24 Ocak 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27825

YÖNETMELİK

Piri Reis Üniversitesinden:

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Piri Reis Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Piri Reis Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları öğretimi ile bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: Piri Reis Üniversitesi Senatosunu,

b) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

c) Enstitü: Piri Reis Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ç) Enstitü anabilim dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

d) Enstitü anabilim dalı başkanı (EABDB): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,

e) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

g) Kredi: Bir yarıyıl öğretim süresi içinde o derse ait haftada bir saatlik teorik, iki saatlik seminer, uygulama, laboratuar veya problem çözümü, dört saatlik saha veya atölye çalışmasına eşdeğer puanı,

ğ) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

h) Mütevelli Heyeti: Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

i) Rektör: Piri Reis Üniversitesi Rektörünü,

j) Tez: Yüksek lisans tezi veya doktora tezini,

k) Üniversite: Piri Reis Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programlara Başvuru, Giriş, Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Programlar ve kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı enstitülerdeki programlara her yıl alınacak öğrenci sayıları ve programa başvuru ve kabul koşulları, yabancı dil dahil ilgili anabilim dalının önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra Üniversitece ilan edilir.

Programlara başvuru ve kayıt

MADDE 6 – (1) Programlara başvuru aşağıda belirtilen koşulları yerine getirerek ve istenilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde müdürlükçe yapılır. Programlara başvuruda adaylarda aranan koşullar şunlardır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir.

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) son iki yıl içinde başvurulan programın puan türünde Yükseköğretim Kurulunca o yıl için ilan edilen ALES standart puanından az olmamak koşuluyla anabilim dalının tespit ettiği ALES puanına sahip olmak gerekir.

c) Doktora programında öğrenci kabulünde; Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için kendi anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almak gerekir. Bu asgari puanların girilecek puanların özelliklerine göre yükseltilmesine Akademik Kurulca karar verilebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları sağlayan, ayrıca Üniversitenin yetkili kurullarınca tespit ve ilan edilen diğer şartları ve mali yükümlülükleri yerine getirenlerin kayıt işlemleri Üniversitece yapılır.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir; ancak Akademik Kurul, belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verebilir.

(4) Yüksek lisans/doktora programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri şartlar ile hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, Akademik Kurul tarafından belirlenir.

(5) Belgeleri eksik olan ya da sahte belgelerle başvuranlar, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise kayıtları iptal edilir.

İngilizce yeterlik

MADDE 7 – (1) Öğretim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar; İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığının belirlenmesi için ilanda belirtilen yer ve zamanda, Rektörlükçe görevlendirilecek birim veya Üniversitenin İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından yapılacak İngilizce yeterlik sınavına alınırlar. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimlerini İngilizce yapmış olan adaylarda İngilizce yeterliği aranmaz.

(2) Yeterlik sınavı sonucuna göre, 100 tam not üzerinden en az 60 alanlar ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Akademik Kurulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler İngilizce hazırlık programından muaf tutulur.

(3) Yeterlik sınavına katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan adaylar bir yıl süreli İngilizce hazırlık programına tabi tutulur.

(4) Yabancı uyruklu adayların kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden ya da Türkçe’den yeterlik durumu, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre yapılan sınavla değerlendirilir.

Sınav, mülakat ve başarı değerlendirme

MADDE 8 – (1) İngilizce yeterlik sınavı, bilim sınavı, mülakat ve değerlendirmeler ile ilgili işlemler anabilim dalı başkanlıkları ve müdürlükçe belirlenen en az üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülür.

(2) Komisyon, adayların daha önceki eğitim ve başarı durumlarını, ALES puanı ile yapılan sınavlarda gösterdikleri performanslarını değerlendirir. Başarı notunun belirlenmesinde, adayların başvurdukları programın puan türündeki ALES puanının ağırlığı % 50’den az olmamak koşuluyla Akademik Kurulca belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Komisyon yapmış olduğu değerlendirme sonucunda kabul ya da ret önerilerini, ilgili anabilim dalı başkanlığına bildirir. Başkanlığın kararı ve enstitünün onayı ile sonuçlar kesinleşir ve ilan edilir.

(2) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu adaylar ile lisans derecelerini yabancı üniversitelerden almış olan adayların, lisansüstü eğitim programlarına kabulüne ilişkin esaslar ve ALES sınavı yerine kabul edilecek kriterler, YÖK tarafından tespit edilen esaslara uygun olarak, enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenir.

(3) Yüksek lisans programını Üniversitede başarıyla bitiren öğrenciler ilgili programlarca belirlenen bir değerlendirme yöntemine göre doktora programına kabul edilebilir. Enstitü yönetim kurulunun öğrenci kabulü değerlendirme kriterleri ve bu kriterlere göre başvuran adayların başarı dereceleri müdürlük tarafından Rektörlüğe sunulur.

(4) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da açık olan bir programda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda, enstitünün görüşü, Rektörün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile o yıl veya yarıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu durumda, varsa, kayıt yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan ücretler iade edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış adaylar,

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 5 ve 8 inci maddelerinde belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Adayın lisansüstü programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programında başarılı olması gerekir. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Yatay geçiş yoluyla kabul

MADDE 11 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dışından yapılacak yatay geçişlerde; başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvuruları ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınıp, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yatay geçiş başvurularına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapılabilir.

b) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda en az bir yarıyıl süreyle ders almış olması ve yarıyılını başarı ile tamamlamış olması gerekir.

c) Genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekir.

ç) İngilizce programlara başvuran öğrencilerin, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen koşulları sağlamış olmaları gerekir.

d) Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına sayılacağı enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Doktora programına yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavına Üniversitede girmesi ve başarılı olması gerekir.

Yüksek lisans programı ile doktora programı arasında geçiş

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans programına kabul edilen öğrenciler isterlerse en geç üçüncü yarıyıl sonunda doktora programına geçebilir. Doktora programına geçebilmek için (BB)’nin altında not almamış olmak gerekir. Yüksek lisans programında alınmış olan dersler ve geçirilmiş olan süreler doktora programına sayılır.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersi başarı ile tamamlamış doktora programı öğrencileri en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçebilmek için not ortalamalarının en az 3.00 olması gerekir. Doktora programında alınmış olan dersler ve geçirilmiş olan süreler yüksek lisans programına sayılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Başka bir üniversitede lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin Üniversiteden ders alma talepleri, öğrencilerin lisans ve lisansüstü not belgeleri (transkriptleri) ile daha önce ders almış oldukları öğretim üyelerinden aldıkları referans mektupları değerlendirilerek enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Özel öğrenciler, daha sonra lisansüstü programlara kabul edildikleri takdirde, özel öğrenci iken aldıkları derslerden en çok %50’sine kadar muaf olup olmayacakları, muaf olmaları halinde not ve kredilerinin ne şekilde kabul edileceği enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Kredi transferi

MADDE 14 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim alanı ile ilgili olanlar, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir. Transfer edilecek derslerin toplam kredisi öğrencinin o programdan mezun olmak için gerekli toplam kredinin yarısından fazla olmaz. Bir yüksek lisans programından alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler, doktora programına transfer edilmez.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslere yazılmak ve o yarıyıl öğretim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemeleri gerekir.

(2) Mazeretleri enstitü tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç öğretim tarihinin başlangıcından itibaren birinci hafta sonuna kadar yenilenebilir.

Danışman

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen öğrencinin ders danışmanı, ilgili anabilim dalı başkanı veya başkanın görevlendireceği bir öğretim üyesidir. Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirler, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izler ve öğrenciyi yönlendirir.

Ücretler

MADDE 17 – (1) Enstitülerde öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyetince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur. Öğretim ücretinin yarıyıl başlarında ve ilân edilen tarihlerde ödenmesi gerekir.

(2) Yüksek lisans ve doktora derslerinin ücreti kredi başına, bilimsel hazırlık programı dersleri ise ders saati başına ödenir.

(3) Burslar ile ilgili esaslar Akademik Kurul tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetince onaylanıp uygulamaya konulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim–Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 18 – (1) Öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri ondört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Bu sürelere yarıyıl sonu sınav günleri dahil değildir.

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin hususlar Akademik Kurul tarafından belirlenen bir akademik takvimde ilan edilir.

Ders planları

MADDE 19 – (1) Ders planları, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanır, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Akademik Kurulun onayı ile kesinleşir.

(2) Planlarda yer alan derslerin verilecekleri yarıyıla ilişkin değişikliklerle, açılacak veya kaldırılacak seçmeli dersler hakkında ilgili enstitü kurulları yetkilidir.

(3) Ders planlarında okutulacak zorunlu ve seçmeli dersler, her dersin teorik ders saati, uygulama ve laboratuar saatleri, kredisi, varsa ön koşulu ve mezuniyet için gerekli toplam kredi yükü belirtilir.

Zorunlu, seçmeli ve önkoşul dersleri

MADDE 20 – (1) Dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanı ve isteği göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken derse önkoşul dersi denir. Önkoşul dersleri, ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitü kuruluna önerilir ve enstitü kurulunun onayından sonra kesinleşir.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarda ders ve uygulamalara devam zorunludur. Herhangi bir derse veya uygulamaya % 30 oranından fazla devamsızlık yapan öğrenci, söz konusu ders veya uygulamadan başarısız sayılır ve IA notu verilir.

Kredi yükü

MADDE 22 – (1) Yüksek lisans ya da doktora programına devam eden öğrencinin, bir yarıyıldaki kredi yükü en az altı, en çok onbeş kredidir. Asgari kredi yükünün altına danışman onayı ile öğrenim süresi boyunca en çok iki yarıyıl inilebilir.

Ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin ders alma işlemlerini, akademik danışmanların desteği ve onayı ile her yarıyıl başında yapmaları gerekir.

(2) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması öğrenci danışmanının gerekçeli açıklamasına dayanarak enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 3.00’ın altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önce alıp başarılı oldukları CC ve CB notu aldıkları dersleri tekrarlar.

(4) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri yarıyılın ilk ders haftası içinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir, yenilerini ekleyebilir. Bırakılan veya eklenen dersler için öğretim ücreti yeniden belirlenir.

(5) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar almakta oldukları bazı derslerden danışmanlarının onayı ile çekilebilir. Bu durumda yarıyıl öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, öğrenimleri süresince en fazla iki defa derslerden çekilebilir.

(6) Öğrencilerin FF notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıklarında tekrarlamaları gerekir. Özel durumlarda, danışmanın olumlu görüşüne istinaden, enstitü yönetim kurulu ders tekrarını erteleyebilir veya ders alınmışsa dersten çekilme izni verebilir.

Sınavlar

MADDE 24 – (1) Her yarıyıl her dersten en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. İlgili enstitü kurullarının kararı ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları, yarıyıl içi çalışmalar ile derslere devam ve katılım göz önünde tutulur.

(2) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl içi çalışmalarının ağırlığı ile yarıyıl sonu (final) sınavının ağırlığının her biri % 40’dan az % 60’dan fazla olamaz. Öğretim elemanları, yarıyıl içi çalışmalarla yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıklarını öğrencilere yarıyıl başında duyurur.

(3) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları ve sınav evrakları bir hafta içinde müdürlüğe teslim edilerek müdürlükçe ilan edilir. Sınav evrakları iki yıl saklanır.

(4) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye o sınavdan sıfır (0) verilir ve ayrıca hakkında 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

İtirazlar

MADDE 25 – (1) Sınav sonuçları ve notlara ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. İtirazlar, ilgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından müdürlükçe yazılı olarak yapılır. Başvuruların, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde yapılması gerekir. Başvurular, ilgili enstitü yönetim kurullarınca başvuruyu takip eden üç iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Bu sonuca da itirazda bulunulması durumunda ilgili birimler tarafından üç kişilik bir komisyon oluşturularak inceleme yapılır ve üç iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir. İkinci itiraz, birinci itiraz sonucunun bildirildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde yapılır.

Mazeret sınavları

MADDE 26 – (1) Yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorunludur. Sınava girmeyen öğrencilerin mazeretlerini bildiren dilekçe ile sınav tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde ilgili müdürlüğe başvurmaları gerekir. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler belirlenen tarihlerde mazeret sınavlarına girebilir.

(2) Mazereti kabul edilmeyen, mazeret sınavına girmeyen veya mazeret sınavında başarısız olan öğrenciler başarısız sayılır. Sağlıkla ilgili mazeretleri olanların herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarını, başka bir özür nedeniyle sınava katılamayanların ise bunu kanıtlayan belgeyi dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Başarı derecesi, başarı harfi ve başarı katsayısı

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a)       Başarı                  Başarı                  Başarı

          Derecesi              Harfi                    Katsayısı                  Sonuç

          Pekiyi                 AA                      4.00                          Geçer

          İyi-pekiyi           BA                       3.50                          Geçer

          İyi                       BB                       3.00                          Geçer

          Orta-iyi               CB                       2.50                          Şartlı geçer

          Orta                    CC                       2.00                          Şartlı geçer

          Zayıf                   FF                        0.00                          Kalır

b) Ayrıca; not belgesinde (transkript) görünmeyen, geçici süre ile kullanılan LA, I, NP ve not belgesinde görünen T, S, IA, R, W ve U harfleri kullanılır. Söz konusu harflerin anlamları aşağıda gösterilmiştir:

1) LA: Öğrencinin izinli sayıldığını ya da kayıt dondurduğunu gösterir.

2) I: Bir dersten başarılı olmak için, devam dışında, öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında belirtilen koşulları zamanında yerine getirmemiş öğrencilere verilir. İzleyen yarıyıl sonuna kadar telâfi edilmeyen I notu F notuna dönüşür.

3) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler FF’e dönüşür.

4) NC: Dersin kredisiz olduğunu gösterir.

5) T: Transfer kredisi verilen dersi gösterir; not ortalamalarına katılmaz.

6) S: Kredisiz bir ders ve tezlerden başarılı olunduğunu gösterir.

7) IA: Öğrencinin devamsızlık nedeniyle başarısız olduğunu gösterir.

8) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

9) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir.

10) U: Kredisiz ders, proje, tezden başarısız olunduğunu gösterir.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur. Bir dersin ortalaması, öğrencinin aldığı ders başarı notunun ağırlık katsayısıdır.

(2) Yarıyıl not ortalaması; o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(3) Genel not ortalaması; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(4) Not ortalamaları hesabında bölünme sonucunda virgülden sonra iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü rakam 5 veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.

(5) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde en son not esas alınır.

Yüksek lisans programı

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Akademik Kurul tarafından belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişlere Akademik Kurulca izin verilebilir ve geçişler Akademik Kurulca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bu program; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin, en geç üçüncü yarıyıl başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmaları gerekir.

(3) Öğrencinin alacağı seçime bağlı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, dersler ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre ve ilişik kesme

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, yarıyıl sisteminde dört yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili esaslar Akademik Kurul tarafından belirlenir. Başarısız olan öğrencinin bu süreden önce Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

(2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya öngörülen en az 3.00 genel not ortalamasını tutturamayan veya tekrarladığı/tekrarlaması gereken bir ders yerine kendisine verilen dersten FF notu alan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını bu maddede belirtilen sürelerin sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez konusu ve danışman önerisi ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya Akademik Kurulca belirlenen niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 33 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanmasına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Akademik Kurul tarafından belirlenen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tez danışmanlarının görevlendirilmesi sırasında anabilim dalınca tez konusu da onaylanır.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve birbuçuk saatten az, iki saatten fazla olamaz.

ç) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya son savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 34 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırması ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermesi gerekir. Akademik Kurul tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığının her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Akademik Kurul tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlemesi gerekir.

Süre ve ilişik kesme

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini ve dönem projesini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 39 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmek,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmek,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulamak

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, kredisiz doktora semineri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise; en az kırkiki kredilik ondört adet ders, kredisiz doktora semineri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(4) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin önerisi ve Öğretim Üyesi Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre ve ilişik kesme

MADDE 40 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olmaya ilişkin esaslar, Akademik Kurul tarafından belirlenir. Süresi içinde başarılı olamayacağı anlaşılan öğrencinin bu süre dolmadan önce Üniversite ile ilişiği kesilebilir. Tez süresi en az üç yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıl dönemdir. Bu süre içinde kredili derslerini tekrarladığı dersten yine FF notu alarak veya FF notu aldığı dersi tekrar edebileceği ek süre hakkını bitirmiş olarak başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 41 – (1) Anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisanslı öğrenciler için en geç üçüncü yarıyıl, lisans diplomalı öğrenciler için en geç beşinci yarıyıl dönem başına kadar, her öğrencinin tez danışmanını ve danışmanın öğrenciyle görüşerek belirleyeceği tez konusunu enstitü başkanlığına önerir. Tez danışmanı ve tez danışmanının önerisi enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.

Yeterlik sınavı

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Akademik Kurul tarafından belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde öngörülen sürelerden sonra da fazladan dersler almasını isteyebilir. Akademik Kurulca belirlenen süre içinde fazladan alınan dersleri tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az sekiz dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Akademik Kurulca belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisini savunur. Bu savunması da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 45 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Akademik Kurul tarafından kabul edilen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ile en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitü başkanlığına tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya son savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 46 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye enstitü yönetim kurulunun kararı ve Akademik Kurulun onayı ile doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 47 – (1) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek sebeplerle bir öğrencinin yarıyıl öğretim ücretini ödemek koşuluyla kaydı dondurulabilir. Dondurulan sürenin öğretim süresinden sayılıp sayılmayacağı verilen gerekçeli kararda belirtilir.

(2) Normal kaydını yaptırmış bir öğrenci hastalık, doğal afetler, askerlik tecilinin kaldırılması ve bu gibi öngörülmeyen nedenlerle enstitü yönetim kurulu kararı ile izinli sayılabilir. Bu durumda ödenmiş olan öğrenim ücreti izin bitiminden sonra ödeyeceği öğrenim ücretinden mahsup edilir. İzinli süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Öğrencilerin kayıt dondurma süresi dört yarıyıldan, izinli sayılma süreleri iki yarıyıldan fazla olamaz. Askerlik hizmetleri için askerlik süresince izin verilir.

(4) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali olan veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası alan öğrencilere izin verilmez.

(5) Kayıt donduran veya izinli sayılan öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden devam eder. Sağlık raporu ile izin alan öğrencilerin, sağlık durumlarının düzeldiğini, yine sağlık raporuyla belgelemeleri gerekir.

Kayıt silme

MADDE 48 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencilerin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kayıtları silinerek Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) Üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl derse yazılma işlemini yapmamak veya öğrenim ücretini yatırmayarak kayıt yenilememek,

b) İngilizce hazırlık programında bir yıl süre ile okuyup, başarısız olmak,

c) Bilimsel hazırlık programı süresi sonunda bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmemek,

ç) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almak,

d) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılmak.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Akademik Kurul ve ilgili enstitü kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.