22 Ocak 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27823

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KORUMA, UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI, PROJE BÜROLARI İLE

EĞİTİM BİRİMLERİNİN KURULUŞ, İZİN, ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2005 tarihli ve 25482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“İl sınırları ile büyükşehir belediye sınırlarının müşterek olduğu büyükşehir belediyeleri bünyesinde; kültür ve tabiat varlıklarının yoğunluğu göz önüne alınarak bu Yönetmelikle KUDEB’lere verilen görevleri yürütmek üzere norm kadro ilke ve esaslarına uygun olarak daire başkanlığı kurulabilir. Bu daire başkanlığı bünyesinde tadilat ve tamirat ile restorasyon uygulamalarının incelenmesi ve denetlenmesi maksadıyla laboratuarlar ve atölyeler oluşturulabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.