27 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27828

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/12/2010 tarihli ve 27798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi MedeniyetAraştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; BahçeşehirÜniversitesi MedeniyetAraştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini BahçeşehirÜniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi                                                                 Sayısı

27/12/2010

27798