26 Temmuz 2010 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27653

YÖNETMELİK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden:

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki “Unvan Değişikliği Sınavı” ile “İş Günü” tanımları eklenmiştir.

             “Unvan Değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,”

             “İş Günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendine “Hizmetli,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çocuk Bakıcısı” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (h) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “1) İl Müdür Yardımcısı, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü, Şube Müdürü, Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Çocuk Gelişimcisi, Tabip, Fizyoterapist, Hemşire, Sağlık Memuru, Diyetisyen, Öğretmen, Eğitim Uzmanı, Uzman, Din Görevlisi, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı kadrolarında görev yapmış olmak,”

             “1) İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü, Şube Müdürü, Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Çocuk Gelişimcisi, Tabip, Öğretmen, Eğitim Uzmanı, Uzman, Din Görevlisi, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire, Sağlık Memuru, Şef, Ayniyat Saymanı, Yurt Yönetim Memuru, Tekniker veya Programcı kadrolarında görev yapmış olmak,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (h) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (ı) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Bekçi” ibaresinden sonra gelmek üzere “,Çocuk Bakıcısı” ibaresi eklenmiştir.

             “1) En az bir yıl Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olmak veya Kurumda en az iki yıl Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Çocuk Gelişimcisi, Tabip, Fizyoterapist, Hemşire, Sağlık Memuru, Diyetisyen, Öğretmen, Eğitim Uzmanı, Uzman, Din Görevlisi, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı kadrolarında görev yapmış olmak,”

             “1) Kurumda en az iki yıl Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Çocuk Gelişimcisi, Tabip, Öğretmen, Eğitim Uzmanı, Uzman, Din Görevlisi, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire, Sağlık Memuru, İstatistikçi, Laborant, Şef, Ayniyat Saymanı, Yurt Yönetim Memuru, Tekniker veya Programcı kadrolarında görev yapmış olmak,”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

             b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

             c) Unvan değişikliği sınavına katılabilmek için kurum personeli olarak halen çalışıyor olmak,

             gerekir.

             Doktora öğrenimini bitiren personel; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen hizmet ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla Uzman veya aynı düzey görev ile daha alt düzey görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11 – Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (h) bendinde yer alan ders konularından en az kırk beş saat olmak üzere, toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir.

             Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

             İkinci fıkradaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

             Adayların eğitime devam durumları ve izin takipleri Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığınca yürütülür.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 12 – Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı eğitim tarihinden en az kırk beş gün önce bütün personele; eğitimin yeri, tarihi ve diğer hususlar eğitime katılacaklara birimleri aracılığı ile en az on beş gün önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde kurumuna başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılabilir. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 14 – Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli bulunması halinde ise başvuru şartlarını taşıyan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

             a) Hizmet süresi fazla olanlara,

             b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

             c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

             öncelik verilir.

             Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Başvuruda bulunanların bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları ile eğitim programına katılacakların tespiti İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının başkanlığında İnsan Kaynakları Dairesi ve Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığından ikişer yetkili personelden; Sınav Kurulu Başkanının teklifi, Genel Müdürlük Onayı ile oluşturulacak beş kişilik bir Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Komisyon tarafından hazırlanan aday listeleri Sınav Kurulu Başkanlığına teslim edilir.

             Görevde yükselme eğitimi programları, kurumlar tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkraya aşağıdaki (h) bendi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             “f) Halkla ilişkiler,”

             “g) Etik davranış ilkeleri,”

             “Düzenlenecek eğitim programlarında birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.”

             “h) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkeleri ve Kurum hizmet alanına ilişkin konular.”

             “Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Milli Eğitim Bakanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere  “,Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yazılı olarak yapılır. Sınavlar, Kurum tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya Yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınav ücreti adaylar tarafından karşılanır. Görevde Yükselme eğitimi ve sınavına katılan personel eğitim ve sınav süresince görevli sayılır.”

             “Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir nedenle katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin usul ve esaslara tabidir.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Sınav kurulu, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için öngörülen, atanılacak görevin niteliği ile ilgili konuları içeren notları hazırlayarak veya hazırlattırarak, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. Ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

             “Sınav sonuçlarını açıklama ve itiraz

             MADDE 19 – Yazılı sınav sonuçları Kuruma ulaştığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde Sınav Kurulunca ilan edilir ve sınava katılan personele Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığınca yazılı olarak bildirilir.

             İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav Kurulu, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları, sınavı yapan kurumla görüşerek ve alınan cevap doğrultusunda en geç on gün içerisinde değerlendirerek ilgililere yazılı olarak bildirir.

             Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Sınavı şartı ve atama

             MADDE 22 – Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları sonucu başarılı olan adaylar arasından üç ay içerisinde başarı sırasına göre ilgili birimdeki sınav için ilan edilen boş kadrolara atama yapılır. Puanların eşit olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

             a) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

             b) Hizmet süresi fazla olanlara,

             c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

             d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

             öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

             Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

             a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

             b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

             sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “;son yıl sicili ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının (70) puandan aşağı olmaması” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 16 –Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 1 – 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 8 inci ve 10 uncu maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.”

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 1 sayılı Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.