21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER TASARIM ARAŞTIRMA

GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım, Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (l) Bu Yönetmelik; Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım, Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (l) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez: Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım, Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezini,

             b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             c) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

             d) Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi: 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kurulan Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesini,

             e) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

             f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı 

             MADDE 5 – (l) Merkezin amaçları şunlardır;

             a) Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile birlikte Türkiye’nin tasarım alanında uluslararası tanınırlığını arttırmak ve küreselleşen dünyada ülke sanayisinin teknolojik rekabet gücünü geliştirmek,

             b) Tasarım ve tasarım teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası eğitim vermek, çalışma gruplarıyla işbirliği yapmak ve projeler geliştirmek,

             c) Ulusal sanayi ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) kuruluşlarının ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırabilmek için ülke ihtiyaçlarına yönelik yüksek teknoloji tabanlı yeni ürün ve üretim stratejileri geliştirmek,

             ç) Tasarım bilim ve teknolojilerinde öncülük yapmak,

             d) Tasarım ve tasarım teknolojileri alanında uluslararası gelişmeleri yakından takip etmek,

             e) Ulusal patent, faydalı model ve tasarım tescil belgelerinin artışını sağlamak,

             f) Ulusal ve uluslararası standartlara göre belgelendirme veya sertifikasyon çalışmaları yapmak,

             g) Tasarım, araştırma, geliştirme ve test faaliyetlerinde hizmet vermek,

             ğ) Bilgi teknolojilerine dayalı istihdamı artırmak.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (l)  Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları doğrultusunda;  yüksek teknoloji tabanlı mühendislik tasarımı gerektiren konularda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Ülke yararına, bilimsel ve teknolojik rekabet gücünü geliştirmek için öncelikli bilim ve teknoloji politikalarına uygun, Üniversite-sanayi işbirliğini sağlayan, temel ve çok disiplinli tasarım teknolojilerinde Ar-Ge, eğitim ve test faaliyetlerini yürütebilecek ulusal ve uluslararası nitelikte kurumsal bir yapı oluşturmak,

             b) Ulusal ve uluslararası kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri bilimsel toplantılar tertip etmek ve bunlara iştirak etmek; tasarım alanındaki öğrenciler ve tasarıma ilgi duyan kişi, kurum ve kuruluşlar için gerekli olan eğitim kursları, seminerler, paneller, konferanslar ve sertifika programları düzenlemek,

             c) Tasarım bilim ve teknolojileri alanında projeler yapmak için temel, uygulamalı ve çok disiplinli araştırmalar yapmak,

             ç) Ulusal ve uluslararası projelerde yer almak için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak araştırmalar yürütmek,

             d)  Araştırma, tasarım ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayın faaliyetleri yapmak,

             e) Araştırma ve tasarım çalışmalarında öncü olmak için bir platform oluşturmak,

             f) Dünyadaki tasarım teknolojileri alanındaki yeni gelişmeleri izlemek, kamu, sanayi ve Ar-Ge kuruluşlarını bilgilendirmek ve bu alanda destek vermek için uluslararası platformlarda yer almak,

             g) Ulusal patent,  faydalı model ve tasarım tescil belgelerinin artışını sağlamak için yarışma ve ödül programları geliştirmek ve yürütmek,

             ğ) Ulusal ve uluslararası standartlara göre belgelendirme veya sertifikasyon çalışmalarına destek olmak ve danışmanlık yapmak,

             h) Araştırma ve tasarım konularında iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak, kurum ve kuruluşlara araştırma,  tasarım,  prototip geliştirme ve üretim aşamalarında hizmet vermek,

             ı) Teknokentler bünyesinde yeni firmaların oluşumunu sağlamak için yüksek lisans ve doktora araştırmalarında yüksek teknoloji tabanlı ve pazar değeri olan ürün ve sistemleri geliştirmeye yönelik destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

             a) Yönetim Kurulu,

             b) Müdür,

             c) Müdür yardımcıları.

             Yönetim kurulu

             MADDE 8 – (l) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanına uygun Üniversitenin öğretim elemanları arasından Senatoca seçilecek altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süreleri dolan, üst üste en az üç toplantıya özürsüz katılmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılan, üç yıldan önce görevinden ayrılan veya herhangi bir şekilde boşalan üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

             (2) Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır.

             (3) Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. Müdür adaylarının belirlenmesi için yapılan Yönetim Kurulu toplantılarına Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör yardımcısı başkanlık eder.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 9 – (l) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Müdür adaylarını belirlemek,

             b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir yıl sonraki çalışma programını, kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını karara bağlamak,

             c) Merkezin sistem, donanım ve test departmanı gibi teknik altyapı ve Ar-Ge destek yapıları kısımlarının oluşturulmasını ve bunların idarecilerini belirlemek,

             ç) Personel ihtiyaçlarını karşılama konusunda karar almak,

             d) Merkezdeki birimler ile araştırma ve proje ekiplerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

             e) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarına ilişkin kararlar almak,

             f) Müdürün getirdiği konular hakkında karar almak,

             g) Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 4691 sayılı Kanuna göre kurulan yönetici şirket, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, yurtiçinde ve yurtdışında ilgili araştırma ve uygulama merkezleri ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak işbirliği protokolleri hakkında karar almak,

             ğ) Merkezin yıllık bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,

             h) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek, sonuçlarını bir rapor halinde Senatonun bilgisine sunmak.

             Müdür

             MADDE 10 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanına uygun Üniversite öğretim üyeleri içinden Yönetim Kurulunca önerilen üç aday arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 11 – (l) Müdürün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında Merkezin işlerini yürütmek,

             b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun olurunu aldıktan sonra uygulamak,

             c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir yıl sonraki çalışma programını her yılın Ocak ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunmak ve olurunu aldıktan sonra uygulamak,

             ç) Müdür yardımcılarının görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak,

             d) Merkezin sistem, donanım ve test departmanı gibi teknik altyapı ve Ar-Ge destek yapıları kısımlarının oluşturulması ve bunların idarecilerinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

             e) Araştırma ve proje ekiplerini kurmak,

             f) Personel ihtiyaçlarını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

             g) Merkez birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

             ğ) Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 4691 sayılı Kanuna göre kurulan yönetici şirket, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, yurtiçinde ve yurtdışında ilgili araştırma ve uygulama merkezleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             h) Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlamak,

             ı) Yıllık bütçe önerilerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

             Müdür yardımcıları

             MADDE 12 – (1) Müdürün önerisi ile Merkezin faaliyet alanına uygun Üniversitenin öğretim elemanları veya uzmanları arasından iki kişi, müdür yardımcısı olarak üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi bittiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             Müdür yardımcılarının görevleri

             MADDE 13 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır;

             a) Müdürün verdiği görevleri yapmak,

             b) Vekalet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetimi ve denetimi altında sorumlu olduğu Merkez işlerini yürütmek,

             c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak,

             ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunun ve bir yıl sonraki çalışma programının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak,

             d) Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 4691 sayılı Kanuna göre kurulan yönetici şirket, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, yurtiçinde ve yurtdışında ilgili araştırma ve uygulama merkezleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmada Müdüre yardımcı olmak,

             e) Merkezin sistem, donanım ve test departmanı gibi teknik altyapı ve Ar-Ge destek yapıları kısımlarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak,

             f) Merkez birimlerinin faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlemesinde; araştırma ve proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde ve denetiminde Müdüre yardımcı olmak,

             g) Yıllık bütçe önerilerinin hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Yönetim Kurulunun önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Ekipman ve demirbaşlar

             MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.