22 Ocak 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27823

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN TEMİNATLARIN KULLANIM

ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: V, NO:120)

MADDE 1 – 14/4/2009 tarih ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:101 sayılı Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği’nin 6 ncı maddesine üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Seri: V, No:34 sayılı Tebliğ’e göre yıl sonunda hesaplanan özsermayeleri, sahip oldukları yetki belgelerine göre bulundurmaları gereken asgari özsermaye yükümlülüğünü karşılayamayan aracı kurumların zorunlu sermaye blokajı hesaplaması, Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen asgari özsermaye tutarları üzerinden (her yıl Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranına göre Kurulumuzca güncellenen rakamlar üzerinden) yapılır."

MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in Geçici 1 inci maddesine yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Bu Tebliğ’in yayımı tarihinden önce faaliyetleri durdurulmuş ancak yetki belgeleri iptal edilmemiş olan aracı kurumların dava karşılıkları için ayırmış oldukları teminatlar, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre hesaplanır. Dava karşılıkları nedeni ile bu fıkra kapsamında yapılacak işlemlerde teminat fazlası çıkan aracı kurumlara yapılacak iadede; 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) ve (h) bendinde yer alan şartlar sağlanır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.