22 Aralık 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27793

YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

KILAVUZ KAPTANLARIN YETERLİKLERİ, EĞİTİMLERİ,

BELGELENDİRİLMELERİ VE ÇALIŞMA USULLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

                MADDE 1 – 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç), (ğ) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “ç) Üniversitelerin denizcilikle ilgili bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak,”

                “ğ) İlk defa kılavuz kaptan yeterlik belgesi alacaklar için görevbaşı eğitimine başlandığında 50 yaşından gün almamış olmak veya kılavuz kaptanlık için aday olunan kılavuzluk hizmet bölgesini kapsayan geçerli bir deniz trafik operatörü veya deniz trafik baş operatörü belgesine sahip olmak,”

                “ ı) Kılavuz kaptan sınavına girmeden önce KPDS’nin (Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı) İngilizce bölümünden veya ÜDS’nin (Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı) İngilizce Fen Bilimleri dalından en az 60 puan veya TOEFL’ den (Test of English As a Foreign Language) en az 455 (PBT), 138 (CBT), 58 (iBT) veya IELTS (International English Language Testing System) Akademik’ten en az 5,5 puan almak veyahut idarece gerekli görüldüğünde GASM (Gemiadamları Sınavları Merkezi) tarafından düzenlenecek genel İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan veya GASM tarafından düzenlenecek Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 80 puan almak veyahut geçerli bir deniz trafik operatörü veya deniz trafik başoperatörü belgesine sahip olmak,”

                MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki (8) numaralı alt bent eklenmiştir.

                “(7) Tüm kılavuz kaptanların, görev başı eğitimleri sırasında; görev yapacakları kılavuzluk hizmet bölgesi kısmen veya bütünüyle Gemi Trafik Hizmetlerinin (GTH) kapsamı içinde ise, GTH’nin yapısı ve işlevi ile ilgili olarak on iş günü süreyle GTH merkezinde, günde 6 saatten fazla olmamak kaydıyla 5 gün süre ile toplam 30 saat fiili eğitim almaları zorunludur. Bu eğitimlere ilişkin kayıtlar, GTH Hizmetlerini yürüten teşkilat tarafından onaylanarak ilgili liman başkanlığına gönderilir.”

                “(8) Tüm stajyer kılavuz kaptanlar, görev başı eğitimleri sırasında, görev başı eğitimini yaptıkları kılavuzluk hizmet bölgesinde yetkili römorkörcülük teşkilatına ait römorkörlerde 15 günden az olmayacak şekilde fiili eğitim alırlar. Bu eğitimlere ilişkin kayıtlar, yetkili römorkörcülük teşkilatı tarafından onaylanarak ilgili liman başkanlığına gönderilir.”

                MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen “otuz gün” ibaresi, “doksan gün” olarak değiştirilmiştir.

                MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “(3) Herhangi bir kılavuzluk teşkilatının bulunmadığı veya kurulamadığı bölgelerde, kılavuz kaptanların eğitimi ve görevlendirilmeleri ile ilgili olarak kılavuzluk teşkilatlarına verilen görevleri bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslar kapsamında liman başkanları yürütür.”

                MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “c) Teknik inceleme ve araştırmaya konu olabilecek herhangi bir kaza veya olaya sebebiyet neticesinde; İdare, yetkili kılavuzluk teşkilatı, kılavuz kaptanları temsil eden ilgili dernek ve meslek odasının birlikte yapacağı teknik ve idari tahkikat sonucu seyir, can, mal ve çevre emniyet ve güvenliğine yönelik geçerli bir sebebi olmaksızın meslek ilke ve gerekleri ile ilgili liman mevzuatına aykırı bir şekilde hareket ettiği veya ağır kusur yahut ihmali olduğu tespit edilen kılavuz kaptana, tahkikat sonucu belirlenmiş kusurunun derecesine göre İdare, aşağıda belirtilen idari yaptırımları ve 618 sayılı Limanlar Kanununa göre cezai işlem uygular, kılavuzluk teşkilatına ilgilinin siciline işlenmesi ve uygulanması için bildirimde bulunur.

                1) İhtar,

                2) Kınama,

                3) Yeterlik belgesinin üç ay süreyle askıya alınması,

                4) Yeterlik belgesinin altı ay süreyle askıya alınması,

                5) Yeterlik belgesinin iptal edilmesi.”

                MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.