25 Ocak 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27826 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: ÖSG-2011/2)

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

             MADDE 2 – (1) Bakanlığımızca değişik tarihlerde mecburi uygulamaya konulan, bu Tebliğ Ek: 1, Bölüm 1’deki standardlar mecburi uygulamadan kaldırılacaktır.

             MADDE 3 – (1) Türk Standardları Enstitüsünce hazırlanan, bu Tebliğ Ek: 1, Bölüm 2’de belirtilen ve yayımlanan standardlar imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

             MADDE 4 – (1) Ek: 2 listede yer alan standardlar mecburi uygulamadan kaldırılacağından, 4/2/2000 tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG-2000/13-14 sayılı “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ” ekinde yer alan “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Aranacak Mamuller Listesi”nden çıkartılacaktır.

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ Ek: 1, Bölüm 2’deki standardlar kapsamına giren malları üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 6 (Altı) ay sonra yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

TSE Marka Listesini görmek için tıklayınız.

42 Adet Standard Listesini görmek için tıklayınız.