21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

             b) Korunmaya ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuğu,

             c) Merkez: Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             ç) Merkez Müdürü: Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

             d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             e) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

             f) Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu,

             g) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amaçları

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

             a) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde ilgili anabilim dalları ve öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, çocuk psikiyatrisi ve  adli tıp anabilim dalları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak; korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerine dair uygulama ve araştırmaların yapılacağı ortamı sağlamak ve yapmak,

             b) Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine başvuran, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların ihmal ve istismardan korunması için çalışmak, bu çocukları değerlendirmek, tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerini gerçekleştirmek.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) İhmal ve istismara uğrayan çocukların tanı, tedavi ve izlenmelerini gerçekleştirmek,

             b) Suça sürüklenen çocuğun cezai sorumluluğunun belirlenmesi için gerekli olan inceleme ve değerlendirmeleri yapmak,

             c) Çocukların kronolojik yaşını ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapmak,

             ç) Çocuğun soy bağının ortaya konması için danışmanlık yapmak ve ilgili laboratuarlarla işbirliği içinde olmak,

             d) Merkeze başvuran olgulara ait kayıtların standart bir şekilde ve tek elden tutulmasına yönelik çalışmalar yaparak veri tabanı oluşturmak ve bu konuda diğer çocuk koruma merkezleriyle iletişim içinde olmak,

             e) Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak ve bu konuda diğer çocuk koruma merkezleri ile iletişim içinde olmak, 

             f) Kuruluş amacına yönelik olarak;

             1) Üniversite içinde öğretim üyesi, öğrenci, hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik eğitim vermek; hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek,

             2) Eğitim programlarını yaygınlaştırarak, toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla topluma yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

             3) Program ve projeler geliştirmek, bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek,

             4) Talep olması halinde ilgili özel veya tüzel kişilere danışmanlık hizmeti vermek,

             5) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılmak, desteklemek ve bu konuda ulusal ya da uluslararası düzeyde programlar düzenlemek.

             g) Basılı, görsel ve elektronik yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcısı,

             b) Merkez Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü, merkez müdür yardımcısı ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; ilgili bilim dallarında uzmanlaşmış ve bu konuda akademik, tıbbi ve tercihan idari deneyime sahip Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Tıp Fakültesi Dekanının önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdür Yardımcısı, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir, süresi biten Merkez Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir, Merkez Müdür Yardımcısının görev süresi Merkez Müdürünün görev süresinin sona ermesi ile biter. Merkez Müdürüne, Merkez Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

             (2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Merkez Yönetim Kuruluna üye ve Merkez Müdür Yardımcısı seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

             ç) Merkez Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,

             d) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             e) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

             f) Merkezin çalışma birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

             g) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görev ve sorumluluklarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

             ğ) Merkezde yapılan bütün işlemlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılmasını denetlemek,

             h) İlgili diğer mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

             Merkez yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Tıp Fakültesi Dekanının önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları, adli tıp, çocuk psikiyatrisi ve çocuk cerrahisi anabilim dallarından birer öğretim üyesi ve Merkez Müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir ve yeni üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar. Gerektiğinde Merkezde çalışan diğer personel, oy hakkı olmadan, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilebilir.

             (2) Merkez Müdürü; Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez Yönetim Kurulu en az altı ayda bir Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Müdürü gerek duyulduğunda Merkez Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda toplantıya Merkez Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

             (3) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkez Müdürünün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma birimleri oluşturarak çalışma ve araştırma programlarını yapmak,

             b) Merkezde verilen hizmetin ve araştırma çalışmalarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

             Çalışma birimleri ve görevleri

             MADDE 10 – (1) Merkezde ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma birimleri oluşturulur.

             (2) Çalışma birimlerinde; Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Üniversitede görev yapan diğer öğretim elemanları ve araştırma görevlileri görevlendirilebilir. Bu birimler için gerekli hallerde ve istekleri halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden destek alınabilir. 

             (3) Çalışma birimleri; Merkez tarafından izlenen olguları tartışmak, bunların tedavi ve izlenmeleri konusunda yöntemler belirlemek ve izleme sonuçlarını değerlendirmek üzere en az ayda bir toplanır. Her hastaya ilişkin bilgiler ve toplantı tutanakları özel dosyalarda saklanır. Bu kayıt ve dosyalar Merkezin ilgili çalışma birimlerinde, gizlilik ilkesine bağlı olarak korunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.