22 Ocak 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27823

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

HALK KÜLTÜRLERİNİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FOLKLOR ARAŞTIRMACISI VE UZMANLIK YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/3/1993 tarihli ve 21527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı ve Uzmanlık Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.