21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

YÖNETMELİK

Fatih Üniversitesinden:

FATİH ÜNİVERSİTESİ BİYONANO TEKNOLOJİ  UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Üniversitesi bünyesinde kurulan, Fatih Üniversitesi BiyoNano Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Üniversitesi bünyesinde kurulan, Fatih Üniversitesi BiyoNano Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin danışma kurulunu,

             b) Merkez: Fatih Üniversitesi BiyoNano Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin müdürünü,

             ç) Rektör: Fatih Üniversitesi rektörünü,

             d) Senato: Fatih Üniversitesi senatosunu,

             e) Üniversite: Fatih Üniversitesini,

             f) Yönetim Kurulu: Merkezin yönetim kurulunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, çağımızın popüler araştırma-geliştirme ve uygulama alanı olan nanoteknoloji ve biyoteknolojinin çok disiplinli çalışma altyapısını kurmak; disiplinlerarası çalışmaları teşvik etmek; her alanda yüksek teknolojiyi kullanabilen, uygulayabilen ve geliştirebilen bilim insanlarını yetiştirmek; dolayısıyla fen, mühendislik ve tıbbi alanlarda akademisyenlerin ve teknik personelin güncel teknolojilerle donanmış olarak yetiştirilmesi, karşılaşılan sektörel problemler için yüksek teknolojilerin desteğinde en uygun akademik çözümlerin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanmasına kadar her alanda kapsamlı hizmet sunmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Üniversitenin bilimsel araştırma projelerini, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı ve benzeri kuruluşlar tarafından desteklenen projeleri yürüten araştırıcıları, Merkeze bağlı laboratuvar imkanları ile desteklemek,

             b) Diğer üniversiteler ve çeşitli araştırma kurumlarında çalışan araştırmacılara, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) projelerinin gerçekleştirilmesine uygun zemin hazırlamak, araştırmacıları, akademik, teknik ve teknolojik olarak belirlenen ihtiyaçlarına göre eğitmek, gerektiğinde danışmanlık hizmeti vermek,

             c) Türkiye’nin ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik olarak fen, mühendislik ve tıbbi alanlarda, araştırma projelerinin desteklenmesine öncelik tanıyarak araştırmaları teşvik etmek,

             ç) Farklı disiplinlerde eğitim-öğretim gören lisans proje öğrencilerini desteklemek ve lisansüstü öğrencilerin master/doktora tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarını desteklemek ve geliştirmek,

             d) Önerilen projeleri planlayarak farklı disiplinlere ulaşmasını sağlamak ve hayata geçirmek için gerekli çalışmalar yapmak,

             e) İlgili konularda; kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, gerekirse katılım belgesi vermek,

             f) Üniversite ile sanayi ve toplum kesimleri arasında işbirliğinin gelişmesi için gerekli ortamı sağlamak,

             g) Biyoteknoloji ve nanoteknoloji alanlarında yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak,

             ğ) Proje ve diğer sonuçlardan elde edilen sonuç ve bulguları; teknik rapor, konferans tebliği, bilimsel makale, popüler yayın ve diğer medya araçlarıyla kamuoyuna duyurmak, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışı katılımları teşvik etmek,

             h) Üniversitenin yetkili organlarınca verilen, amacına uyan, diğer görevleri yerine getirmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; Senatonun önerisi üzerine, Merkezin kuruluş amaçları kapsamında araştırmaları bulunan, yöneticilik deneyimine sahip, Üniversite öğretim üyeleri arasından Üniversite Mütevelli Heyetinin olumlu görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Üniversite dışı görevlendirme süresinin bir yılı geçmesi halinde yerine yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya gerek duyulması halinde iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yapar.

             (2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini, müdür yardımcısı da bulunmazsa, Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek, idari işlerini yürütmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,

             b) Merkezin çalışma planlarını ve bütçe teklifini hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

             c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve alınan kararları uygulamak,

             ç) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

             d) Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ve endüstriyel kuruluşlarla eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında işbirliği anlaşmaları yapmak,

             e) Yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği halinde, amaca uygun projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek,

             f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

             g) Bu Yönetmelik kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden meydana gelir. Yönetim Kurulu üyeleri, Senatonun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri seçilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Müdürün daveti ile ayda en az bir defa toplanan Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

             b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak,

             c) Mevcut imkânlara göre uygulama ve araştırma konularında kararlar almak,

             ç) Çalışma planlarının, bütçe teklifinin ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

             d) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında mali destek isteklerini karara bağlamak,

             e) Merkezin vereceği eğitimlerin ve hizmetlerin ücretinin belirlenmesi için Rektörlüğe teklif hazırlamak,

             f) Merkezde yürütülen; araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri ile ilgili araştırmacı, fikri mülkiyet ve benzeri haklara ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini tespit etmek için ilgili mevzuat hükümlerine göre teklif hazırlamak.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve ayrıca, Merkezin faaliyetleri kapsamında ulusal ve/veya uluslararası bazda önemli çalışmalar yapmış kişiler ve ilgili nanoteknolojik kuruluş temsilcileri arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için seçilen en az onbeş en fazla yirmi üyeden meydana gelir. Danışma kurulunun başkanı Rektör’dür.

             (2) Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ile bir Raportör seçerler.

             (3) Raportör, toplantıda görüşülen konular ve alınan kararları bir tutanağa yazar. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeleri Danışma Kurulu başkanına teslim eder.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Rektörün daveti ile yılda en az iki kez toplanan Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak,

             b) Üniversiteler, sağlık ve sanayi kuruluşlarının beklentileri hakkında önerilerde bulunmak,

             c) Merkezin faaliyet göstereceği alanlar hakkında görüş bildirmek,

             ç) Öncelikle Merkezin bulunduğu bölgedeki üniversiteler, hastaneler, araştırma merkezleri ve yüksek teknoloji gerektiren sanayi kuruluşları başta olmak üzere diğer ilgili kuruluşlarla araştırma-geliştirme ve uygulama işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

             d) Türkiye’deki üniversitelerin, sanayi kuruluşlarının ve araştırma hastanelerinin güncel biyonanoteknolojik ihtiyaçlarını ve bununla ilgili teknolojilerin uygulanmasında karşılaşılan sorunları görüşmek ve önerilerde bulunmak,

             e) Lisansüstü programların güncellenmesi ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun nitelikli disiplinlerarası donanımlara sahip araştırma ve akademik personellerin yetiştirilmesi hakkında görüş bildirmek,

             f) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek,

             g) Müdürlükçe kendisine havale edilen diğer işler hakkında görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı  Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Mali hükümler

             MADDE 15 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:

             a) Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler,

             b) Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

             c) Yurtiçi ve yurtdışı araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile uygulamalı projelerden elde edilen gelirler,

             ç) Yardım ve bağışlar,

             d) Diğer gelirler.

             (2) Merkezin giderleri şunlardır:

             a) Faaliyet konularının uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler,

             b) Yönetim ve personel giderleri,

             c) Yönetim Kurulunun kararı ile yapılacak diğer faaliyet giderleri.

             Demirbaş, alet, ekipman

             MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Üniversitesi Rektörü yürütür.