29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27800 (5. Mükerrer)

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2011/11)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen ve riskli görülen ekli listede (Ek-1) belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

MADDE 2 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamına giren ürünlerden ekli listede (Ek-1) sayılanlar, A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli olanlar hariç olmak üzere, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde ithalat aşamasında ürün güvenliği denetimine tabi tutulur. 

 

               Denetim       

MADDE 3 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmeliğe uygunluğun aranacağı söz konusu denetimler, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.

 

(2) Ekli listede (Ek-1) yer alan ürünlerin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formu (Ek-2) ve form ekinde sayılan belgelerle birlikte ekli listede (Ek-3) belirtilen yetkili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığına başvurur.

 

MADDE 4 - (1) İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilir; ürünün güvenliğinden veya mevzuatına uygunluğundan ciddi şüphe duyulması halinde ürün teste tabi tutulabilir.

 

(2) Yapılan denetimlerde ürüne ilişkin mevzuata herhangi bir aykırılığın tespit edilmemesi halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığının uygunluk yazısı verilir.

 

MADDE 5 - (1) Teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde, keyfiyet Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığının red sebeplerini içeren uygunsuzluk yazısıyla firmaya ve ilgili gümrük idaresine bildirilir.

               

                Numune ve şahsi eşyalar

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.

 

a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

 

b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

 

                Gümrük idarelerince yapılacak işlemler

MADDE 7 - (1) Gümrük idaresi, bu Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan numune ve şahsi eşyaların ithaline doğrudan izin verir.

 

 (2) Gümrük idaresi, uygunluk yazısı veya kapsam dışı yazısı ibraz edilen ürünlerin ithaline izin verir, uygunsuzluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithaline izin vermez.

 

(3) Gümrük idaresi, ithalatçının Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli olarak beyan ettiği A.TR Belgesini haiz ürünler için uygunluk yazısı veya kapsam dışı yazısı aramaz.

 

İthalatçının sorumluluğu

                MADDE 8 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamındaki ürünleri ithal edenler, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettikleri bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Yönetmeliklere uygun ve güvenli olmasından, 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.

 

                Yetki

MADDE 9 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 

Diğer hususlar

MADDE 10 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

                Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 11 - (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2010/11) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

 

Yürürlük

MADDE 12 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


Ek 1

 

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Olup

İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesi

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

4015.19.00.00.11

Ev işlerinde kullanılan eldivenler

4015.19.00.00.19

Diğerleri

4015.90.00.00.00

Diğerleri

6210.40.00.00.11

Dalgıç elbisesi

6210.40.00.00.12

Radyasyona karşı koruyucu elbiseler

6210.40.00.00.19

Diğerleri

6210.50.00.00.11

Dalgıç elbisesi

6210.50.00.00.12

Radyasyona karşı koruyucu elbiseler

6210.50.00.00.19

Diğerleri

6211.32.10.00.12

Koruyucu elbiseler

6211.33.10.00.12

Koruyucu elbiseler

6307.20.00.00.00

Cankurtaran yelekleri ve cankurtaran kemerleri

6307.90.99.10.19

Diğerleri

6406.99.85.10.00

Dökme demir, demir veya çelikten veya aluminyumdan olanlar

6406.99.85.30.00

Bakırdan olanlar

6406.99.85.90.00

Diğerleri

6506.10.10.10.00

Madenci başlıkları

6506.10.10.90.00

Diğerleri

6506.10.80.10.00

Metalden madenci başlıkları

6506.10.80.90.00

Diğerleri

7015.90.00.10.11

Güneş gözlüğü camları

7015.90.00.10.12

Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske camları

8518.30.95.90.19

Diğerleri (yalnız manşonlu ve tıkaç şeklindeki kulak koruyucuları)

9001.40.20.00.00

Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar

9001.50.20.00.00

Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar

9004.10.10.00.00

Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar

9020.00.00.00.11

Teneffüs cihazları

9020.00.00.00.12

Gaz maskeleri

9020.00.00.00.15

Teneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı

9020.00.00.00.18

Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarı

 

 

 

 

 

 

 

           Ek 2

Başvuru Formu

 

 

 

 

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI                                                                              ..... / ..... / .....

..................... Bölge Müdürlüğü

..................... DTS Denetmenleri Grup Başkanlığına                                              

 

                İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK YAZISI almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

                                                                                                             

 

 

               

                     İthalatçının İsmi/Unvanı

                                                                                                               Yetkili İmza

       Tarih

 

 

Ekler:

 

1. Aşağıdaki belgelerden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

 

-         Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

-         Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

-         Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

 

2. Fatura veya proforma fatura (*)

 

3. Bilgi formu (Ek 4)

 

4. AT Uygunluk Beyanı (İngilizce dışında bir AB dilinde ise Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte) (*)

 

5. Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu

 

6. İthalatçı firmanın imza sirküleri (*)

 

7. Vekaletname  (Başvurunun vekaleten yapılması halinde) (*)

 

* Belgelerin asılları görüldüğü takdirde, fotokopisine “Aslı Görülmüştür” ibaresi iliştirilerek muhafaza edilir.

 

Ek 3

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları

ve Görev Alanlarındaki Gümrük Başmüdürlükleri

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Bölge Müdürlükleri

 

DTS Denetmenleri Grup Başkanlıkları

 

 

Gümrük ve Muhafaza

    Başmüdürlükleri

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Mithatpaşa Caddesi, No:18/4, Kızılay/Ankara

Tel: 0312 431 66 44, 0312 431 66 41

Faks: 0312 430 61 09

Ankara

Ankara

Marmara Bölge Müdürlüğü

Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, D Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul

Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 21

Faks: 0212 454 08 22

İstanbul

İstanbul

İzmit

Edirne

Bursa

Bursa

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:1, Basmane/İzmir

Tel: 0232 483 40 26

Faks: 0232 483 77 24

İzmir

İzmir

Antalya

Antalya

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Camişerif Mahallesi, Çakmak Caddesi, Buğdaycı Apt., Kat:6, No:27/32, Mersin

Tel: 0324 237 62 31, 0324 239 07 37

Faks: 0324 237 19 59

Mersin

Mersin

İskenderun

Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Yeni Valilik Binası, Kat:5, No:533, Gaziantep

Tel: 0342 230 78 52, 0342 230 78 53

Faks: 0342 221 21 44

Gaziantep

 

Malatya

Gaziantep

Habur

Hakkari

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Adres: Cumhuriyet Meydanı, Özel İdare İşhanı, Kat:2, Samsun

Tel: 0362 431 22 00

Faks: 0362 435 96 40

Samsun

Samsun

Sinop

Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Adres: Valilik Binası, Üst Zemin Kat, C Blok, Trabzon

Tel: 0462 230 19 82

Faks: 0462 229 73 09

Trabzon

Trabzon

Gürbulak

Hopa


         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 4

Bilgi Formu

 

 

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

 

İhracatçı firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

Üretici firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

Gümrük Belgesinin:

 

  - Cinsi

 

  - Tarihi

 

  - No’su

 

İthal malın menşe ülkesi:

 

İthalatçı firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Vergi no’su

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthalatın yapılacağı ülke:

 

İthalatçı temsilcisinin:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Vergi no’su

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthal edilecek ürünün:

   - G.T.İ..P. no’su

 

  - Cinsi

 

  - Markası

 

  - Miktarı ve birimi

 

  - ABD Doları olarak değeri

 

  - Gümrük bölgesine geliş tarihi

 

   - Kullanım Amacı