27 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27828

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM, MÜHENDİSLİK VE

TEKNOLOJİDE KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 17/12/2009 tarihli ve 27435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen, Üniversitede, diğer üniversitelerde ilgili alanda araştırma ve yayınları bulunan öğretim üyelerinden ve istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. Üyeler, üç yıl için seçilir. Üye sayısı en az dokuz en fazla yirmi kişidir. Merkez Danışma Kurulu en az yılda iki kez, Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir, süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yenileri seçilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi                                                                 Sayısı

17/12/2009

27435