21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

YÖNETMELİK

Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Celal Bayar Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve ulusal ve uluslararası faaliyetleriyle ilgili çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez/CBÜKAM: Celal Bayar Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             c) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini,

             d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma yapmak, kadının değerlerinin ve durumunun geliştirilmesi ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası örgüt ve birimlerle eşgüdüm sağlamak ve işbirliği içinde bulunmak, kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek ve özel ya da resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda önerilen projeler ile kişisel araştırma projelerini desteklemek ve yürütmektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur.

             a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

             b) Atatürk ilke ve inkılâpları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, bu hakların korunması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, disiplinler arası sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

             c) Eğitim, kültür, hukuk, ekonomik ve sağlık alanlarında kadın sorunlarına ilişkin bilimsel araştırma ve kültürel projeler yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,

             ç) Üniversitenin farklı birimlerinde kadın konularında yapılan bilimsel çalışmaları özellikle yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencileri kadın çalışmaları ve sorunları üzerine araştırma yapmaya özendirmek ve desteklemek,

             d) Belirlenmiş olan amaçlar doğrultusunda yayın yapmak,

             e) Kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla eğitici film, poster, kadın çalışmaları ile ilgili yapılmış olan basılı eserleri de içine alan bir kitaplık ve arşiv oluşturmak,

             f) Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve merkezlerle işbirliği yapmak ve iletişim ağı oluşturmak,

             g) Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve istekleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,

             ğ) Kadın sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak,

             h) Kadınlarla ilgili konularda bilgi ve görgü arttırmak amacıyla ve eğitim görmek üzere yurt dışına eleman göndermek veya yurt dışından eleman gelmesini sağlamak,

             ı) Kadın sorunları ve çalışmalarına ilişkin konularda akademik veya kamu kurumları yanında gönüllü kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak proje yürütmek ve iletişim ağı oluşturmak,

             i) Kadının toplumdaki yerini yükseltmek amacı ile kadın ile ilgili yerleşmiş yanlış bilgi ve konuları düzeltmeye çalışmak,

             j) Bu çalışmaları yapmak ve desteklemek üzere sivil toplum kuruluşları ve gerekli tüm organ ve kurullar ile iletişim kurmak, ortak faaliyetler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Müdürün, kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeliği için önereceği öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendireceği en fazla iki yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek,

             b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak,

             c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

             ç) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

             d) Araştırma projelerinin yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

             (2) Müdür görevinden geçici olarak ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdür, yardımcıları arasında görev paylaşımı yapar ve denetler. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             (3) Merkezi temsil eden Müdür, merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             (4) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından üç yıl için kendisine bir veya iki müdür yardımcısı seçer. Müdür yardımcıları, Müdürün görevlerini yürütmesinde yardımcı olur ve bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet ederler.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1)  Yönetim Kurulu: Müdür tarafından önerilen yedi öğretim elemanı arasından, Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

             (2) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

             b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

             c) Merkeze tahsis edilen parasal kaynakların kullanılmasına karar vermek,

             ç) Merkeze bağlı her türlü projenin yürütülmesini denetlemek, gelişme ve kesin raporları incelemek ve onaylamak,

             d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek alınacak kararların yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak,

             e) Personelin Merkeze bağlı birim ve projelerde görevlendirilmesine ve görev sürelerine karar vermek,

             f) Her türlü araştırma projesinin başvuru şekli, ara rapor ve diğer denetim usullerini kapsayan yöntemleri geliştirmek ve uygulamak,

             g) Gelecek takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel toplantı ve eğitim faaliyetlerini belirlemek,

             ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve onaylamak,

             h) Bilimsel toplantıları organize etmek ve denetlemek,

             ı) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan araştırma merkezinin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde 30/6/1999 tarihli ve 23741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Diğer hususlara ilişkin ise genel hükümlere göre işlem yapılır.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.