27 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27828

YÖNETMELİK

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ AĞRI DAĞI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesine bağlı olarak kurulan Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Iğdır Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; her yönü ile büyük bir hazine olan Ağrı Dağı’nı turizme açmak ve dünyaya tanıtmak, farklı ekolojik koşullara uyum sağlamış bitki ve hayvan florasını tespit etmek, yaban hayatı ve doğayı korumak ve devamlılığını sağlamak,  Ağrı Dağı’nın kültürel ve tarihi boyutunu ortaya koymak ve bu amaçla yöresel, ulusal veya uluslararası nitelikte her türlü araştırma ve inceleme çalışmalarını yapmak ve yaptırmak; yayın, toplantı, konferans, proje ve belgesel etkinlikler düzenlemek; bu çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimleri ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara aktararak bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Ağrı Dağı’nda ve bölgede var olan doğal bitki ve hayvan varlıklarını korumaya ve devamlılığını sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almak,

b) Ağrı Dağı’nın ve bölgenin sahip olduğu ekosistem özellikleri nedeniyle bünyesinde bulunan bitki, hayvan tür ve çeşitliliklerinin belirlenmesine yönelik ulusal ve uluslar arası proje ve araştırmalar yapmak,

c) Doğal kaynak değerleri, eşsiz peyzaj özellikleri ve endemik bitki ve hayvan çeşitlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını, korunmasını ve devamlılığını sağlamak,

ç) Bölgede yaşayan bitki ve hayvan türlerine ait fotoğraf ve video albümleri yapmak, bunları yayınlamak ve korumak,

d) Rüzgâr ve güneş enerjilerinden yararlanmaya yönelik çalışmalar yapmak,

e) Nuh tufanı, Ağrı Dağı efsanesi gibi konularda araştırma ve çalışmalar yapmak, belgesel film ve fotoğraf arşivi oluşturmak,

f) Türk kültüründe Ağrı Dağı’nın yeri ve önemini anlatmak ve bu bağlamda yöre kültürünün tanıtılmasını sağlamak için her türlü basın, yayın ve iletişim araçlarını kullanmak, Ağrı Dağı’nı Türkiye için bir marka haline getirmek,

g) Ağrı Dağı’nın; bisiklet, kış sporları ve dağcılık faaliyetlerindeki potansiyelini belirlemek, yaz ve kış aylarında sportif etkinlikler yapılmasına imkan sağlayıcı çalışmalarda bulunmak,

ğ) Iğdır’ın ve Ağrı Dağı’nın ulusal ve uluslararası bir turizm merkezi haline gelmesi için çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a)   Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları,

b)  Merkez Yönetim Kurulu,

c)  Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü, müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu kurulda alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

ç) Merkez Yönetim Kurulunda görev alacak öğretim elemanlarını Rektöre önermek,

d) Merkezde oluşturulacak komisyon ve çalışma gruplarına başkanlık etmek, idaresini sağlamak,

e) Merkezin ihtiyaçlarını ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Merkez Yönetim Kurulunun kararından sonra Rektörlüğe bildirmek,

f) Her faaliyet yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektöre bilgi vermek,

g) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan faaliyetler hakkında Rektöre bilgi vermek,

ğ) Merkez Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya davet etmek,

h) Merkez faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre denetimini yapmak,

ı) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından iki yardımcı seçer. Merkez Müdür yardımcıları, en çok üç yıl için görevlendirilir. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Merkez Müdürünün görevi sona erince, yardımcılarının görevi de sona erer.

(4) Merkez Müdür yardımcıları; Merkez Müdürünün görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine görevlendirdiği Merkez Müdür yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Merkez yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünce önerilen, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyeliği sona erenler tekrar seçilebilir.

(2)  Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını, bilimsel faaliyetleri ve yayınları yürütmek ve idare etmek,

b) Merkezin bütçe ve malî hesaplarını kabul etmek,

c) Merkezle ilgili konuları karara bağlamak,

ç) Merkezin amacına uygun olarak çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak,

d) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Merkez danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları arasından ve/veya istekleri halinde Üniversite dışından Merkez Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla sekiz üyeden oluşur. Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve tavsiye niteliğinde kararlar alarak Merkez Müdürüne yazılı olarak bildirir.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve hizmetli personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.