile Kurul ube Mdrlnn grev, yetki ve sorumluluklar ile denetime tabi olanlarn ykmllk ve sorumluluklarn kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 2/7/1993 tarihli ve 485 sayl Gmrk Mstearlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve 17/7/2006 tarihli ve 2006/10757 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Gmrk Mstearl Tefti Kurulu Tzne dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Gmrk Mstearlnn bal olduu Bakan,

b) Bakanlk: Gmrk Mstearlnn bal bulunduu Bakanl,

c) Bakanlk: Gmrk Mstearl Tefti Kurulu Bakanln,

) Kurul: Gmrk Mstearl Tefti Kurulunu,

d) Kurul Bakan: Gmrk Mstearl Tefti Kurulu Bakann,

e) Kurul ube Mdrl: Gmrk Mstearl Tefti Kurulu Bakanl ube Mdrln,

f) Mfetti: Gmrk bamfetti ve gmrk mfettilerini,

g) Mfetti Yardmcs: Resen tefti, inceleme ve soruturmaya yetkili ya da yetkisiz gmrk mfetti yardmclarn,

) Mstear: Gmrk Mstearn,

h) Mstearlk: Gmrk Mstearln,

) ube Mdrl Personeli: Gmrk Mstearl Tefti Kurulu Bakanl ube Mdrlnde grevli ube mdr ve dier grevlileri,

ifade eder.

KNC BLM

Kurulu, Grev, Yetki ve Sorumluluklar

Kurulu ve ballk

MADDE 4 (1) Kurul, mfetti nitelik ve yetkisine sahip bir Bakan ile bamfetti, mfetti ve mfetti yardmclarndan oluur.

(2) Kurul, dorudan Msteara bal olup Mstear adna grev yapar.

(3) Kurulda ve ubede grevli olanlarn zlk ileri, yaz, kayt, dosya, hesap, ariv, demirba ve dier bro ileri Bakanla bal ube Mdrl tarafndan yrtlr.

Kurulun merkezi ve alma merkezleri

MADDE 5 (1) Kurulun merkezi Ankaradadr. Gerektiinde Kurul Bakannn teklifi ve Mstearn onay ile Ankara dnda da alma merkezleri ile bunlara bal brolar kurulabilir ve ayn yolla kaldrlabilir.

(2) Mfettilerin alma merkezleri Kurul Bakannn teklifi ve Mstearn onayyla belirlenir.

(3) Bakanlktan gnderilen genel nitelikteki ynergelerin mfettilere iletilmesini, baz konularda mfettilerin gr ve nerilerinin alnmasn, mfettilerin temsili ve bro hizmetlerinin yrtlmesini salamak iin alma merkezlerinde Bakanlka mfettilerden biri grevlendirilebilir.

Kurulun grev ve yetkileri

MADDE 6 (1) Kurul, Mstearn emri veya onay zerine aadaki grevleri yapar. lgili kanunlarn Bakana yetki verdii hususlar sakldr.

a) Mstearlk tekilatnn ve Mstearla bal ve ilgili kurulularn her trl faaliyet ve ilemleriyle ilgili olarak tefti, inceleme ve soruturma yapmak,

b) Mstearlk tekilat ile Mstearln bal kurulularnn denetimi altndaki her trl kuruluun faaliyet ve ilemleri ile ilgili olarak Mstearln grev ve yetkileri erevesinde tefti, inceleme, sonradan kontrol ve soruturma yapmak,

c) Mstearln amalarn daha iyi gerekletirmek, mevzuata, plan ve programa uygun almasn salamak zere gerekli nerileri hazrlamak ve Msteara sunmak,

) Mevzuatn Mstear veya mfettilere tand tefti, inceleme ve soruturma yetkilerini kullanmak,

d) Trkiye Gmrk Blgesine giren ve kan tatlar, bunlarn yk ve eyasn, personel ve yolcularn; posta yoluyla Trkiye Gmrk Blgesine gelen, Trkiye Gmrk Blgesinden gnderilen, yurt dna yollanp da herhangi bir nedenle geri gelen ya da yabanc bir lkeden gelip de herhangi bir nedenle k yerine geri gnderilen eya, posta antalar ve kolilerini muayene etmek; Mstearln denetimine tabi geici depolama yerleri, gmrk antrepolar, serbest blge ve yerlerde mevcut mallar ile bunlarn kaytlarn incelemek, tefti etmek ve gerektiinde idarenin haklarn koruyacak nlemlerin alnmasn salayc nerilerde bulunmak, acil ve gecikmesinde saknca bulunan hallerde idare ve Hazinenin haklarn koruyucu nlemler almak,

e) Tefti, inceleme ve soruturma srasnda, eyann ilgilisine tesliminden sonra beyannamedeki bilgilerin doruluunu saptamak amacyla, eyann ithal veya ihra ilemlerini veya sonraki ticari ilemlere ilikin ticari belge, bilgi ve verileri kontrol etmek, bu kontrol beyan sahibine, sz konusu ilemler ile dorudan ya da dolayl olarak ticari ynden ilgili dier kiilere veya belge, bilgi ve verileri ticari amala elinde bulunduran dier kiilere ait yerlerde yapmak,

f) Kaakln nlenmesi, izlenmesi ve soruturulmas grevlerini yerine getirmek amacyla, gmrk kap ve blgelerinde, serbest blge ve yerler ile antrepolarda ve i gmrk sahalarnda dorudan, dier yer ve sahalarda gerektiinde ilgili kurulularla ibirliinde bulunarak, kaaklar hakknda soruturma yapmak, usulne uygun olarak yetkili birimlerle birlikte arama yaplmasn ve kaak eyaya el konulmasn salamak, Hazine haklarn koruyucu nlemler almak,

g) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayl Su Gelirlerinin Aklanmasnn nlenmesi Hakknda Kanunla verilen grevleri yapmak,

) Mstear tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

Kurul bakannn grev ve yetkileri

MADDE 7 (1) Kurul Bakannn grev ve yetkileri unlardr:

a) 6 nc maddede belirtilen grevlerin yrtlmesini salamak,

b) Kurulu ynetmek, Kurulun almalarn dzenlemek ve denetlemek,

c) Msteardan alnan tefti, inceleme, soruturma ve sonradan kontrol emirleri zerine mfettileri grevlendirmek ve bu emirlerin uygulanmasn izlemek,

) Gerektiinde mfetti sfatyla tefti, inceleme ve soruturma yapmak,

d) Yllk tefti ve alma programlar hazrlamak, Msteardan alnan onay zerine uygulanmasn salamak,

e) Mfettilerden gelen cevapl rapor, genel durum raporu ve basit raporlar ile idari karar ya da disiplin yaptrmlarna ilikin soruturma raporlarn usul ve esas ynnden inceleyerek, grecei eksiklikleri tamamlattrdktan sonra ilgili mercilere verilmesini ve bu raporlar zerine idarece alnacak karar ve yaplacak ilemlerin yerine getirilmesini takip etmek,

f) Mfettilerce dzenlenen ve dorudan yetkili mercilere verilen soruturma raporlarnn Mstearla sunulan rneini incelemek, usul ve esas ynnden grecei eksiklikleri tamamlattrmak ve mercilerine ek soruturma raporu gnderilmesi iin mfettilere yazl emir vermek,

g) Mfettilerce dzenlenen n inceleme raporlarnn asllarn incelemek, usul ve esas ynnden grecei eksiklikleri mfettilere yazl talimat vererek tamamlattrmak ve bunlarn yetkili merciine iletilmesini salamak,

) Mfettiler ya da mfettilerle idare arasnda mevzuatn deiik yorumland durumlarda, gr ve uygulama birliinin salanmas amacyla gerekli giriimlerde bulunmak,

h) Tefti, inceleme ve soruturma sonularna gre gerekli ilem ve nlemler iin Mstearla neride bulunmak,

) Mfetti yardmcl giri ve yeterlik snavlarnn yaplmasn salamak, mfetti yardmclarnn yetitirilmelerine ilikin programlar dzenlemek ve uygulanmasn denetlemek,

i) Kurulun almas, Mstearln genel durumu, mevzuatn uygulanmas konusunda, gerektiinde neriler de ieren yllk raporlar dzenlemek ve Msteara sunmak,

j) Mevzuat uyarnca, Kurulun zlk ileri ile ilgili ilemlerinin yrtlmesini salamak ve gerektiinde Mstearla neride bulunmak,

k) 5549 sayl Su Gelirlerinin Aklanmasnn nlenmesi Hakknda Kanunla verilen grevleri yapmak,

l) Mstear tarafndan veya mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Bakana yardm

MADDE 8 (1) Kurul Bakan, kendisine yardmc olmak zere yeter sayda mfettii Mstear onay ile grevlendirebilir.

Kurul ube mdrl

MADDE 9 (1) ube Mdrl, bir ube mdr ile yeter sayda personelden oluur. Bunlar, ilerini gerei gibi yrtmekten Kurul Bakanna kar sorumlu olup, ube Mdr Kurul Bakannn emirleri dorultusunda ubeyi ynetmekle grevli ve yetkilidir.

(2) Kurul ube Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Kurul Bakanlna gelen her trl evrakn kaydn tutmak, havalesi uyarnca izlemek cevaplarn hazrlamak ve gndermek,

b) Mfettilerden gelen rapor ve soruturma evrakn kayt etmek ve havalesi uyarnca ilgili olduu yerlere vererek takip etmek,

c) leri biten rapor ve evrak dzenli bir ekilde muhafaza etmek,

) Mfettilerin hakedi cetvellerini zamannda inceleyerek tahakkuka ait ilemi hazrlamak,

d) Kurulda ve ubede grevli olanlarn zlk ilerini yrtmek,

e) Tefti Kurulunun almalar ile ilgili kayt ve dosyalar tutmak,

f) Tefti Kurulu Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak.

(3) ubede alanlar, grevleri dolaysyla rendikleri bilgileri aklayamazlar. Her eit evrak, defter ve raporu Bakann izni olmakszn hi kimseye gsteremez ve veremezler.

Mfettilerin grev ve yetkileri

MADDE 10 (1) Mfettiler, Mstearn emri veya onay zerine Kurul Bakanndan aldklar emir ve talimatla aadaki grevleri yapar:

a) Mstearlk tekilat ile Mstearla bal ve ilgili kurulularn her trl faaliyet ve ilemleriyle ilgili olarak tefti, inceleme ve soruturma ilemlerini yrtmek,

b) Mstearlk tekilatnn ve Mstearln bal kurulularnn denetimi altndaki her trl kuruluun faaliyet ve ilemleriyle ilgili olarak, Mstearln grev ve yetkileri erevesinde tefti, inceleme, sonradan kontrol ve soruturma yapmak,

c) Trkiye Gmrk Blgesine giren ve kan tatlar ile bunlarn yk ve eyasn, personel ve yolcularn; posta yoluyla Trkiye Gmrk Blgesine gelen, Trkiye Gmrk Blgesinden gnderilen, yurt dna yollanp da herhangi bir nedenle geri gelen ya da yabanc bir lkeden gelip de herhangi bir nedenle k yerine geri gnderilen eya, posta antalar ve kolilerini muayene etmek; Mstearln denetimine tabi geici depolama yerleri, gmrk antrepolar, serbest blge ve yerlerde mevcut mallar ile bunlarn kaytlarn incelemek, tefti etmek ve gerektiinde idarenin haklarn koruyacak nlemlerin alnmasn salayc nerilerde bulunmak, acil ve gecikmesinde saknca bulunan hallerde idare ve Hazinenin haklarn koruyucu nlemler almak, muayenesi yaplm ve ilemleri tamamlanm eyann ikinci muayenesini yapmak, gmrk ilemlerini her aamada denetlemek,

) Tefti, inceleme ve soruturma srasnda, eyann ilgilisine tesliminden sonra beyannamedeki bilgilerin doruluunu saptamak amacyla, eyann ithal veya ihra ilemlerini veya sonraki ticari ilemlere ilikin ticari belge, bilgi ve verileri kontrol etmek, bu kontrol beyan sahibine, sz konusu ilemler ile dorudan ya da dolayl olarak ticari ynden ilgili dier kiilere veya belge, bilgi ve verileri ticari amala elinde bulunduran dier kiilere ait yerlerde yapmak,

d) Kaakln nlenmesi, izlenmesi ve soruturulmas grevlerini yerine getirmek amacyla, gmrk kap ve blgelerinde, serbest blge ve yerler ile antrepolarda ve i gmrk sahalarnda dorudan, dier yer ve sahalarda gerektiinde ilgili kurulularla ibirliinde bulunarak, kaaklar hakknda soruturma yapmak, usulne uygun olarak yetkili birimlerle birlikte arama yaplmasn ve kaak eyaya el konulmasn salamak, Hazine haklarn koruyucu nlemler almak,

e) Gmrk hizmet ve ilemlerine ilikin her trl bilgi, veri ve kaytlarn tutulduu elektronik program ve sistemlere eriim salamak, gerektiinde kendisine tahsis edilen ifre vastasyla bunlarn dkmlerini almak,

f) Tefti, inceleme ve soruturma srasnda renmi olduklar yolsuzluklar hakknda soruturma izni istemek, gecikmesinde saknca grlen durumlarda derhal soruturmaya balamak ve durumu sratle Bakanla bildirmek,

g) Mevzuatn Mstear veya mfettilere tand tefti, inceleme ve soruturma yetkilerini kullanmak,

) Mevzuatn uygulanmasna ilikin olarak ortaya kan aksaklklarn giderilmesi ve ilemlerin istenen dzeyde yrtlmesiyle ilgili nlem ve nerilerini raporla Bakanla bildirmek,

h) Mstearln amalarn daha iyi gerekletirmek, mevzuata, plan ve programa uygun almasn salamak amacyla gerekli nerilerde bulunmak ve Bakanla sunmak,

) Grevlendirilecei konularla ilgili olarak gerektiinde yurt dnda da inceleme, aratrma ve soruturma yapmak ya da benzeri almalara katlmak,

i) Mstearln ynetimi ve denetimi altnda bulunan kurulu ve dairelerin her trl para, mal ve emlaknn durumuyla, koruma ve ynetim biimini ve tm demelerin mevzuat erevesinde yaplp yaplmadn denetlemek,

j) 5549 sayl Su Gelirlerinin Aklanmasnn nlenmesi Hakknda Kanunla verilen inceleme ve aratrma grevlerini yapmak,

k) Kurul Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak.

Grevden uzaklatrma

MADDE 11 (1) Grevden uzaklatrmada aadaki usuller uygulanr:

a) Mfettiler; tefti, inceleme ve soruturmann her aamasnda; kaaklk, rvet, irtikp, zimmet eylemleri ya da ilemlerinde yolsuzluu grlen ya da istenilen belgeleri vermeyen memurlar, Mstearlk tekilat veya bal ya da Mstearlkla ilgili kurululardan iseler, grevden uzaklatrmaya dorudan yetkilidirler. Bu memurlar dier kurululardan iseler, mfettiin nerisi zerine kurumlarnca grevlerinden uzaklatrlabilirler.

b) Grevleri banda kalmalar tefti, inceleme ya da soruturmay gletirecei kansna varlan Mstearlk tekilat ve bal kurulularnn memurlar, mfettiin nerisi zerine Mstear tarafndan; haklarnda ayn kanya varlan dier kurulularn grevlileri ise mfettiin nerisi zerine yetkililerince grevlerinden uzaklatrlabilirler.

(2) Grevden uzaklatrma ilemi, mfetti tarafndan gerekesiyle birlikte grevden uzaklatrlan kiiye, birinci derecedeki amiri ile atamaya yetkili amirine, Mstearla ve dier ilgililere yazyla derhal bildirilir.

(3) Tefti ya da soruturma sonucunda, suun ilendiinin kantlanamad, yeterli kant bulunamad, disiplin nedeniyle memurluktan ya da meslekten karlmasna veya cezai ilem uygulanmasna gerek kalmad anlalanlar iin alnm olan grevden uzaklatrma tedbiri, atamaya yetkili amirler tarafndan kaldrlarak grevine balatlr.

Mfettilerin sorumluluklar

MADDE 12 (1) Mfettiler; 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 485 sayl Kanun Hkmnde Kararname, Gmrk Mstearl Tefti Kurulu Tz ile dier mevzuat ve bu Ynetmelikte ngrlen yetkilerini kullanmaktan ve grevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

Mfettilerin bilgi, veri ve belge isteme ile eriim yetkisi

MADDE 13 (1) Mfettiler; yrttkleri hizmet ynnden gerekli grdkleri bilgi ve verileri, defter, evrak ve belgeleri, denetleme, inceleme ve soruturma yaptklar birim ve kurululardan istemek ve grmek, bunlarn onayl rneklerini, bir yolsuzluun kantn oluturanlarn ise asllarn almak, inceleme ve sayma ilerinde yardm isteminde bulunmak, gerektiinde dier kamu idare ve kurumlaryla gerek ve tzel kiilerden bilgi, belge ve veri istemek yetkisine sahiptirler. Yasal engel olmadka bu istein yerine getirilmesi zorunludur.

(2) Asllar alnan belgelerin mfettilerin mhr ve imzas ile onaylanm rnekleri, dosyasnda saklanmak zere alnd yere verilir.

NC BLM

Atanma, Yetitirilme ve Ykselme

Bakanla atanma

MADDE 14 (1) Kurul Bakanlna; Kurulda grevli bamfettiler arasndan mterek kararla atama yaplr. Kurulda bamfetti unvan aldktan sonra Mstearlk merkez tekilatnda grev yapmakta olanlar arasndan da Kurul Bakanlna atama yaplabilir.

(2) Kurul Bakannn herhangi bir nedenle geici olarak grevden ayrlmas ya da Bakanlk kadrosunun boalmas durumunda, Bakanla atanma koullarn tayanlardan biri Bakan tarafndan Bakan vekili olarak grevlendirilir.

Mfetti yardmclna giri snav ve atanma

MADDE 15 (1) Kurula mfetti yardmcs olarak girilir. Mfetti yardmcl giri snav yazl ve szl olarak yaplr.

(2) Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava alnmazlar.

(3) Snava katlabilmek iin;

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesindeki genel koullar tamak,

b) En az drt yllk lisans eitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, iletme, iktisadi ve idari bilimler faklteleriyle bunlara denklii yetkili makamlarca kabul olunan yurt ii ya da yurt dndaki renim kurumlarndan birini bitirmi olmak,

c) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik gereince yaplan Kamu Personeli Seme Snav (KPSS)nda Bakanlka tespit ve ilan edilecek yeterli puan alm olmak, sralamada snava girmesi ngrlen aday says iinde yer almak,

) Bu snava daha nce birden fazla katlmam olmak,

d) Snavn ald yln Ocak ay banda otuz yan doldurmam olmak,

e) Salk durumu, yurdun her yerinde grev yapmaya ve her trl iklim ve yolculuk koullarna elverili olmak,

f) Bakanlka yaplacak inceleme ve aratrma sonucunda, mfettilik zyap ve niteliklerini tad anlalm olmak,

gerekir.

(4) Bu Ynetmelikte belirlenen usul ve esaslara gre yaplacak giri snavn kazananlar baar srasna gre mfetti yardmcs olarak atanrlar.

Mfetti yardmclna giri snav ilemleri

MADDE 16 (1) Giri snavlarnn yapl tarihleri, yaplaca yerler ve giri artlar, kadro ve pozisyonlarn say, snf, unvan ve dereceleri ile genel ve kendi mevzuatndaki koullar ve belirlenen KPSS taban puann, Resm Gazetede ve Trkiye genelinde yaynlanan tiraj en yksek ilk be gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurulur.

(2) Snav ilk duyurusu snav tarihinden en az otuz gn nce yaplr.

(3) Yazl ve szl snav Ankarada yaplr.

(4) Snava girmek isteyenler Tefti Kurulu Bakanlna yksek renim kurumu diploma veya bitirme belgesinin asl ya da kurumca onayl sureti ile Kamu Personeli Seme Snav Sonu Belgesi rnei ve Bakanlktan temin edilecek Aday Bilgi Formu ile bavururlar.

(5) Yazl snav kazanan adaylardan, szl snavdan nce u belgeler istenir:

a) T.C. Kimlik Numaras beyan,

b) Salam ve her trl iklim ve yolculuk koullarnda grev yapmasna engel bir halinin olmadna dair ilgilinin yazl beyan,

c) Erkek adaylarn askerlikle ilikisi olmadna dair yazl beyan,

) 4,5x6 ebadnda 6 adet fotoraf,

d) Sabka kayd olmadna dair ilgilinin yazl beyan.

Snav program

MADDE 17 (1)Yazl snav aada gsterilen konularda yaplr:

a) Maliye Grubu

1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikas

2) Bte ve Bteleme Teknikleri

3) Kamu Gelirleri-Kamu Giderleri

4) Kamu Borlar

b) Ekonomi Grubu

1) Genel Ekonomi Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi)

2) Para-Banka ve Kredi

3) letme Ekonomisi

4) Uluslararas Ekonomi-D Ticaret Politikas

c) Kamu Hukuku Grubu

1) Anayasa Hukuku

2) dare Hukuku

3) Ceza Hukuku

4) Ceza Muhakemesi Hukuku

) zel Hukuk Grubu

1) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hari)

2) Borlar Hukuku

3) Ticaret Hukuku

d) Muhasebe ve Ticari Hesap Grubu

e) Yabanc Dil Grubu (ngilizce, Franszca ya da Almanca dillerinden biri)

Snav notlar

MADDE 18 (1) Yazl snavda baarl olabilmek iin, her gruptan 100 tam puan zerinden 50den aa not alnmamas ve tm gruplar ortalama notunun 66y doldurmas gerekir. Snav Kurulunca saptanacak sraya gre okunacak gruplarn birisinden 50den aa not alan yarmacnn teki gruplara ilikin snav ktlar okunmaz.

(2) Szl snav, yabanc dil dnda yukardaki maddede belirtilen gruplardan yaplr. Bu snavda da baarl olabilmek iin her gruptan 100 tam puan zerinden 50den aa not alnmamas ve tm gruplarn ortalamasnn da en az 66 olmas gerekir.

(3) Yazl ve szl snav sonularnn ortalamas baar derecesini belirler.

Mfetti yardmclna atanma

MADDE 19 (1) Mfetti yardmcl giri snavn kazananlar baar derecelerine ve o anda bulunan kadrolara gre Mstearlka mfetti yardmcs olarak atanrlar.

(2) Snav sonular atanamayanlar iin kazanlm hak saylmaz.

Giri ve yeterlik snav kurullar

MADDE 20 (1) Mfetti yardmcl giri snav ile yeterlik snav; Kurul Bakannn bakanlnda, Kurul Bakannn nerisi ve Mstearn onay ile belirlenecek drt mfettiten oluan bir kurul tarafndan yaplr. Ayrca mfettiler arasndan ayn usulle iki yedek ye belirlenir.

Mfetti yardmclarnn yetitirilmesi

MADDE 21 (1) Mfetti yardmclar en az yl sren yetime dnemi sonunda yeterlik snavna tabi tutulurlar. Mfetti yardmclar bu dnemde; tefti, soruturma usulleri ve mevzuat uygulamas konularnda mfettilerin refakatinde yetitirilir. Resen yetkili mfetti yardmclarna tefti, inceleme ve soruturma yaptrlr. Ayrca, Bakanlka grev ve yetki alanna giren konularda tefti, inceleme ve soruturma ile mevzuatn retilmesi amacyla eitim faaliyeti dzenlenir.

(2) Mfetti yardmclar; yllk yetitirilme sresinin ilk iki ylnda, turne blgesi ve sre kaydna baklmakszn Bakanlka belirlenecek alma programna gre mfetti yannda altrlrlar.

(3) Mfetti yardmclar belirtilen srede grevlerini mfettiin talimatlarna gre yerine getirirler. Mfetti yardmclar bu srede tefti, inceleme ve soruturma yapamaz ve adlarna rapor dzenleyemezler.

(4) Mfetti yardmclnda iki yllk sreyi dolduranlardan, yannda altklar mfettilerce dzenlenen Mfetti Yardmcs Deerlendirme Belgeleri de gz nnde tutularak Bakanlka yaplacak deerlendirme sonucu yeterli olduu anlalanlara; Kurul Bakannn nerisi zerine Mstearn onay ile nc ylda resen i grme yetkisi verilebilir.

(5) Yeterli olduklar anlalan mfetti yardmclarna gerektiinde, yetitirilme dnemlerinin ikinci ylnda da ayn usulle resen i grme yetkisi verilebilir.

(6) Usulne gre yetkili klnan mfetti yardmclar 10 uncu maddede saylan mfetti grev ve yetkilerini kullanrlar.

Mfetti yardmclar deerlendirme belgesi

MADDE 22 (1) Mfetti yardmclar hakknda, yannda altklar mfettilerce; grev, meslek, kiilik yap ve davranlarn ortaya koyan, ierik ve ilkeleri Bakanlka belirlenen Mfetti Yardmcs Deerlendirme Belgesi dzenlenir.

Yeterlik snavndan nce Kuruldan karlma

MADDE 23 (1) Mfetti yardmcl dneminde; mfettilik meslei ile badamayacak tutum ve davranlar bir rapor ile saptananlar ya da yannda alt mfettiler ve Kurul Bakanndan olumsuz sicil alanlardan memurlukta adaylk sresini doldurmam olanlarn memuriyetle iliikleri kesilir. Dolduranlar ise, yeterlik snav beklenilmeksizin Mstearlk tekilatnda durumlarna uygun kadrolara atanabilirler.

Yeterlik snavna giri koullar

MADDE 24 (1) Yeterlik Snavna girebilmek iin;

a) Mfetti yardmcl grevinde en az yl alm olmak,

b) Gerek zyap ve gerekse tutum ve davranlaryla i disiplini ynnden mfettilie engel bir durumu bulunmamak,

c) Yannda alt mfettiler ile Kurul Bakanndan olumsuz sicil almam olmak,

) Yapt tefti, inceleme ve soruturmalar ile dier almalarnda Bakanlka yeterli grlmek,

gerekir.

(2) Yukarda belirtilen koullar tamayanlar Yeterlik Snavna alnmazlar.

Yeterlik snav

MADDE 25 (1) Mfettilik Yeterlik Snav yazl ve szl olmak zere iki blmden oluur. Her iki snav da Ankarada yaplr. Yazl snavda baar gsterenler szl snava alnrlar.

Yeterlik snav program

MADDE 26 (1) Yazl ve szl snav aada gsterilen konularda yaplr:

a) Gmrk mevzuat ve uygulamas

b) Dier mevzuat ve uygulamas

c) Gmrk tefti yntemleri

) Dier tefti yntemleri

d) Soruturma mevzuat ve yntemleri

(2) Yazl snavda baarl olabilmek iin, her gruptan 100 tam puan zerinden 60dan aa not alnmamas ve tm gruplarn ortalama notunun en az 70 olmas gerekir. Yazl snav kazananlar szl snava alnr. Szl snavda 100 tam puan zerinden her gruptan 60dan aa not alnmamas ve tm szl gruplarn ortalama notunun en az 70 olmas gerekir.

(3) Szl snavda da baarl olmak kouluyla, yazl ve szl snav sonularnn ortalamas baar derecesini belirler.

Mfettilie atanma

MADDE 27 (1) Mfetti yardmclnda en az yl alp yeterlik snavn baarm olanlar, bu snavdaki baar srasna gre mterek kararla mfettilie atanrlar.

(2) Yeterlik snavna girip baarl olamayanlar ile hakl ya da zorlayc bir neden olmakszn bu snava girmeyenlerin Kurulla iliikleri kesilir. Bunlar, Mstearlk tekilatnda durumlarna uygun kadrolara atanrlar.

Bamfettilie atanma

MADDE 28 (1) Kurulda en az on yl alm olan mfettiler; kdem, mesleki yetenek ve baar durumlar gz nnde tutularak, Kurul Bakannn nerisi zerine mterek kararla bamfettilie atanrlar.

Mfettilie yeniden atanma

MADDE 29 (1) Kuruldan istifa ederek ya da naklen ayrlm mfettilerden mfettilik zyap ve niteliklerini kaybetmemi olanlar, Kurul Bakannn olumlu gr bulunmas kouluyla yeniden mfettilie atanabilirler.

(2) Ancak, Kuruldan ayrldktan sonra gmrk ve d ticaret alan ile ilgili ticaret ya da serbest meslek faaliyetiyle uraanlar ile zel ticari ya da sna kurulularda grev alanlar yeniden mfettilie atanamazlar.

Kdem

MADDE 30 (1) Kdem; snav dnemi ayn olan mfetti yardmclar arasnda giri snavndaki, mfettiler arasnda yeterlik snavndaki baar srasna gre; dnemleri farkl mfettiler ve mfetti yardmclarnda ise dnemleri arasndaki sraya gre belirlenir.

(2) Mfettilik sfatn kazandktan sonra grevinden ayrlanlardan tekrar mfettilie dnenlerin kdemi kendi dnemlerinin sonunda; bu dnemden kimse kalmam ise, bir nceki dnemin sonunda olacak ekilde belirlenir.

(3) Kurul Bakanl yaptktan sonra mfettilie dnenler dnemlerinin en kdemlisi saylr. Ayn dnemde bu durumda birden fazla mfetti var ise, bunlarn kdem srasnn tespitinde ayrca kendi aralarndaki kdem esas alnr.

Mfettilik gvencesi

MADDE 31 (1) Mfettiler, mfettilik grevinin gerektii gibi yrtlmesini engelleyecek shhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri bulunduu saptanmadka grevlerinden alnamaz ve kendi istekleri dnda idari grevlere atanamazlar.

DRDNC BLM

Tefti Kurulunun alma Esaslar

Grevlendirme

MADDE 32 (1) Mfettiler, Mstearn emri ya da onay zerine Kurul Bakanndan aldklar talimatla grev yapar, sonucunu Bakanla bildirirler.

Mfettilerin almalar

MADDE 33 (1) Mfettilerin yllk tefti program ve almalar turne esasna gre dzenlenir. Bu esas, mfettilerin her yl bir baka blgede grevlendirilmesi eklinde uygulanr. Bakanlka gerekli grlen durumlarda farkl uygulama da yaplabilir. Tefti dndaki dier almalarda turne usul ve tefti blgesi esas uygulanmaz.

(2) Mfettilerin turne blgeleri, Kurul Bakannn nerisi zerine Mstear tarafndan belirlenir.

alma biimi

MADDE 34 (1) Mfettiler grevlendirildikleri konularda mstakilen alrlar. Ancak, gerekli grlen durumlarda; tefti, inceleme ve soruturma ilemlerinin birden fazla mfetti tarafndan birlikte yrtlmesi de mmkndr. Bu tr almalarda en kdemli mfetti i blmn yapmak, ilerin salkl ve sratle sonulandrlmasn salamak ve Bakanlkla haberlemeyi yrtmekle grevli ve yetkilidir.

in devamll ve devri

MADDE 35 (1) Mfettiler, baladklar ileri ara vermeden bizzat yapp bitirmek zorundadrlar. Geri brakma veya devir zorunluluu doarsa, ellerindeki ileri Kurul Bakanndan izin alarak geri brakr veya devredebilirler.

(2) in devri durumunda, nsha Devir Notu dzenlenir. Devir Notunda, iin mfettie nasl intikal ettii, konusu, yaplm tefti, inceleme ve soruturma aamalar belirtilir ve var olan belgeler bir izelge ile eklenir.

(3) Devir Notu her bir i iin ayr ayr dzenlenir. izelgesindeki sra says altnda kayt alan Devir Notunun asl ve ekleri iin devrolunaca mfettie, bir rnei de Bakanla gnderilir.

Mfettilerin uyacaklar hususlar

MADDE 36 (1) Mfettiler, meslein ve sfatlarnn gerektirdii saygnl ve gven duygusunu sarsacak nitelikte davranlarda bulunamazlar. Ayrca mfettiler;

a) in niteliinin ivedi bir nlem alnmasn ya da Hazine haklarnn korunmasn gerektirdii durumlar dnda, idari ilere karamaz ve yrtme nitelikli emir veremezler.

b) nceledikleri belge ve defterlerde, ilemlerin denetlendiini gsterir gn ve imza dnda aklama ve dzeltme yapamazlar.

c) Tefti, inceleme ve soruturma iin gidecekleri yerleri, yapacaklar ileri ve rendikleri srlar aklayamazlar.

) Tefti, inceleme ve soruturmalarda; grevliler, i sahipleri, pheli ve tanklarla yanszlklarndan kuku uyandracak biimde iliki kuramazlar.

Turne sreleri

MADDE 37 (1) Turne sreleri, Tefti Kuruluna giri gn esas alnmak zere:

a) Yetkili mfetti yardmclar iin 6 ay,

b) Grev sresi 10 yla dein (10 yl dhil) olanlar iin 4 ay,

c) Grev sresi 20 yla dein (20 yl dhil) olanlar iin 3 ay,

) Grev sresi 20 yl aanlar iin 2 aydr.

(2) Bakanlka nemli grlen ya da ivedilii bulunan iler iin mfettiler turne sreleri dnda da grevlendirilebilirler.

BENC BLM

Denetlenenlerin Ykmllk ve Sorumluluklar

Denetime yardmc olunmas

MADDE 38 (1) Teftie tabi daire ve kurulularn grevlileri, istendiinde para ve para hkmndeki evrak ile geici depolama yeri ve gmrk antrepolarnda bulunanlar da dhil her trl eyay, gizli de olsa btn defter, belge ve verileri mfettie hemen gstermek, saymasn ve incelemesini kolaylatrmak zorundadrlar.

(2) Eya sahipleri ile bunlar adna hareket edenler, tutmak ve muhafaza etmek zorunda olduklar ticari veya kanuni defterler ile belge ya da verileri, mevzuatla tannan yetkiler erevesinde mfettie gstermeye, saymasna ve incelemesine yardm etmeye ve yazl istek halinde bunlar vermeye mecburdurlar.

(3) Denetlenenler, mfettie sorulan szl ve yazl sorular da geciktirmeden cevaplamak zorundadrlar.

alma yeri salanmas

MADDE 39 (1) Tefti, aratrma, inceleme ve soruturma yaplan kurum ve kurulularn yneticileri, hizmetin gerei gibi yrtlmesi iin, mfettilere grevleri sresince konumlarna uygun bir alma yeri salamak ve dier gerekli nlemleri almak zorundadrlar.

Denetlenenlerce izin kullanlmas

MADDE 40 (1) Denetlenen kurulu grevlilerinin, hastalk ve benzeri zorunlu nedenler dnda, izne ayrlmasndan nce mfettiin olumlu gr alnr; izin kullanmaya balam olan grevliler zorunluluk bulunmadka geri arlamaz.

Rapor kayt defteri ve dosyas

MADDE 41 (1) Tefti edilen idarelerde rapor kayt defteri ile her rapora ilikin bir dosya tutulur.

(2) Rapor Kayt Defterinde; Kayt Sra No ve Tarihi, Raporu Dzenleyen Mfettiin Ad ve Soyad, Raporun Say ve Tarihi, Ek Says, Tefti Edilen Servis, Tefti Gren Memurun Unvan, Ad, Soyad ve Sicil Numaras, Raporun Tevdi Edildii Amirin Ad, Soyad ve Sicil Numarasn gsterir stunlara yer verilir.

ALTINCI BLM

Tefti, nceleme ve Soruturma lemleri

Teftite yaplacak ncelikli iler

MADDE 42 (1) Mfettiler, tefti iin gittikleri yerlerde ncelikli olarak para ve para hkmndeki evrak ile varsa gmrk idaresince eya konulan yerlerdeki gerekli saym ve tespiti yaparlar. Her servisin tefti bakmndan nemli grlen defterleri ile dip koanl evrakn imzalayarak o andaki durumu saptarlar.

(2) lemleri elektronik veri ileme teknii yoluyla yaplan evraka ilikin o andaki durum tutanakla tespit edilir. Dzenlenen tutanan bir nshas tefti edilen yere ilikin Genel Durum Raporuna eklenir.

(3) Ayn gn iinde saymlarnn yaplmamas ya da bitirilmesi imknnn bulunmad durumda, bu yerler mfettie mhrlenir, bunlarla ilgili belge ve kaytlara el konularak muhafazas salanr ve ie ertesi gn devam olunur.

(4) Tefti edilecek birimin alma durumu nedeniyle, bu yerlerin saymndan nce ve saym srasnda kapal kalmas sakncal ise, bu durumda, saymdan beklenen sonucun salkl olmas ynnden, saym sonulanncaya dein, eya giri ve klarnn kontrol iin gerekli nlemler alnr.

(5) Saym sonular tutanaklarla saptanr.

Teftiin sre ynnden kapsam

MADDE 43 (1) Teftiler, olaan olarak bir nceki teftiin balama tarihine kadar geriye gidilerek yaplr.

(2) Tefti, ilemlerin tamamna ya da bir ksm ilemlere baklmak suretiyle yaplr.

(3) Ancak, zorunlu hallerde nceki tefti dnemlerini kapsayacak ilemlere de baklabilir.

Tefti ve inceleme raporlar

MADDE 44 (1) Mfettiler yaptklar tefti ve incelemeler sonucunda, duruma gre; cevapl rapor, genel durum raporu, teklif raporu ya da inceleme raporu dzenlerler. Bu raporlar ile mnhasran disiplin soruturmalarna ilikin olarak dzenlenen idari soruturma raporlar basit rapor ad altnda mteselsil say alrlar.

(2) Mfettilerce, tefti edilen grevlilerden haklarnda olumlu ya da olumsuz kanaate varlanlar iin ayrca Gizli Deerlendirme Belgesi dzenlenir.

Cevapl rapor

MADDE 45 (1) Bu Raporlarda;

a) Servis teftii sonucunda dzenlenen cevapl raporun balangcnda, tefti edilen idare ve servis, teftiin hangi dnemdeki ilemleri kapsad ve tarama ya da yoklama yntemlerinden hangisinin uyguland belirtilir.

b) Tefti ve inceleme sonucunda grlen eksiklikler, yanllklar, uygunsuzluklar ve adli takip gerektirmeyecek nitelikteki usulszlkler gsterilir.

c) Tefti ve inceleme sonucunda eksik veya yanl olduu grlen konularn kanun, tzk ve ynetmelik ile sair mevzuatn hangi maddesine deindii belirtilir.

) Mevzuata gre ve iin gerei yaplmas gereken ilemlerle, alnmas gereken idari nlem ve kararlara deinilir.

d) Srekli, nc kiilere ynelik bir ifade kullanlr ve ilgili memurlarn ad, soyad, sicil says ve memuriyet unvan belirtilir.

e) Cevapl raporun ne yolda ilem grecei, ka sayfadan, ka maddeden olutuu ve nereye verildii son maddede belirtilir.

(2) Esasl bir eletiriyi gerektirmeyen ve memuru aydnlatmak ya da onu uyarmak yoluyla dzeltilecek eksiklikler ve nemsiz yanllklar iin cevapl rapor dzenlenmez. Bu gibi durumlarda ilgili memurun szl olarak uyarlmas yoluna gidilir.

Cevapl rapor zerine yaplacak ilemler

MADDE 46 (1) Cevapl Raporlar biri asl nsha dzenlenerek ilemleri tefti edilen birimin amirine verilir. lemleri tefti edilen memur ve amirleri itibariyle aamal olarak raporun onbeer gnlk srelerle karlanmas gerekir. Cevapl raporun karlanmas sonucu, rapor asl ekleriyle birlikte mfettie geri gnderilir.

(2) Rapor rnekleri iin, raporun verildii idare ile varsa onun bal bulunduu idarede, her rapor iin ayr olmak zere birer dosya alr. Bu dosyaya, o raporun mfettie verilen rnei ile ilgililerin verdikleri cevaplarn rnekleri, rapor konusunda alnan emirler ve Mstearlka yaplan tebligat da konularak dzenli biimde saklanr.

(3) Cevapl raporlarda eletiri konusu yaplan hususlar karlamak uzun bir inceleme ve aratrmay gerektiriyorsa, bu durumda o yerin amiri, bu durumu belirterek, ne kadar sre iinde yantlanabileceini gerekeli bir yazyla mfettie bildirir ve yaznn bir nshasn da rapora ekler. Sz konusu sre hibir biimde krkbe gn geemez.

(4) Kendilerine cevapl rapor verilenlerle her kademedeki amirleri, eletirilen ilemleri usul ve yrrlkteki hkmler dorultusunda dzeltmek ve rapora verdikleri karlklarda bunu belirtmek ve gstermek zorundadrlar. Eletiri maddelerinde yer alan konularda ayr dncede bulunduklar ynler varsa, bu hususun yasal dayanaklarn cevaplarnda ak bir biimde belirtirler ve bu konuda amirlerinden ve Mstearlktan alacaklar talimat dorultusunda hareket ederler.

(5) Cevapl raporlara yetkili amirlerce verilen karlklar, yanl ve eksikliklerin dzeltilmesini gerektirmesi halinde eletiri konusu ilemler gecikmeksizin yerine getirilir.

(6) Mfettiler, yukardaki fkralara gre ilgililerce gerei yapldktan sonra kendilerine geri gnderilen raporlar incelerler ve gerekirse rapor uyarnca yaplan ilemleri de inceledikten sonra, son dncelerini de ekleyerek en ge otuz gn iinde raporlarn Mstearla gnderirler.

(7) Cevapl raporlarn ilgililerce zamannda karlanmas esastr. Hakl bir nedene dayanmakszn sresinde karlanmayan raporlar nedeniyle ilgililer hakknda gerekli takibat yaplr.

(8) Mfettiin herhangi bir nedenle grevi banda bulunmamas halinde, cevapl rapora ilikin son dncenin ne ekilde karlanaca Bakanlka takdir edilir.

Genel durum raporu

MADDE 47 (1) Genel Durum Raporu, tefti edilen birim ve tefti sonular hakknda genel bir deerlendirme yapmak amacyla dzenlenir.

(2) Genel Durum Raporunun ierii ile dzenlenme ekli Bakanlka belirlenir.

(3) Tefti edilen amir ve memurlardan haklarnda kanaat sahibi olunanlar iin dzenlenen Gizli Deerlendirme Belgeleri; kapal bir zarf iinde, sicil dosyalarn tutmakla grevli birime dorudan bir yaz ekinde gnderilir. Bir rnei genel durum raporuna eklenen bu yazda, haklarnda Gizli Deerlendirme Belgesi dzenlenen memurlarn; ad, soyad ve grev bilgilerine yer verilir.

nceleme raporu

MADDE 48 (1) nceleme Raporu;

a) Yrrlkteki kanun, tzk, ynetmelik, karar ve genelgelerde ve bunlarn uygulanmasnda grlen eksiklikler ve bunlarn dzeltilmesi yollaryla yeniden konulmas gereken hkm ve usuller hakkndaki gr ve nerilerin,

b) Mstearln amalarnn daha iyi gerekletirilmesinin mevzuata, plan ve programa uygun almasnn salanmas hakkndaki gr ve nerilerin,

c) Mstearlk grev alanna giren konular ile Mstearlka incelenmesi istenilen konular hakkndaki gr ve dncelerin,

) Yaplan inceleme ve soruturmalar sonucunda savclklara gnderilmesine gerek grlmeyen mtalaalarn,

d) Eyann ilgilisine tesliminden sonra, beyannamedeki bilgilerin doruluunu saptamak amacyla eyann ithal veya ihra ilemlerinin veya sonraki ilemlerine ilikin ticari belge, bilgi ve verilerin kontrol sonucunda tespit edilen hususlardaki mtalaalar ve tekliflerin,

bildirilmesi amacyla dzenlenir.

(2) nceleme Raporunda;

a) Balang,

b) in Konusu,

c) Yaplan nceleme ve Aratrma,

) Deerlendirme ve Sonu,

blmlerine yer verilir.

Raporlarn merkezde grecei ilem, derkenarlar ve saklya karlma

MADDE 49 (1) Mfettilerden Bakanla gelen basit raporlar Bakanlka incelenir. Bunlardan yaplacak ilemi bulunmad anlalanlar ile gnderilmesinde fayda grlmeyenler saklya karlr ve bu durum mfettie bildirilir. Dierleri ise ilgili yerlere gnderilir ve sonular izlenir.

(2) Raporlarn gnderildikleri yerlerde incelenmesi sonucunda, mfettiin eletiri ve nerilerinde ilk aamada ters gr belirtilerek yerine getirilmeyenler varsa bunlardan uygun grlenlerin hemen yerine getirilmeleri mahalline bildirilir. Sorumlu memurlar bu bildirim zerine yanl ve eksikliklerini gecikmeden dzeltmek, tamamlamak ve idare amirleri de yerine getirilmesini salamak ve sonucunu denetlemekle ykmldrler.

(3) Raporlarn gnderildii Mstearlk merkez birimlerinden ya da ilgili idare ve kurumlardan rapora ilikin olarak yazlacak gr ya da mahalline yaplacak bildirinin ikier rnei Bakanlk araclyla mfettie gnderilir. Mfetti bu bildirim rneklerinden birini dosyasna alkoyar, dnce ya da bildirimi uygun gryorsa bu konuyu belirterek belgenin dier nshasn geri verir. Ters durumda, grn bir derkenarla Bakanla bildirir. Bu derkenara Bakanlka katlnmas durumunda rapor ve derkenar idareye verilir. Bu derkenara ilgili mercilerin verecekleri karlklar da ayn biimde mfettie gnderilir. Mfettie bunlar ya yeterli grlr ya da ikinci bir derkenarla karlanr.

(4) Mfettiin ikinci derkenarna Bakanlka katlnmas durumunda rapor ve derkenar idareye verilir, ters durumda Bakanlka saklya karlr.

(5) kinci derkenar zerine idare ile mfetti arasndaki gr ayrl giderilememi ise, konu Tefti Kurulu Bakan ve darenin gr alnarak Makamca sonuca balanr.

(6) Her iki durumda da mfetti yaplan ilemden haberdar edilir.

(7) Derkenarlar, asl raporun saysn alr ve kanc derkenar olduklar gsterilir.

(8) i biten raporlar Bakanlka saklanr.

(9) Raporlarn yukarda sz edilen aamalarn her birinde inceleme sresi en ok onbeer gndr. Hakl bir neden bulunmas durumunda merkez dairelerine tannan bu sre en ok aya dek uzatlr. Hakl neden aydan daha ok uzatmay gerektiriyorsa durum nedenleri ile birlikte ilgili birimlerce Makamn onay alndktan sonra Tefti Kurulu Bakanlna bildirilir.

(10) Raporlar zerine yaplan bildirimin mfettie incelenme sresi en ok otuz gndr.

n inceleme ve soruturma raporlar

MADDE 50 (1) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun hkmlerine gre yaplan inceleme ve aratrmalar sonucu n nceleme Raporu dzenlenir.

(2) Dzenlenen n inceleme raporunun asl yetkili mercie iletilmek zere Bakanla gnderilir.

(3) Yaplan inceleme ve soruturmalar sonucu dzenlenen soruturma raporlar mfettilerce dorudan ilgili adli mercie gnderilir. Ayn konu ve kiiler hakknda hem n nceleme Raporu hem de Soruturma Raporu dzenlenmesi gerekmekte ise, bu durum n nceleme Raporu ve Soruturma Raporunun Balang blmnde belirtilerek aralarnda balant salanr.

(4) Disiplin yaptrm ya da idari karar alnmasna esas olan dari Soruturma Raporlar yetkili merciine iletilmek zere Bakanla gnderilir.

(5) n inceleme ve soruturma raporlarnn ekli ikinci nshas ile yeter sayda rnei de Bakanla gnderilir. Davaya mdahale sz konusu olan soruturma raporunun bir nshas ise raporu dzenleyen mfetti tarafndan ilgili idareye gnderilir.

(6) n nceleme Raporunda;

a) Balang,

b) in Konusu,

c) Yaplan nceleme ve Aratrma,

) Deerlendirme ve Sonu,

blmlerine,

Soruturma Raporunda;

a) Balang,

b) in Konusu,

c) Yaplan nceleme ve Soruturma,

) Deerlendirme ve Sonu,

blmlerine yer verilir.

(7) Trk Ceza Kanununda tanmlanan teselsl ve temadi halleri hari her eylem iin ayr bir soruturma raporu dzenlenir.

Teklif raporu

MADDE 51 (1) Teklif Raporu, Mstearlk grev alanna giren konular ile n inceleme ve soruturma raporlar uyarnca gerek grlen uygulama ve yaptrm nerilerini kapsayan raporlardr.

Raporlarn mahallinde dzenlenmesi

MADDE 52 (1) Tefti, inceleme, soruturma ve n inceleme raporlarnn, tefti, inceleme ve soruturmann yapld yerde dzenlenerek merciine buradan gnderilmesi esastr. Ancak bunlarn yazlmas iin baka yerden yant ya da belge beklenmesinin gerektii hallerde, raporlar Bakanlktan izin alnarak alma merkezlerinde dzenlenebilir.

Raporlarn bakanla gnderilmesi

MADDE 53 (1) n inceleme ve soruturma raporlar mteselsil say alrlar.

(2) Mfettie dzenlenen raporlarn Bakanlk nshalar ierii Bakanlka belirlenen D zet Formu ekinde Bakanla gnderilir.

Aklama suu inceleme raporu

MADDE 54 (1) 5549 sayl Su Gelirlerinin Aklanmasnn nlenmesi Hakknda Kanun hkmleri gereince gmrk mfettilerince yaplan inceleme ve aratrmalar sonucu dzenlenen Aklama Suu nceleme Raporlar dorudan Maliye Bakanl Mali Sular Aratrma Kurulu Bakanlna gnderilir.

(2) Aklama suu inceleme raporlar iin ayr bir say verilir.

(3) Mfettie ilikin ilerin takibi amacyla, raporlarn eksiz bir rnei bir yaz ekinde dosyasna konulmak zere Bakanla gnderilir.

hbarlarn bakanla gnderilmesi

MADDE 55 (1) Mfettilere yaplan ihbarlar geciktirilmeksizin Bakanla intikal ettirilir.

(2) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu kapsamndaki konulara ilikin ihbarlarda, muhbirin kimliinin gizli tutulmasn istemesi halinde, ihbarn kimlik bilgileri karlm onayl bir rnei ile mhrl bir zarf iine konulmu kimlik bilgilerini de ieren asl yaz ekinde Bakanla gnderilir.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yolluk ve dier haklarn alnmas

MADDE 56 (1) Mfetti ve mfetti yardmclar 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanununun 33 nc maddesinin (b) bendi hkmnden yararlanrlar.

(2) Mfettiler; bilirkii, tercme, posta, tama ve dier giderlerine konu hizmet almlar karlklarn, 31/12/2005 tarihli ve 26040 3. Mkerrer sayl Resmi Gazetede yaymlanan Merkezi Ynetim Harcamalar Belgeleri Ynetmelii erevesinde alrlar.

alma ve hakedi izelgeleri

MADDE 57 (1) Mfettiler; her ay dzenleyecekleri alma izelgelerinde tefti, inceleme ve soruturma ilerini, hakedi izelgelerinde ise yolluk ve dier haklarn gsterirler.

(2) Bu izelgelerin ait olduu ay izleyen ayn beinci gnne kadar Bakanla gnderilmesi gerekir.

(3) Mfettiler kendilerine verilen ileri alma izelgesine kaydederler. alma izelgelerine kaydedilen ilere ylbandan balamak zere mteselsil sra numaras verilir. bitirildiinde dzenlenen evrakn say ve gn belirtilerek alma izelgesinden karlr. in bir baka mfettie devredilmesi halinde de ayn ilem yaplr.

(4) Hakedi izelgelerinde, ay iindeki gndelik, konaklama giderleri, yolculuklara ait giderler ve dier hak ediler ile bunlara karlk alnan paralarla ay iinde iade edilen paralar gsterilir.

(5) Hakedi izelgelerine yolluk bildirimi, para talep formu, posta ve dier giderlere ait belgeler eklenir.

(6) Her iki izelgeye de ylbandan balamak zere say verilir.

Yazma

MADDE 58 (1) Mfettiler, grevlerine ilikin konularda kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerle dorudan yazma yapabilirler. Ancak, 5549 sayl Kanun hkmlerine gre yaplan yazmalar dnda, Babakanlk ve bakanlklarn merkez ve yurt d kurulular ile yabanc lkelere ynelik yazmalar Bakanlk araclyla yaplr.

(2) Mfettiler grevle ilgili hareket ve varlarn bir yaz ile Bakanla bildirirler. Bakanlktan izin almadan bulunduklar yerlerden ayrlamazlar.

Kimlik belgesi ve mhr

MADDE 59 (1) Mfetti ve mfetti yardmclarna, beratyla birlikte resmi bir mhr ile Bakan, Mstear ve Kurul Bakan tarafndan imzalanm fotorafl bir kimlik belgesi verilir. Bu belgede mfettilerin yetkileri aka belirtilir.

Yurt dna gnderilme

MADDE 60 (1) Yeterlik snavn baardktan sonra Kurulda fiilen en az yl grev yapm olan mfettiler, gerekli grlecek konularda mesleki bilgi, grg ve uzmanlklarn artrmak, Mstearl ilgilendiren konularn ileyiini yerinde grmek ve almalarda bulunmak zere, kdem esasna gre btenin ilgili tertibindeki denekten yararlanlarak bir yldan fazla olmamak zere yurt dna gnderilir.

(2) Kurul Bakan da, Mstearlk Makamnca belirlenecek konularda inceleme ve aratrma yapmak iin ayn denekten yararlanlarak yurt dna gnderilebilir.

(3) Bakana yardmla grevlendirilen mfettiler mesleki konularda inceleme ve aratrma yapmak zere ay sreyle ayn denekten yararlanlarak yurt dna gnderilir.

(4) Yurt dna gnderilenler, inceleme ve aratrmalarna ilikin olarak dzenleyecekleri raporu dndkleri gnden itibaren ay iinde Bakanla sunarlar.

ifre anahtar

MADDE 61 (1) ok gizli ve acele iler iin, mfettilerin birbirleriyle ya da Bakanlkla haberlemelerinde ifre anahtar kullanlabilir.

(2) ifre anahtar mfettilere Mstearn izni ile imza karl verilir.

Yrrlkten kaldrlan mevzuat

MADDE 62 (1) 9/4/1983 tarihli ve 18013 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk ve Tekel Bakanl Tefti Kurulu Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 63 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 64 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk Mstearlnn bal bulunduu Bakan yrtr.