24 Ocak 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27825 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2011/2)

             MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (7) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “1) Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplarda yüzde 12,

             2) 1 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesaplarında (1 ay dâhil) yüzde 10,

             3) 3 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesaplarında (3 ay dâhil) yüzde 9,

             7) Mevduat/katılım fonu dışındaki diğer yükümlülüklerde yüzde 9,”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ 4/2/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.