22 Ocak 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27823

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNUNUN

4 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE TESPİT EDİLEN İHBARI

MECBURİ HASTALIKLAR HAKKINDA TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/3)

             MADDE 1 – 12/7/2007 tarihli ve 26580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (2007/32) sayılı “3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4 üncü Maddesine Göre Tespit Edilen İhbarı Mecburi Hastalıklar Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.