29 Eylül 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27714

YÖNETMELİK

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı enstitülerde tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

             b) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan anabilim/anasanat dalını,

             c) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitimin yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan, açılacak programları, program değişikliklerini, öğrenci kontenjanlarını, bir yarıyılda açılacak dersleri ve bu derslerin hangi öğretim elemanlarınca verileceğini, jüriler ve danışmanlarla ilgili olarak anabilim/anasanat dalı kurulunda belirlenen öneriler ile komite ve jüri karar ve raporlarını enstitüye bildiren ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,

             ç) Anabilim/anasanat dalı kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eğitim ve öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyelerinden ilgili bölümün bölüm kurulunu oluşturan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan ve ilgili anabilim/anasanat dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında anabilim/anasanat dalı başkanına görüş bildiren kurulu,

             d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

             e) Enstitü: Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı olan enstitüleri,

             f) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

             g) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları, enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

             ğ) İkinci danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı,

             h) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

             ı) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri olup, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamını,

             i) Lisansüstü öğretim: Yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarını,

             j) Rektörlük: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,

             k) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans programları öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

             l) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,

             m) Sanatta yeterlik eseri çalışması raporu: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine sanatta yeterlik eseri çalışmasıyla ilgili olarak hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

             n) Senato: Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunu,

             o) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,

             ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

             p) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

             r) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar ve Yüksek Lisans Programı ile İlgili Genel Esaslar

             Kontenjanların tespiti ve ilanı

             MADDE 4 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programları ve kontenjanları Enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dallarının görüşü alınarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenen hususlar çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlükçe ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir.

             Yüksek lisans ile ilgili programlar

             MADDE 5 – (1) Bir lisans öğretimine dayalı bilim ve sanat uzmanlığını içeren yüksek lisans öğretimi tezli yüksek lisans programı ve tezsiz yüksek lisans programı olmak üzere iki programdan oluşur. Söz konusu programların açılması, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının başvurusu, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun uygun görmesi üzerine yükseköğretim kurulunca karara bağlanır.

             Öğrenci kabulü

             MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için en az lisans programını bitirmiş ve başvurduğu program türüne göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten herhangi bir puan türünden en az 55 puan almış olmak gerekir. Ancak anasanat dalları ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Yüksek lisans programlarına; yazılı olarak yapılacak yabancı dil sınavı, lisans başarı düzeyi, her bir anabilim/anasanat dalı için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan bilim sınavı yazılı, mülakat veya uygulama sınavlarından birisinin sonucu ve ALES sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir. Yabancı dil sınavı baraj olup, bilim sınavına katılabilmek için 100 tam not üzerinden en az 65 almak veya muaf sayılmak için KPDS ile ÜDS sınavlarından birisinden en az 50 puan almak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden eşdeğeri puan almak zorunludur. Yabancı dil sınavı 200 ± 10 kelimeden oluşan bir metnin sözlük yardımıyla iki saatte Türkçeye tercümesi şeklinde yapılır. Yabancı dil sınavında başarılı olan adayların başarı notları; bilim sınavı sonucu alınan puanın % 40’ı ile lisans dönemi not ortalamasının % 10’u ve ALES puanının % 50’si toplanarak hesaplanır.  Bilim sınavı puanı 50’nin altında olanların notları değerlendirmeye alınmaz. Anasanat dalları ile konservatuarlar için başarı notu; yazılı sınav sonucu alınan puanın %20’si mülakat sınavı sonucu alınan puanın %50’si ve çalışma dosyası notunun %30’u toplanarak hesaplanır. Yazılı sınavı puanı 50’nin altında olanların notları değerlendirmeye alınmaz. Bu şekilde hesaplanan başarı notları 65 ve daha fazla olanlar, başarı notu sıralamasına göre Enstitüye kabul edilirler.

             (2) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ALES’in %60’ı, mülakat puanının %30’u ve lisans dönemi not ortalamasının %10’u toplanarak hesaplanır.

             (3) Yabancı diller eğitimi anabilim/anasanat dalına müracaat edecek adaylar için yabancı dil sınavı yapılmaz. Bu adayların ÜDS veya KPDS sınavlarından en az 80 puan veya bu sınavların Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen eşdeğerlerini almaları gerekir.

             (4) Adayların; lisans öğretimi süresince aldığı derslerin en az üç tanesinin, başvurduğu anabilim/anasanat dalındaki yüksek lisans eğitimi dersleriyle uyumlu olması ve sınavı kazanmaları durumunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans programına alınırlar. Lisans eğitiminden farklı alanda yüksek lisans yapmak isteyen ve lisans öğretimi süresince aldığı derslerin en az üç tanesi başvurduğu anabilim/anasanat dalındaki yüksek lisans öğretimi dersleriyle uyumlu olmayan, ancak sınavı kazanan adaylar ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilirler.

             (5) Yabancı ülkelerde lisans öğretimi yapmış Türk uyruklu veya yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans giriş sınavlarına katılabilmeleri için lisans diplomalarının eşdeğerliğinin 2547 sayılı Kanunda öngörülen yetkili kuruluşlarca onaylanmış olması gerekir. Ancak yabancı ülkelerde lisans öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü eğitime kabul şartları Senato tarafından kararlaştırılır.

             (6) Giriş sınavlarıyla ilgili işlemler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir ve Enstitü Müdürü tarafından yürütülüp denetlenir.

             (7) Giriş sınavlarını yapmak ve değerlendirmek üzere, Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim/anasanat dalı kurullarının görüşünü de alarak ilgili anabilim/anasanat dallarından üç asil, en az bir yedek öğretim üyesinden oluşan birer jüri seçer. Eğer ilgili anabilim/anasanat dalında yeterli öğretim üyesi yoksa en az bir jüri üyesi ilgili anabilim/anasanat dalından olmak koşulu ile diğer iki üye yakın dallardan seçilebilir. Enstitü Yönetim Kurulu gerekli olması halinde diğer üniversitelerin ilgili alanlarından da jüri üyesi belirleyebilir. Jüri başkanları sınav sonuçlarını sınavı izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne iletir.

             (8) Yüksek lisans giriş sınavını kazanan öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Öğrenci kayıt işlemleri yüksek lisans programlarının özellikleri dikkate alınarak Enstitü Müdürü tarafından düzenlenip, denetlenir.

             (9) Öğrenci; yüksek lisans öğretiminde alacağı bazı dersleri lisans dersleri hariç olmak üzere daha önce almış ve sınavda başarılı olmuş ise bunu kanıtlayan belgeleri en geç ders kayıt haftası sonuna kadar Enstitüye vermesi durumunda, danışman ve anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak iki hafta içinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve öğrenci söz konusu dersten muaf sayılabilir. Kesin karar için bu gibi durumlarda, öğrenci söz konusu dersten tekrar sınava da alınabilir.

             Eğitim ve öğretim

             MADDE 7 – (1) Yüksek lisans öğretimi, anabilim/anasanat dallarının görüşü alınarak her anabilim/anasanat dalı için Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen öğretim programına göre yürütülür.

             (2) Yüksek lisans dersleri ile varsa ön şart dersleri, okutulacak yarıyıllar, sorumlu öğretim üyeleri veya görevlileri, Enstitüyü oluşturan ilgili anabilim/anasanat dalının önerisini alarak her yıl Mayıs ayı içinde Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonraki öğretim döneminde uygulanır.

             (3) Açılması önerilen veya açılmış olan yüksek lisans dersleri, lisans dersleriyle aynı isim ve içerikte olamaz.

             (4) Yüksek lisans öğretimine kabul edilen tüm öğrencilerin teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamaların % 80’ine devamları zorunludur.

             (5) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyelerince verilir. Ancak zorunlu hallerde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile doktoralı/sanatta yeterlikli öğretim görevlilerine de lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. Gerekli görüldüğünde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kabulü ve Senatonun kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

              (6) Lisansüstü bir dersin kredisi 4 krediden çok olamaz. Bir dersin kredisi, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır.

             (7) Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca açılan dersleri verecek öğretim üyeleri her yarıyıl başlamadan önce Enstitü Yönetim Kurulunca görevlendirilir.

             (8) Bir dersten en az bir ara sınavı ile bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı ya da hem yazılı hem sözlü hem uygulamalı yapılabileceği gibi laboratuar, proje veya bir konunun incelenmesi şeklinde de yaptırılarak değerlendirilebilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersin başarı notunun 100 tam not üzerinden en az 70 puan olması gerekir. Başarı notu yarıyıl sonu ve bütünleme sınavında en az 50 puan olmak koşuluyla o dersin ara sınav notunun % 40’ı ile yarıyıl sonu sınavının % 60’ının toplanması sonunda elde edilen nottur. Yarıyıl sonu sınavına giren ve başarılı olamayan öğrenciler için ilgili sınavdan sonra bütünleme sınavı yapılır.

             (9) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir. Ancak mazeret sınavı için yapılacak başvurunun, mazeretin bitiminden itibaren yedi gün içinde yapılması gerekir.

             (10) Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrenciye tek ders sınav hakkı verilebilir. Tezsiz yüksek lisans programındaki dönem projesi için tek ders sınav hakkı verilmez.

             (11) Öğrenciler, derslerde alınan notlara ilişkin maddi hata itirazlarını, notların ilanından itibaren yedi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yaparlar. Maddi hata itirazlarını Enstitü Yönetim Kurulu inceler ve karara bağlar. İnceleme bütün cevapların değerlendirmeye alınıp alınmadığı ve not toplamının doğruluğu ile sınırlıdır.

             (12) Derslerin sınavlarında kopya çektiği belirlenen öğrenciler, o dersten sıfır (0) almış sayılırlar. Bu öğrenciler hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

             (13) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler; güz ve bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen katkı payını ödemek ve ilgili Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Katkı payını ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez; katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez.

             (14) Akademik takvimde belirtilen sürelerde kayıtlarını yenilemeyenler, o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Bu hallerde geçen süreler, azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.

             (15) Mazereti nedeniyle kaydını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptırmayan veya kaydını yaptırdığı halde programına devam etmeyen öğrenciler, mazeret belgeleriyle birlikte mazeretin başlama tarihinden itibaren yedi gün içinde Enstitü Yönetim Kuruluna sunarlar. Mazeretlerin kabulüne Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir. Süresinde belirtilmeyen mazeretler niteliği ne olursa olsun dikkate alınmaz.

             (16) Öğrenciler yüksek lisans ders aşaması süresinde bir seminer vermekle yükümlüdür. Tez aşamasındaki öğrencilerden seminer verme şartı aranmaz.

             (17) Senato tarafından yabancı dil hazırlık sınıfı açılmasına karar verilirse, öğrenciler, ancak yabancı dil yeterlik sınavını başarmaları veya Üniversitelerarası Kurulun belirlemiş olduğu sınavlardan birinden 50 veya eşdeğeri bir puan almaları halinde yüksek lisans ders programına başlarlar. Hazırlık sınıfı uygulamasına başlandığı zaman giriş için yabancı dil sınavı yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

             Programın amacı, kapsamı ve süresi

             MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.  Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşan bu program; en az dört, en fazla altı yarıyıl süreli bir yükseköğretim programıdır. Ders aşamasındaki öğrencinin bir yarıyılda alacağı ders kredisi 12’yi geçmez. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci seminer çalışması konusunu ve tarihini seminerin verileceği yarıyılın ders kayıt formunda belirtir. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan derslerine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

             (2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, zorunlu hallerde ve Enstitü bünyesinde eşdeğer ders bulunamadığı durumlarda, danışmanının isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de ders seçilebilir.

              (3) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda en fazla altı kredilik ders açabilir. Ancak fen ve sağlık bilimleri enstitüleri için bu koşul aranmaz. Ders programı Enstitü kurullarında görüşülüp, Senato tarafından kabul edildikten sonra, öğrenci iki yarıyılda ders yükünü ve sınavlarını tamamlamak üzere derslere katılır.

             (4) Öğrenciler; derslere başladıktan sonra en çok onbeş gün içinde, danışmanın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir ve istedikleri takdirde yerine başka ders alabilir.

             (5) Tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin, diğer yükseköğretim veya araştırma kurumlarından almış oldukları lisansüstü derslerin, eşdeğer ders olarak sayılıp sayılmaması, öğrencinin eğitime başladığı yarıyıl başlangıcından en geç onbeş gün içinde öğrenci danışmanının yazılı görüşü ve ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

             (6) Tezli yüksek lisans öğretiminin dersleri birbirini izleyen iki yarıyıl içinde tamamlanır. Ancak derslerden sınava girme hakkı elde edemeyen veya başarısız not alan öğrenciye bu dersleri tekrar edip, başarması için en çok iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Başarısız olunan ders, zorunlu nedenlerle açılmazsa, danışmanın isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yeni bir ders alınabilir. Ek sürede dersten başarılı olan öğrenciye tez aşamasında normal sürenin dışında ek süre verilmez.

             (7) Tez aşamasında danışman tarafından enstitüye sunulan değerlendirme raporuna göre üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız sayılan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (8) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye; ilgili öğrenci veya danışmanının başvurusu, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami öğrenim süresini aşmayacak şekilde bir veya iki yarıyıl ek süre verilebilir.

             (9) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Buna ilişkin düzenleme, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

             Tez danışmanı atanması

             MADDE 9 – (1) Tez danışmanı atanmasına ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Tezli yüksek lisans programında, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için, kesin kayıt tarihinden itibaren bir tez danışmanını Enstitüye önerir ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez danışmanı atanır.

             b) Danışman öğretim üyesinin Üniversite dışında üç aydan daha uzun süreli görevlendirilmesi ya da Üniversiteden ayrılması halinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü de alınarak ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca öğrenciye yeni bir danışman tayin edilir.

             c) Danışman, öğrencinin iki yarıyılda alacağı derslerin toplam kredisinin en az 21 krediyi tamamlayacak şekilde olmasını ve tamamlanmasını sağlar ve tez döneminde öğrencilerin her yarıyılda çalışmalarını kısa bir raporla Enstitü Müdürlüğüne iletir.

             ç) Üçüncü yarıyıl başında öğrenci aynı danışmanla tez çalışmasına başlayabileceği gibi gerekli görüldüğü hallerde ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından yeni bir tez danışmanı da seçilebilir. Derslerin tamamlanmasını izleyen üçüncü yarıyılın başında en geç onbeş gün içinde tez konusu, ilgili danışman tarafından Enstitüye önerilir. Tez konusu önerisi ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir.

             d) Derslerini normal süresinde tamamlayamayan öğrencilerin tez konusu, derslerin tamamlanmasından sonra verilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

             (2) Tez danışmanı, ilgili yüksek lisans programında görevli profesörler, doçentler, yardımcı doçentler ve zorunlu hallerde doktoralı veya sanatta yeterliği olan öğretim görevlileri ile Üniversitenin diğer anabilim/anasanat dallarındaki veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri arasından seçilebilir.

             (3) Anabilim/anasanat veya bilim dallarında birden çok öğretim üyesi bulunuyorsa, öğretim üyelerinin üzerine kayıtlı bulunan öğrenci sayıları ve akademik unvanlar dikkate alınarak yardımcı doçentler en fazla beş, doçent ve profesörler en fazla yedi öğrenciye danışmanlık yapabilir. Ancak Fen Bilimleri Enstitüsünde danışmanlık sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

             (4) Tez danışmanı, öğrencinin girdiği yüksek lisans programı için, eğitim programını temel alarak, ilgili Enstitü Kurulu kararı ile kabul edilmiş olan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri her yarıyıl öğrencisiyle birlikte belirler ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye bildirir.

             Yüksek lisans tezine başlama

             MADDE 10 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, tez danışmanı yönetiminde, birbirini izleyen en çok iki yarıyıl içinde bir tez hazırlamak zorundadır. Gerekli hallerde bu iki yarıyıllık süreye Enstitü Yönetim Kurulu iki yarıyıl daha ekleyebilir. Ancak bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen ek süreden yararlanmış olanlara bu fıkrada öngörülen ek süre tanınmaz.

             (2) Tez danışmanı, ilgili öğrenci ile birlikte tez konusu ve programını hazırlar ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen süreler içinde Enstitüye gönderir. Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin durumunu ve tez öneri formunu kontrol ederek, teze başlamasının uygun olup olmadığına karar verir.

             (3) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez önerisi kabul edilen her öğrenci, danışmanı tarafından verilen ve kredisiz olan uzmanlık alan dersini tez çalışmasını tamamlayana kadar her yarıyıl almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersi veren öğretim üyesine yarıyıl ve yaz tatillerinde ders yükü aranmadan ücret ödenmeye devam edilir. Tez çalışması süresince ilgili danışman, her yarıyıl teze ilişkin durumu ayrıntılı bir raporla Enstitüye bildirir. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda, uzmanlık alan dersi birinci danışman tarafından verilir.

             Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

             MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları belirlenen sürede ve tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Belirlenen sürede tezini teslim etmeyen ve savunma yapmayan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

             (2) Tezini tamamlayan öğrenci, danışmanının onayını alarak tezini yedek üye dâhil jüri üye sayısından bir fazla sayıda hazırlayarak Enstitüye teslim eder. Teslim tarihinden itibaren yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanının görüşü alınarak ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve onayı ile en geç otuz gün içinde atanır. Enstitü Yönetim Kurulunun onaylayacağı jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jürinin beş kişi olması durumunda en az ikisi başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere belirlenir. Bu durumda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olabilir.

             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde teze ilişkin ayrıntılı raporlarını Enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalı aracılığı ile Enstitüye bildirir. Ancak bu süre onbeş günden az olamaz. Jüri raporlarının tamamlanmasından sonra Enstitü Müdürlüğünce belirlenen sınav günü öğrenci tez sınavına alınır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen en az kırkbeş, en fazla doksan dakikalık soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyiciye açık olarak yapılır.

             (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oybirliği veya oy çokluğu ile kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar ve teze ilişkin ayrıntılı jüri raporları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme verildiği tarihten itibaren üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yapılmış bir şekilde Enstitüye teslim eder. Teslim edilen tez yedi gün içinde tekrar aynı jüriye gönderilir ve gönderildiği tarihten itibaren bir ay içinde tekrar savunması yapılır. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 12 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin jüri üye sayısından beş fazla ciltlenmiş kopyasını ve tezin iki elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda tezini teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Diploma Rektör ve Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programı

             Programın amacı, kapsamı ve süresi

             MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.  Toplam 36 krediden az olmamak koşuluyla, en az oniki adet ders ile dönem projesinden oluşan bu program en az dört, en fazla altı yarıyıl süreli bir programdır. Öğrenci, her bir yarıyılda en az dokuz kredilik ders almak zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem projesi; öğrencinin eğitimiyle ilgili herhangi bir konuda ayrıntılı bilgi toplama olabileceği gibi, alınan teorik bilgilerin uygulanması veya bir ya da iki yarıyıllık deneme şeklinde ya da sanat alanlarında bir sergi, konser, resital, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Dönem projesinden iki defa üst üste veya aralıklı olarak üç defa başarısız not alan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (2) Altı yarıyıllık süre sonunda derslerini ve dönem projesini bitiremeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

             (4) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda en fazla 6 kredilik ders açabilir. Ders programı Enstitünün ilgili kurullarında görüşülüp kabul edildikten sonra, öğrenci en az dört, en fazla altı yarıyılda ders yükünü ve projesini tamamlamak üzere eğitimine başlar.

             (5) Öğrenciler derslere başladıktan sonra en çok onbeş gün içinde danışmanın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir ve istedikleri takdirde yerine başka ders alabilirler.

             (6) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

             (7) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Buna ilişkin düzenleme, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

             Danışman atanması

             MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kayıt tarihinden itibaren ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim elemanını Enstitüye önerir. Danışman önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

             (2) Tez danışmanı, ilgili yüksek lisans programında görevli profesörler, doçentler, yardımcı doçentler ve zorunlu hallerde doktoralı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanları ile Üniversitenin diğer anabilim/anasanat dallarındaki veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Anabilim/anasanat veya bilim dallarında birden çok öğretim üyesi bulunuyorsa, öğretim üyelerinin üzerine kayıtlı bulunan öğrenci sayıları ve akademik unvanlar dikkate alınarak yardımcı doçentler en fazla beş, doçent ve profesörler en fazla yedi öğrenciye danışmanlık yapabilir. Tezli yüksek lisans danışmanlıkları buna dâhil değildir.

             (3) Danışman, öğrencinin girdiği yüksek lisans programı için eğitim programını temel alarak, Enstitü Kurulu kararı ile kabul edilmiş olan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri, her yarıyıl öğrencisiyle birlikte belirler ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye bildirir.

             (4) Öğrenci, yüksek lisans öğretiminde alacağı bazı dersleri daha önce almış ve sınavda başarılı olmuş ise, bunu kanıtlayan belgeler en geç ders kayıt haftası sonuna kadar Enstitüye verilir. Danışman ve anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak iki hafta içinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve öğrenci söz konusu dersten muaf sayılabilir. Ancak kesin karar için bu gibi durumlarda, öğrenci söz konusu dersten tekrar sınava da alınabilir.

             (5) Öğrenciler, derslere başladıktan sonra en çok üç hafta içinde danışmanın uygun görüşünü almak koşuluyla devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir ve istedikleri takdirde yerine başka ders alabilirler.

             (6) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin, diğer yükseköğretim veya araştırma kurumlarından almış oldukları lisansüstü derslerin, ders olarak sayılıp sayılmaması öğrencinin öğrenime başladığı yarıyıl başlangıcından en geç onbeş gün içinde öğrenci danışmanının yazılı görüşü ve anabilim/anasanat dalının önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 15 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci, yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda bir sınava tabi tutulur. Sınava girmesi danışmanı tarafından uygun görülen öğrenci anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en geç bir ay içerisinde jüri önünde sınava tabi tutulur. Öğrenci biri danışmanı ve biri Enstitü bünyesindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişilik jüri tarafından en az kırkbeş, en fazla doksan dakika olmak üzere sözlü, yazılı, uygulamalı veya hem sözlü hem yazılı, hem uygulamalı olarak yeterlik sınavına tabi tutulur. Jürinin kararı salt çoğunlukla alınır. Sınav sonucu bir tutanakla Enstitüye bildirilir. Başarısız olan öğrenciye üç ay ek süre verilir. Bu süre sonunda yeterlik sınavı aynı jüri ile tekrarlanır. Başarısızlığın tekrarlanması durumunda öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 16 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini tamamlayarak, yeterlik sınavında başarılı olan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diploma Rektör ve Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

             Ortaöğretim alan öğretmenliği programının amacı kapsamı ve süresi

             MADDE 17 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenliği programına, ilgili mevzuat hükümlerine göre kabul edilen alanlardan mezun olan ve tezsiz yüksek lisans programını bitirenlerden atamaya kabul edilecek programlardan mezun olan öğrencilere, ilgili ortaöğretim alanında öğretmen yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir.

             (2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

             Programın amacı, kapsamı ve süresi

             MADDE 18 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

             (2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi,  yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer çalışması konusunu ve tarihini, seminerin verileceği yarıyılın ders kayıt formunda belirtir. Doktora programı derslerini başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için dört yarıyıldır. Bu sürelerde derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders, iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer çalışmalarının konusunu ve tarihini, seminerlerin verileceği yarıyılların ders kayıt formlarında belirtir. Doktora programı derslerini başarıyla tamamlamanın azami süresi lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için altı yarıyıldır. Bu sürelerde derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (4) Uzmanlık alan derslerine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

             (5) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise on yarıyıldır. Ancak tez çalışma süresi dört yarıyıldan az olmamak kaydıyla, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler yedi, lisans derecesi ile kabul edilenler dokuz yarıyılın sonunda tezlerini verebilirler. Bu durumdaki öğrencilerden; doktora tezinden bağımsız olarak hakemli bir dergide en az bir makale yayımlamış olması veya iki ulusal veya bir uluslar arası sempozyum/kongre/panele bildiri ile katılmış olması istenir. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği, bu süreden önce kesilebilir.

             (6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans ve yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, zorunlu hallerde ve Enstitü bünyesinde eşdeğer ders bulunamadığı durumlarda, danışmanının talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de ders seçilebilir.

             (7) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda en fazla altı kredilik ders açabilir. Ancak Fen ve Sağlık Bilimleri enstitüleri için bu koşul aranmaz. Ders programı Enstitü kurullarında görüşülüp, Senato tarafından kabul edildikten sonra, öğrenci iki yarıyılda ders yükünü ve sınavlarını tamamlamak üzere derslere katılır.

             (8) Öğrenciler, derslere başladıktan sonra en çok onbeş gün içinde danışmanın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir ve istedikleri takdirde yerine başka ders alabilir.

             Öğrenci kabulü

             MADDE 19 – (1) Öğrencinin enstitülerin doktora programlarına başvurabilmesi için, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

             (2) Yüksek lisans yapmış olan öğrencilerin başvuracağı doktora programı ile ilgili bir puan türünden ALES’ten en az 55 puan almaları zorunludur. Lisans mezunu olanların ise, başvuracağı doktora programı ile ilgili bir puan türünden ALES’ten en az 70 puan alması gerekir. Ancak anasanat dalları ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

             (3) Doktora programına öğrenci kabulünde; öğrencilerin ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan, bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur.

             (4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puanına sahip olmaları gerekir. Ayrıca, temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde; ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’ta temel tıp bilimleri testi – 1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

             (5) Enstitülerin doktora programlarına; lisans ve yüksek lisans başarı düzeyi, lisans diploması ile başvuranların lisans başarı düzeyi ile her bir anabilim/anasanat dalı için, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturulan jüri tarafından yapılan bilim sınavı yazılı, mülakat veya uygulama sınavlarından birisinin sonucu ve ALES sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir. Bilim sınavından en az 50 puan almak koşuluyla aldıkları notun % 40’ı ile lisans dönemi not ortalamasının %5’i; lisans diploması ile başvuranların lisans dönemi not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %5’i ve ALES puanının %50'si toplanarak başarı notları hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan başarı notları 65 ve daha fazla olanlar başarı notu sıralamasına göre Enstitüye kabul edilir. Ancak, anasanat dalları ile konservatuarlara ait başarı notu; yazılı sınav sonucu alınan puanın %20’si en az 50 puan olmak koşuluyla mülakat sınavı sonucu alınan puanın %50’si ve çalışma dosyası notunun %30’u toplanarak hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan başarı notları 65 ve daha fazla olanlar, başarı notu sıralamasına göre Enstitüye kabul edilir. Sağlık bilimleri enstitüsünde ALES’in %60’ı, mülakat puanının %30’u ve lisans dönemi not ortalamasının lisans diploması ile başvuranlarda % 10’u, yüksek lisans yapanlarda ise lisansın % 5’i, yüksek lisansın %5’i toplanarak hesaplanır.

             (6) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda alan ve sınavı kazanan adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bilimsel hazırlık programına kabul edilebilirler. Hem lisans hem de yüksek lisans mezuniyetlerini farklı programlardan alan adaylar zorunlu olarak bilimsel hazırlık programına alınır. Lisans diploması ile doktora programına başvuran adaylar da başvurdukları bilim dalından farklı bir lisans programından mezun ise yine zorunlu olarak bilimsel hazırlık programına alınır. Bilimsel hazırlık programında geçen süre doktora programının azami süresine dahil edilmez.

             (7) Aday öğrenciler; başvuru süresi içerisinde lisans veya yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti, ALES belgesi veya eşdeğeri bir belgenin, ÜDS belgesi veya eşdeğeri bir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ve başvuru ilanında belirtilen diğer belgelerle birlikte başvurdukları programı belirttikleri dilekçeyle ilgili enstitüye başvururlar.

             (8) Yabancı ülkelerde lisans veya yüksek lisans öğrenimi yapmış olanlardan Türk uyruklu öğrencilerin, diplomalarının eşdeğerliğinin onaylatılmış olması zorunludur. Ancak, yabancı ülkelerde lisans öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü eğitime kabul şartları Senato tarafından kararlaştırılır.

             (9) Enstitünün herhangi bir anabilim/anasanat dalında yabancı bir dilde doktora öğretimi açılmasına, anabilim/anasanat dalının önerisi ile Enstitü Kurulu karar verir. Bu durumda giriş sınavları o yabancı dilde yapılır. Bu konudaki gerekli düzenlemeleri Enstitü Yönetim Kurulu yapar.

             (10) Öğrencilerin girecekleri bilim dalları ve bunlara ait sınav tarihlerine ilişkin düzenlemeler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

             (11) Doktora adaylarının giriş sınavlarını yapmak ve değerlendirmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim/anasanat dalı kurullarının görüşünü de alarak ilgili anabilim/anasanat dallarından üç asil, en az bir yedek öğretim üyesinden oluşan birer jüri seçer. Eğer ilgili anabilim/anasanat dalında yeterli öğretim üyesi yoksa en az bir jüri üyesi ilgili anabilim/anasanat dalından olmak koşulu ile diğer iki üye yakın dallardan seçilebilir. Enstitü Yönetim Kurulu gerek görmesi halinde diğer üniversitelerin ilgili alanlarından da jüri üyesi belirleyebilir. Jüri başkanları sınav sonuçlarını sınavı izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

             (12) Doktora giriş sınavını kazanan öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Öğrenci kayıt işlemleri doktora programlarının özellikleri dikkate alınarak Enstitü Müdürü tarafından düzenlenip, denetlenir.

             (13) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar doktora programına başvuramaz.

             (14) Danışman, öğrencinin doktora programı için, Enstitü Kurulu kararı ile belirlenen eğitim programı uyarınca ve yine belirlenen dersler arasından öğrencisi ile birlikte alacağı dersleri belirler.

             Eğitim ve öğretim

             MADDE 20 – (1) Doktora öğretimi, anabilim/anasanat dallarının görüşü alınarak her anabilim/anasanat dalı için Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen öğretim programına göre yürütülür.

             (2) Doktora dersleri ile varsa ön şart dersleri, okutulacak yarıyıllar, sorumlu öğretim üyeleri veya görevlileri, Enstitüyü oluşturan ilgili anabilim/anasanat dalının önerisini alarak her yıl Mayıs ayı içinde Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonraki öğretim döneminde uygulanır.

             (3) Açılması önerilen veya açılmış olan doktora dersleri, lisans ve yüksek lisans dersleriyle aynı isim ve içerikte olamaz.

             (4) Doktora öğretimine kabul edilen tüm öğrenciler, teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamalı derslerin % 80’ine devam etmek zorundadır.

             (5) Doktora öğrencilerinin diğer yükseköğretim veya araştırma kurumlarından almış oldukları lisansüstü derslerin, ders olarak sayılıp sayılmaması, öğrencinin eğitime başladığı yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde öğrenci danışmanının yazılı görüşü ve anabilim/anasanat dalının önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

             (6) Öğrenciler, derslere başladıktan sonra en çok iki hafta içinde danışmanının uygun görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir ve istedikleri takdirde yerine başka ders alabilirler.

             (7) Doktora öğreniminde alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersin başarı notunun en az CB-75 olması gerekir. Başarı notu, yarıyıl veya bütünleme sınavlarında en az 50 olmak koşuluyla o dersin ara sınavının % 40’ı ile yarıyıl sonu sınavının % 60’ının toplanması sonunda elde edilen nottur.

             (8) Bir dersten en az bir ara sınavı ile bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabileceği gibi laboratuar, proje veya bir konunun incelenmesi şeklinde de yaptırılarak değerlendirilebilir. Yarıyıl sonu sınavına giren ve başarılı olamayan öğrenciler için ilgili sınavdan sonra bütünleme sınavı yapılır.

             (9) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir.

             (10) Öğrenciler derslerde alınan notlara ilişkin maddi hata itirazlarını notların ilanından itibaren yedi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yaparlar. Maddi hata itirazlarını Enstitü Yönetim Kurulu inceler ve karara bağlar. İnceleme bütün cevapların değerlendirilmeye alınıp alınmadığı ve not toplamının doğruluğu ile sınırlıdır.

             (11) Sınavlarda kopya yaptığı belirlenen öğrenciler, o dersten (0) sıfır almış sayılırlar. Bu öğrenciler hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

             (12) Doktora öğrencisi, doktora ders aşaması süresinde ders yükü dışında danışmanı ile birlikte kararlaştıracakları konuda en az iki seminer vermek zorundadır. Seminerler sözlü sunum şeklinde verilir. Tez aşamasında seminer şartı aranmaz.

             (13) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen kredili derslerini azami tamamlama süreleri içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinir.

             (14) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl içinde; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl içinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             Tez danışmanı atanması

             MADDE 21 – (1) Her öğrenci için kesin kayıt tarihinden itibaren önerilen danışmanlar ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararıyla Enstitüye bildirilir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Ders aşaması sonrasında öğrenci, aynı danışmanla tez çalışmasına başlayacağı gibi ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun uygun gördüğü durumlarda çalışma konusuna göre yeni bir tez danışmanı da seçebilir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. Derslerini normal süresinde tamamlayamayan öğrencilerin tez konusu, derslerin tamamlanmasından sonra önerilir.

             (2) Tez danışmanı ilgili anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden seçilir. İlgili anabilim/anasanat dalında yeterli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde, Üniversitenin diğer fakülteleri veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri arasından da seçilebilir.

             (3) İlgili anabilim/anasanat dalında birden çok öğretim üyesi varsa öğrenci danışmanlığı, öğrencilerin talepleri ve öğretim üyelerinin üzerine kayıtlı bulunan öğrenci sayıları ve akademik unvanları dikkate alınarak yardımcı doçentler için en fazla üç, doçent ve profesörler için beş olacak şekilde belirlenebilir. Ancak Fen Bilimleri Enstitüsünde danışmanlık sayısı için herhangi bir koşul aranmaz.

             (4) Ders programı, enstitü kurullarında görüşülüp, Senato tarafından kabul edildikten sonra, öğrenci ders yükünü ve sınavlarını tamamlamak üzere derslere katılır.

             (5) Öğrenciler derslere başladıktan sonra en çok iki hafta içinde danışmanın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir ve istedikleri takdirde yerine başka ders alabilirler.

             (6) Doktora programı öğrencilerinin, diğer yükseköğretim veya araştırma kurumlarından almış oldukları lisansüstü derslerin, ders olarak sayılıp sayılmaması, öğrencinin eğitime başladığı yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde öğrenci danışmanının yazılı görüşü ve anabilim/anasanat dalının önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

             (2) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci derslerin bitimini izleyen yarıyılda yeterlik sınavına alınır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girip başarılı olmak zorundadır. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerde bu süre en geç yedinci yarıyıl sonudur.

             (3) Yeterlik sınavları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan üç veya beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Doktora yeterlik komitesinin önereceği yeterlik sınav jürisi, öğrencinin tez danışmanının doğal üyesi olacağı en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili bilim alanından öğretim üyesi olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur.

             (4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak en az kırkbeş, en fazla doksan dakikalık iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

             (5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. İkinci sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

             (6) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi ders ve 21 kredisini başarıyla tamamlayan bir öğrenci, tezli yüksek lisans programına geçebilir.  Bu durumdaki öğrencilerin tezli yüksek lisans programındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı olması ve yüksek lisans tezini de bunu takip eden iki yarıyıl içinde vermesi zorunludur. Yüksek lisans programına geçiş başvuruları, en geç dördüncü yarıyılın başında olmak koşulu ile yarıyıl başlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

             Tez izleme komitesi

             MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

             (2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

             (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             Tez önerisi savunması

             MADDE 24 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

             (2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

             a) Bilime yenilik getirme,

             b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

             c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

             niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

             (3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine oybirliği veya oy çokluğu ile karar verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

             (4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Doktora tezinin sonuçlandırılması

             MADDE 25 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci tezini, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen süreyi dikkate alarak, tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara göre yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Belirlenen sürede tezini teslim etmeyen ve savunma yapmayan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

             (2) Tezini tamamlayan öğrenci, danışmanın onayını alarak yedek üye dâhil jüri üye sayısından bir fazla sayıda hazırlayarak tezini Enstitüye teslim eder. Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde teze ilişkin ayrıntılı raporlarını Enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalı aracılığı ile Enstitüye bildirir. Ancak bu süre onbeş günden az olamaz. Jüri raporlarının tamamlanmasından sonra Enstitü Müdürlüğünce belirlenen sınav günü öğrenci tez sınavına alınır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen en az kırkbeş, en fazla doksan dakikalık soru- cevap bölümünden oluşur ve dinleyiciye açık olarak yapılır.

             (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oybirliği veya oy çokluğu ile kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar ve teze ilişkin ayrıntılı jüri raporları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, tezini düzeltme verildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapılmış bir şekilde Enstitüye teslim eder. Teslim edilen tez yedi gün içinde tekrar aynı jüriye gönderilir ve gönderildiği tarihten itibaren bir ay içinde tekrar savunması yapılır. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Doktora diploması

             MADDE 26 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin jüri üye sayısından beş fazla ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Diploma Rektör ve Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.

             (2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat  dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

             Programın amacı, kapsamı ve süresi

             MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir  programdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

             (2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Sanatta yeterlik programı derslerini başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için dört yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve uygulamalarını bitiremeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Sanatta yeterlik programı derslerini başarıyla tamamlamanın azami süresi lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için altı yarıyıldır. Altı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve uygulamalarını bitiremeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (4) Uzmanlık alan derslerine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

             (5) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıldır. Lisans derecesi ile kabul edilenler için, bu süre on yarıyıldır. Ancak tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışma süresi; dört yarıyıldan az olmamak kaydıyla yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler yedi, lisans derecesi ile kabul edilenler dokuz yarıyılın sonunda tezlerini verebilir. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

             (6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans ve yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, zorunlu hallerde ve Enstitü bünyesinde eşdeğer ders bulunamadığı durumlarda, danışmanının talebi, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de ders seçilebilir.

             (7) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda en fazla altı kredilik ders açabilir. Ders programı enstitü kurullarında görüşülüp, Senato tarafından kabul edildikten sonra, öğrenci iki yarıyılda ders yükünü ve sınavlarını tamamlamak üzere derslere katılır.

             (8) Öğrenciler, derslere başladıktan sonra en çok onbeş gün içinde danışmanın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir ve istedikleri takdirde yerine başka ders alabilir.

             Başvuru ve öğrenci kabulü

             MADDE 28 – (1) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Adayların bir lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş olmaları gerekir. Ayrıca, sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, öğrenciler için ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Sanatta yeterlik programlarına; lisans ve yüksek lisans başarı düzeyi ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi sonucuna göre öğrenci kabul edilir. Buna göre mülakat sınavından en az 50 puan almak koşuluyla aldıkları notun % 40’ı, yetenek sınavı/portfolyö incelemesinden alınan notun %50’si ile lisans dönemi not ortalamasının %5’i lisans diploması ile başvuranların lisans dönemi not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %5’i alınarak hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan başarı notları 65 puan ve daha fazla olanlar başarı notu sıralamasına göre Enstitüye kabul edilir.

             (2) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları sanatta yeterlik programından farklı alanlarda alan ve sınavı kazanan adaylar, ilgili anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilebilirler. Hem lisans hem de yüksek lisans mezuniyetlerini farklı programlardan alan adaylar zorunlu olarak bilimsel/sanatsal hazırlık programına alınırlar. Lisans diploması ile doktora programına başvuran adaylar da başvurdukları sanat dalından farklı bir lisans programından mezun ise yine zorunlu olarak bilimsel/sanatsal hazırlık programına alınırlar. Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçen süre sanatta yeterlik programının azami süresine dahil edilmez.

             (3) Aday öğrenciler; başvuru süresi içerisinde lisans veya yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti, ALES belgesi veya eşdeğeri bir belge, ÜDS belgesi veya eşdeğeri bir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ve başvuru ilanında belirtilen diğer belgelerle birlikte başvurdukları programı belirttikleri dilekçeyle ilgili Enstitüye başvurur.

             (4) Yabancı ülkelerde lisans öğrenimi yapmış Türk uyruklu veya yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans giriş sınavlarına katılabilmeleri için, lisans diplomalarının eşdeğerliğinin 2547 sayılı Kanunda belirtilen yetkili kuruluşlarca onaylanmış olması gerekir. Ancak yabancı ülkelerde lisans öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü eğitime kabul şartları Senato tarafından kararlaştırılır.

             (5) Enstitünün herhangi bir anasanat dalında yabancı bir dilde sanatta yeterlik programı öğretimi açılmasına, anasanat dalının önerisi ile Enstitü Kurulu karar verir. Bu durumda giriş sınavları o yabancı dilde yapılır. Bu konudaki gerekli düzenlemeleri Enstitü Yönetim Kurulu yapar.

             (6) Öğrencilerin girecekleri sanat dalları ve bunlara ait sınav tarihlerine ilişkin düzenlemeler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

             (7) Sanatta yeterlik programı adaylarının bilim/sanat sınavlarını yapmak ve değerlendirmek üzere her anasanat dalı için üç asil bir yedek üyeden oluşan bir bilim/sanat jürisi kurulur. Eğer ilgili anasanat dalında yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa en az bir jüri üyesi ilgili anasanat dalından olmak koşuluyla, diğer iki üye yakın anasanat dallarından seçilebilir. Enstitü Yönetim Kurulu gerek görmesi halinde diğer üniversitelerin ilgili alanlarından da jüri üyesi belirleyebilir. Jüri başkanları sınav sonuçlarını sınavı izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

             (8) Sanatta yeterlik giriş sınavını kazanan öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Öğrenci kayıt işlemleri sanatta yeterlik programlarının özellikleri dikkate alınarak Enstitü Müdürü tarafından düzenlenip, denetlenir.

             (9) Danışman, öğrencinin sanatta yeterlik programı için, Enstitü Kurulu kararı ile belirlenen eğitim programı uyarınca ve yine belirlenen dersler arasından öğrencisi ile birlikte alacağı dersleri belirler.

             Eğitim ve öğretim

             MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik programı, anasanat dallarının görüşü alınarak her anasanat dalı için Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen öğretim programına göre yürütülür.

             (2) Öğretim programı sanatta yeterlik programı dersleri, ders saatleri, okutulacakları yarıyıllar ve bu derslerden sorumlu öğretim üye ve görevlileri; Enstitüyü oluşturan ilgili anasanat dallarının önerisi üzerine her yıl Mayıs ayı içerisinde Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun kabulünden sonraki öğretim döneminde uygulanır.

             (3) Açılması önerilen veya açılmış olan sanatta yeterlik dersleri, lisans ve yüksek lisans dersleriyle aynı isim ve içerikte olamaz.

             (4) Sanatta yeterlik programına kabul edilen tüm öğrenciler, teorik derslerin % 70’ine, uygulamaların % 80’ine devam etmek zorundadır.

             (5) Sanatta yeterlik programı öğrencilerinin diğer yükseköğretim veya eşdeğer kurumlardan almış oldukları lisansüstü derslerin, ders olarak sayılıp sayılmaması öğrencinin eğitime başladığı yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde öğrenci danışmanının yazılı görüşü ve anasanat dalının önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

             (6) Öğrenciler, derslere başladıktan sonra en çok iki hafta içinde danışmanının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir ve istedikleri takdirde yerine başka ders alabilirler.

             (7) Sanatta yeterlik programı öğreniminde alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersin başarı notunun en az CB-75 olması gerekir. Başarı notu, yarıyıl veya bütünleme sınavlarından en az 50 puan almak koşuluyla o dersin ara sınavının % 40'ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavının %60'ının toplanması sonunda elde edilen nottur.

             (8) Bir dersten en az bir ara sınavı ile bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabileceği gibi, uygulamalar şeklinde de yaptırılarak değerlendirilebilir. Yarıyıl sonu sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.

             (9) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir.

             (10) Öğrenciler derslerde alınan notlara ilişkin maddi hata itirazlarını notların ilanından itibaren yedi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yapar. Maddi hata itirazlarını Enstitü Yönetim Kurulu inceler ve karara bağlar. İnceleme bütün cevapların değerlendirmeye alınıp alınmadığı ve not toplamının doğruluğu ile sınırlıdır.

             (11) Sınavlarda kopya yaptığı belirlenen öğrenciler, ilgili sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

             (12) Sanatta yeterlik programı öğrencisi, ders aşaması süresinde ders yükü dışında danışmanı ile birlikte kararlaştıracakları konuda en az iki seminer vermek zorundadır. Tez aşamasında seminer şartı aranmaz.

             (13) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen kredili derslerini azami tamamlama süreleri sonunda başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kaydı silinir.

             (14) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtildiği üzere, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl içinde tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             Danışman atanması

             MADDE 30 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini, kesin kayıt tarihinden itibaren onbeş gün içinde danışmanlık yapmak üzere ilgili Enstitüye önerir. Danışman önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Ders aşaması sonrasında öğrenci aynı danışmanla tez çalışmasına başlayacağı gibi çalışma konusuna göre yeni bir tez danışmanı da seçebilir ve iki ay içinde tez konusu önerisinde bulunur. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. Derslerini normal süresinde tamamlayamayan öğrencilerin tez konusu, derslerin tamamlanmasından sonra önerilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

             (2) Tez danışmanı, ilgili anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden seçilir. İlgili anasanat dalında yeterli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde tez danışmanı, Üniversitenin diğer fakülteleri veya diğer üniversitelerin ilgili anasanat dalındaki öğretim üyeleri arasından da seçilebilir. Anasanat dalında birden çok öğretim üyesi varsa öğrenci danışmanlığı, öğrencilerin talepleri ve öğretim üyelerinin üzerine kayıtlı bulunan öğrenci sayıları ve akademik unvanları dikkate alınarak yardımcı doçentler için en fazla iki, doçent ve profesörler için en fazla dört olacak şekilde belirlenebilir.

             (3) Tez çalışma süresince ilgili danışman, her yarıyıl tezin gelişme seyrini ayrıntılı bir raporla Enstitüye bildirir. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda, uzmanlık alan dersi birinci danışman tarafından açılır.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

             (2) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci derslerin bitimini izleyen yarıyılda yeterlik sınavına alınır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girip başarılı olmak zorundadır. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerde bu süre en geç yedinci yarıyıl sonudur.

             (3) Yeterlik sınavları, anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl görev yapan üç veya beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Yeterlik komitesinin önereceği yeterlik sınav jürisi öğrencinin tez danışmanının doğal üyesi olacağı, en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili sanat alanından öğretim üyesi olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur.

             (4) Yeterlik sınavı, uygulama ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sanatta yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin uygulama ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

             (5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

             (6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi ders ve 21 kredisini başarıyla tamamlayan bir öğrenci, tezli yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programındaki seminer dersinden ikinci yarıyılda başarılı olunması ve yüksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yarıyıl içinde verilmesi zorunludur. Yüksek lisans programına geçiş başvuruları, en geç ikinci yarıyılın başında olmak koşulu ile yarıyıl başlarında anasanat dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş anasanat dalının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Lisans dereceli sanatta yeterlik programında iki yarıyıldan fazla öğrenim görmüş öğrenci program değiştiremez.

             Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

             MADDE 32 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir raporu tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Belirlenen sürede tezini/sergisini/projesini teslim etmeyen ve savunma yapmayan öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.

             (2) Öğrenci tezini veya sergi veya projesi ile ilgili çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir raporu, Enstitüye, yedek üye dahil jüri üyesinden bir fazla kopyasını teslim eder. Jüri, ilgili  anasanat dalı başkanlığının önerisi de alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde teze veya metne ilişkin ayrıntılı raporlarını Enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalı aracılığı ile Enstitüye bildirir. Ancak bu süre onbeş günden az olamaz. Jüri raporlarının tamamlanmasından sonra Enstitü Müdürlüğünce belirlenen sınav günü öğrenci tez sınavına alınır veya metni değerlendirilir. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen en az kırkbeş, en fazla doksan dakikalık soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyiciye açık olarak yapılır.

             (4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital konser, temsil hakkında oybirliği veya oy çokluğu ile kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar ve teze ilişkin ayrıntılı jüri raporları enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yapılmış bir şekilde tezini veya sergisini veya projesini Enstitüye teslim eder. Teslim edilen tez veya sergi veya proje yedi gün içinde tekrar aynı jüriye gönderilir ve gönderildiği tarihten itibaren bir ay içinde tekrar savunması yapılır. Bu savunma sonunda da tezi veya sergisi veya projesi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Sanatta yeterlik diploması

             MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tez hazırlayan öğrenci tezini ciltlenmiş halde; sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise, çalışmaları ile ilgili raporu tez yazım kurallarına uygun biçimde jüri üye sayısından beş fazla kopya olarak bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Sunulan tez ve metinleri şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Diploma Rektör ve Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.

             (2) Sanatta yeterlik programı diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Özel öğrenci kabulü

             MADDE 34 – (1) Belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyen bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

             (2) Özel öğrenci olmak isteyenler, en geç yarıyıl başlamadan bir hafta öncesine kadar bir dilekçe ile hangi anabilim/anasanat dalının hangi programında yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programına kaç yarıyıl süreyle özel öğrenci olmak istediklerini belirterek Enstitüye başvurur. Bu istek ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Özel öğrencilik süresi en fazla iki yarıyıldır.

             (3) Özel öğrenci olarak kabul edilenlere ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından kabul edildiği programın, eğitim programı içinden alacağı dersleri içeren bir ders programı hazırlanır ve Enstitünün ilgili kurullarında onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

             (4) Özel öğrencilerin derslere devamı, sınavları ve başarı durumları kabul edildiği programın genel esaslarına tabidir. Derslere devam edip sınavlardan başarısız olan öğrenciler, dersin okutulduğu yarıyılda o derse tekrar kayıt yaptırarak sınavlarına girerler. Tekrar başarısızlık durumunda öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (5) Anabilim/anasanat dallarına alınacak özel öğrenci kontenjanları anabilim/anasanat dallarının görüşü alınarak ve Enstitü Kurulunda kararlaştırılarak ilan edilir. Müracaatların belirlenen kontenjanlardan fazla olması durumunda yüksek lisans programı için lisans düzeyindeki, doktora ve sanatta yeterlik programları için yüksek lisans düzeyindeki başarı not ortalamasına göre yapılacak sıralama ile öğrenci kabul edilir.

             (6) Özel öğrenci olarak kabul edilenler, her yarıyıl öğrenci katkı paylarını ödemek ve kayıtlarını yenilemek zorundadır.

             (7) Özel öğrenci statüsünde kabul edilenler, derslere başladıktan en çok üç hafta içinde anabilim/anasanat dalının görüşünü almak koşuluyla, devam etmekte oldukları dersleri bırakabilir ve yerine başka ders alamazlar. Bu durumda  ödedikleri katkı payı iade edilmez.

             (8) Yüksek lisans programlarında özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için en az bir lisans düzeyine sahip olmak gerekir.

             (9) Doktora/sanatta yeterlik programlarında özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için, en az yüksek lisans düzeyine sahip olmak veya Enstitünün herhangi bir anabilim/anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun enstitüsünde doktora/sanatta yeterlik öğrencisi olmak gerekir.

             (10) Özel öğrenci olarak öğrenimini tamamlayanlara; devam ettiği programı, aldığı dersleri, yarıyılları ve başarı durumlarını belirten Enstitü Müdürünce imzalanan bir belge verilir.

             (11) Özel öğrenci olarak ders alan öğrencilerden, daha sonra lisansüstü programa kayıt hakkı elde edenlere, özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerle ilgili muafiyet hakkı anabilim/anasanat dallarının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tanınabilir. Bu durumdaki öğrenciler, lisansüstü programlara başladıklarında zorunlu kredili derslerini tamamlamış olsalar bile en az bir yarıyıl daha ders almak zorundadırlar. Ayrıca, bu öğrencilerin ders alma sürelerinden bir yarıyıl düşülür.

             Bilimsel hazırlık programı

             MADDE 35 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarının giriş sınavlarını kazanan ancak, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında ve 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen durumlar nedeni ile bilimsel hazırlık programlarına alınması uygun görülen öğrenciler bu programa kaydedilirler.

             (2) Bilimsel hazırlık programı, her anabilim/anasanat dalının yüksek lisans ve doktora programları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

             (3) Bilimsel hazırlık programının süresi en fazla bir takvim yılıdır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora sürelerine dahil edilmez.

             (4) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenciler için ilgili anabilim/anasanat akademik kurulu, alınması zorunlu dersleri ve sürelerini belirten bir programı Enstitüye iletir. Bu programda belirtilen dersler genel olarak güz ve bahar yarıyıllarında okutulur. Bu esaslar çerçevesinde başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (5) Bilimsel hazırlık programlarında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programlarındaki bir öğrenci zorunlu derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programına yönelik dersler de alabilir.

             (6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları ve başarılı sayılma koşulları başvurulan lisansüstü öğretim programındaki esaslara tabidir.

             (7) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, Enstitünün diğer öğrencileri gibi öğrencilik haklarından yararlanırlar ve öğrencilik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

             (8) Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler ilgili lisansüstü programlara devam edebilir.

             Yatay geçişler

             MADDE 36 – (1) Yatay geçişler eşdeğer öğretim programları uygulayan enstitülerin anabilim/anasanat dalları veya aynı Enstitünün anabilim/anasanat dalları ya da aynı anabilim/anasanat dalının programları arasında en az bir yarıyılı tamamlamış olmak koşuluyla yarıyıl başlarında Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

             (2) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları, yarıyıl başlamadan ilgili anabilim/anasanat dallarının görüşleri alınarak Enstitü Kurulunda belirlenir ve ilan edilir.

             (3) Yatay geçiş için başvuruların, en geç yarıyıl başlangıcından bir hafta öncesine kadar Enstitüye yapılması zorunludur. Başvuran adaylar arasından kabuller, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşleri alınarak, başarı sıralamasına göre Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır. Başarı sıralamasında eşitlik halinde, lisans düzeyindeki başarı notları dikkate alınır.

             (4) Tez dönemlerinde yatay geçiş yapılmaz. Ayrıca, geçmek istenilen programda alınması zorunlu ders yükünü doldurmuş öğrencilerin de geçişleri yapılmaz.

             (5) Yatay geçişlere müracaat edebilmek için, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalına en az bir yarıyıl devam etmiş ve alınan tüm dersleri başarmış olmak ayrıca, yüksek lisans programlarına geçiş için tüm derslerin başarı notunun en az 100 üzerinden 70, doktora/sanatta yeterlik programları için ise 100 üzerinden 75 olması şarttır.

             (6) Yabancı ülkelerdeki eşdeğer kurumlardan geçişlerde de öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl okumuş ve bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şartları yerine getirmiş olması gerekir.

             (7) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişlerde de bu maddede belirtilen esaslar uygulanır.

             Kayıt silme ve sildirme

             MADDE 37 – (1) Aşağıdaki hallerde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir:

             a) Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süreleri içinde öğrenimlerini tamamlayamamış veya tamamlayamayacağı anlaşılmış olmak,

             b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak,

             c) Üst üste üç yarıyıl kayıt yenilememiş ve/veya ders almamış olmak,

             ç) Kendi isteği ile kaydının silinmesini istemiş olmak.

             Mazeretler ve izinli sayılma

             MADDE 38 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu, lisansüstü öğrencilerin kayıtlarını aşağıda belirtilen nedenlerle belirli süreler için dondurabilir ve bu süreler azami öğrenim süresine dahil edilmez. Askerlik dışındaki nedenlerle izinli sayılma süresi en fazla iki yarıyıl olup, kayıt dondurma ile ilgili talepler her eğitim öğretim yarıyılının başlamasından itibaren en geç iki hafta içerisinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi de göz önünde bulundurularak yapılabilir. Bunlardan;

             a) Zorunlu olarak askere alınma,

             b) Meslekleri veya lisansüstü çalışmalarıyla ilgili olarak yurt dışına gitme veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlendirme,

             c) Ders yükünü başarıyla tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının cihaz veya malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki sebeplerle aksaması,

             ç) Hastalık, anne, baba, eş veya çocuğunun uzayan hastalığı veya ölümü gibi nedenler,

             d) Öğrencinin, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

             e) Enstitü Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer zorunlu sebeplerle

             kayıt dondurulabilir.

             (2) Sağlık raporu olanların mazeretli sayılabilmesi için hastalığını herhangi bir sağlık kurumundan alınacak rapor ile belgelendirmesi gerekir. Sağlık mazereti ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Öğrenci mazeretinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde durumunu açıklayan dilekçesini ve mazeretini kanıtlayan belgelerini Enstitü Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

             Disiplin

             MADDE 39 – (1) Lisansüstü öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

             Tez yazım

             MADDE 40 – (1) Tezlerin yazım usulüne ilişkin hususlar Enstitülerce hazırlanıp Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzunda belirtilir.

             Tez danışmanlığı

             MADDE 41 – (1) Bir anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyelerinin alacağı en fazla tez danışmanlığı ve danışmanlık sayıları, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak Enstitü Kurulu kararıyla belirlenir.

             Mezuniyet notu

             MADDE 42 – (1) Öğrencilerin mezuniyet notu, aldığı derslerin başarı notlarının ders kredileriyle çarpımları toplamının derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle elde edilir.

             (2) Lisansüstü derslerin sınav notlarının 100 tam not üzerinden belirlenmesi esas olmakla beraber, istenildiğinde bir öğrencinin öğrenim durumu belgesi, aşağıdaki eşdeğerlik çizelgesi dikkate alınarak harfli veya dörtlü katsayı sistemine göre de düzenlenebilir:

             Tam not 100 esasına göre          Harfli not sistemine             Tam puan 4.00 esasına

             kazanılan not                                   göre karşılığı                            göre karşılığı

             90-100                                                    AA                                         4,00

             85-89                                                       BA                                         3,50

             80-84                                                       BB                                          3,00

             75-79                                                       CB                                          2,50

             70-74                                                       CC                                          2,00

             65-69                                                       DC                                         1,50

             60-64                                                      DD                                         1,00

             50-59                                                       FD                                          0,50

             0-49                                                         FF                                          0,00

             (3) Harfli sisteme göre belge düzenlenirken;

             a) S: Kredisiz derslerde başarılı,

             b) U: Kredisiz derslerde başarısız,

             c) P: Yıllık derslerde birinci yarıyıl sonunda başarılı,

             ç) EX: Üniversitenin yaptığı muafiyet sınavında başarılı,

             d) NI: Ağırlıklı ortalamaya katılmayan derslerin notu,

             e) NA: Derse devam ve/veya uygulama şartını yerine getirmediğinden, genel sınavlara girme hakkı olmadığı için başarısız

             işaretleriyle belirtilir.

             (4) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az CC, doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir. Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü program için belirlenen asgari notlar geçerlidir.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 43 – (1) 27/6/2003 tarihli ve 25151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2010-2011 eğitim-öğretim yılından önce Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde öğrenime başlamış öğrenciler, bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

             Yürürlük

             MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.