29 Eylül 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27714

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

YEMLERDE İSTENMEYEN MADDELER HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/46)

             MADDE 1 – 5/2/2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğe (2005/3) Yemlerde İstenmeyen Diğer Maddelerin Kabul Edilebilir En Çok Miktarları başlıklı EK-3 listesi eklenmiştir.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.