21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI

GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülke ve toplum yararları doğrultusunda, gemi ve su araçlarının inşaat, tadilat, bakım ve onarım işlerinin denetiminde görev alacak, ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip ederek, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasına üye gemi  mühendislerine,  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası tarafından gemi kontrolüne yetkili mühendis  belgesi verilmesinin esas ve usullerini düzenlemektir. 

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gemi kontrolörlüğü hizmeti yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  Gemi Mühendisleri Odası üyelerini  kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

             b) Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis: Gemi mühendisliği hizmeti gerektiren herhangi bir üretimin, tadilat veya onarımın yürürlükteki mevzuata ve projelerine uygunluğunu denetleme hizmetini, 6/12/2006 tarihli ve 26368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğine uygun olarak üstlenen ve bu Yönetmelik kapsamında Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesine  sahip,  Oda üyesi  gemi mühendisini,

             c) Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesi: Oda tarafından düzenlenerek bu Yönetmelik kapsamında gemi kontrolüne yetkili mühendislere verilecek belgeyi,

             ç) Oda (GMO): TMMOB Gemi Mühendisleri Odasını,

             d) OYK: Oda Yönetim Kurulunu,

             e) Proje Müellifi: 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre, tasarladığı projenin telif hakkını kazanmış gemi mühendisliği eseri sahibi gemi mühendisi ya da mühendislerini,

             f) Serbest Gemi Mühendisi (SGM): 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak, gemi mühendisliği hizmetlerinden birini ya da birkaçını ücreti karşılığında, kendi adına ya da kamu kurum ve kuruluşu dışında bir kişi ya da kuruluş ile ortaklık kurma yoluyla yapan, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan gemi mühendisini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesi Verilmesine İlişkin Hükümler

             Gemi kontrolüne yetkili mühendiste aranacak nitelikler

             MADDE 5 – (1)  Gemi Kontrolüne yetkili mühendiste aşağıdaki nitelikler aranır:

             a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

             b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

             c) Oda asil üyesi olmak,

             ç) En az iki yıl mesleki deneyime sahip olmak,

             d) Odadan disiplin cezası almamış olmak,

             e) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı, şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan yahut ihale ve alım satımlara  fesat karıştırma, suçlarından hüküm giymemiş  olmak,

             f) Oda tarafından SGM olarak tescil edilmiş ve Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesi sahibi olmak.

             Gemi kontrolüne yetkili mühendis belgesi başvuruları

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyanlar,  aşağıda sayılan belgelerle birlikte Oda’ya başvuruda bulunmak zorundadır.

             a) Başvuru dilekçesi,

             b) Özgeçmişi, çalıştığı ve bitirdiği işlerin listesi, uzmanlık alanları,

             c) Çalıştığı işlerdeki referans belgeleri, bitirdiği işlerin iş bitirme belgeleri,

             ç) Katıldığı meslekiçi eğitimlerin belgeleri,

             d) SGM tescil belgesi.

             Gemi kontrolüne yetkili mühendis belgesinin geçerliliği ve süresi

             MADDE 7 – (1) Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesinin geçerlilik süresi  bir yıldır. Her yıl Ocak ayı içerisinde vize edilmek  kaydıyla belgenin geçerlilik süresi bir yıl daha uzatılır.

             Gemi kontrolüne yetkili mühendis belgesinin yenilenmesi

             MADDE 8 – (1) Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesinin yenilenmesi için istenecek belgeler aşağıda sayılmıştır.

             a) Başvuru dilekçesi,

             b) Belge talep edilen yıl için SGM Tescil Belgesi,

             c) Tescilli gemi kontrolörü olarak bir önceki yıl çalıştığı ve bitirdiği işlerin listesi, devam eden işlerin listesi,

             d) Oda tarafından talep edilmesi hailinde varsa yeni meslekiçi eğitim belgesi.

             (2) Vize işlemi, yukarıda sayılan belgelerin tamam olması ve  Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis  sicilleri ile  bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan niteliklere uygunluğun tespiti halinde  yapılır.

             Gemi kontrolüne yetkili mühendis sicilleri

             MADDE 9 – (1) Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Değerlendirme Kurulu tarafından, yetkilendirilmesine karar verilen SGM’ye Oda Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis sicil numarası tahsis edilerek Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis listesine kaydedilir.

             (2) Oda, her Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesine sahip üye için bir dosya açar ve yetki belgelerini, yıllık vizeleri, eğitim belgelerini, iş bitirme belgelerini ve benzeri tüm evrakı bu dosyada muhafaza eder. 

             Gemi kontrolüne yetkili mühendis belgesinin iptali

             MADDE 10 – (1)  Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesi bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen niteliklerin kaybedilmesi halinde OYK tarafından iptal edilir.            

             Gemi kontrolüne yetkili mühendisin çalışma ilkeleri ve sorumlulukları  

             MADDE 11 – (1) Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis aşağıda belirtilen ilke ve esaslar doğrultusunda çalışır.

             a) Gemi kontrolüne yetkili mühendis bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek, yürürlükteki mevzuata uymak, mesleki davranış ve mesleki etik ilkelerine uymak zorundadır.

             b) Gemi kontrolüne yetkili mühendis, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliğinin eki tip sözleşmeyi imzalamak, Oda asgari ücret tarifesi ve mesleki denetim ücreti tarifesine uymakla yükümlüdür. Sözleşmede yapılacak hizmetin kapsamı belirtilmelidir.

             c) Gemi kontrolüne yetkili mühendislik hakkı öncelikli olarak Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis  Belgesine sahip proje müellifine aittir. Proje müellifleri, gemi kontrolüne yetkili mühendislik hizmetini üstlenmedikleri işlerde,  başka bir gemi kontrolüne yetkili mühendise işi üstlenmesi için Oda’ya olur yazısı verirler. Bu olur yazısı olmadan başka bir gemi kontrolüne yetkili mühendis görev alamaz. Proje müellifleri üstlenmedikleri işler için hiçbir maddi talepte bulunamazlar.  Proje müellifinin belli olmadığı veya yabancı proje olması halinde gemi donatanın tercih ettiği bir gemi kontrolüne yetkili mühendis işi üstlenebilir.

             ç) Gemi kontrolüne yetkili mühendislerin imzaladıkları sözleşme dahilindeki işi bitirmeleri esastır. Ancak herhangi bir nedenle iş bitmeden hizmetini devam ettirmeyen gemi kontrolüne yetkili mühendis, işi devam ettirmeme nedenlerini açık ve net olarak yazdığı bir raporla Oda’ya bildirir.

             d) Gemi kontrolüne yetkili mühendis, üretimin, tadilat veya onarımın yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname ve projelerine uygunluğunu denetleme hizmetini işin uygun safhalarında yaptığı denetimlerle yerine getirir. Her denetimde yaptığı işlemleri raporlandırır.  Bu raporlar her denetimde doldurulur. Üretimin, tadilat veya onarımın yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname ve projelerine uygun devam etmediğini tespit eden gemi kontrolüne yetkili mühendis, üretimi yürütmekten sorumlu olan yapımcıya, idareye ve donatana alınması gereken önlem önerisi ile durumu yazılı olarak bildirir. Bu bildirimde istenen önlemlerin alınmaması ve uygun olmayan üretimin devam etmesi halinde aynı taraflara ilave olarak Oda’ya da yazılı olarak bildirimde bulunarak işten çekilir.

             e) Gemi kontrolüne yetkili mühendis, denetimini üstlendiği üretimin, yasa ve yönetmeliklerin zorunlu kıldığı ve işveren tarafından kendilerine sunulan Oda onaylı plan, proje ve hesaplara uygun olarak gerçekleşmesini sağlamakla yükümlüdür. Plan, proje ve hesaplarla,  yasa ve yönetmelikler arasında uyumsuzluk bulunması durumunda sorunun çözümü için proje müellifine başvurulmasını sağlar. Sorunun çözümü için kendi önerileri varsa bunlar ancak proje müellifinin yazılı onayı ile uygular. Bu onaylar iş dosyasında muhafaza edilir.

             f) Gemi kontrolüne yetkili mühendis, üretimin, tadilat veya onarımın denetimi sürecinde plan ve projelerde belirtilen malzemenin kullanılıp kullanılmadığını, malzeme evsafının uygunluğunu, malzemenin sertifikalarını üretimin, tadilat veya onarımın da kullanılan eleman boyutlarının plan ve projelerde belirtilen ölçülere uygunluğunu, üretimin, tadilat veya onarımın da uygulanan işçiliklerin plan, proje taleplerine, ilgili standartlara ve mühendislik bilimine uygunluğunu kontrol eder. Bu kontrol sırasında yapılması gereken tahribatsız muayenelerin usul ve esaslara uygun olarak yapılmasını kontrol eder.

             g) Gemi kontrolüne yetkili mühendis, ürünün üretimi sırasında ve tamamlanmasında yapılması gereken testlerin yapılmasını talep eder, bu testlere katılır ve test sonuçlarının uygunluğunu kontrol eder.

             ğ) Gemi kontrolüne yetkili mühendis, ürünün bütününün plan, proje ve hesaplara uygun olarak tamamlanmasını kontrol ederek, gemi mühendisliği hizmetleri tanımı kapsamında yer alan ve kontrol edilen işin niteliğiyle ilgili gerekli gördüğü diğer bütün kontrolleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Değerlendirme Kurulu

             Gemi kontrolüne yetkili mühendis değerlendirme kurulu

             MADDE 12 – (1) GMO Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Değerlendirme Kurulu;  en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip üç kişiden oluşur. OYK, Olağan Genel Kurulun ardından üç ay içerisinde GMO Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Değerlendirme Kurulu üyelerini seçerek atar. Kurul ilk toplantısında kendi içinde bir başkan ve bir raportör seçerek OYK’ya bildirir.

             (2) Kurul, her yıl Ocak ayında en az bir kez ve yeni bir gemi kontrolüne yetkili mühendis adayının değerlendirmesi gerektiğinde Oda’nın çağrısı ile toplanır. GMO Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Değerlendirme Kurulu çalışmalarını tamamlayabilmek amacıyla ayrıca kendisi de toplantı düzenleyebilir.

             (3) GMO Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Değerlendirme Kurulunun oturum ücretleri OYK tarafından belirlenir.

             Gemi kontrolüne yetkili mühendis değerlendirme kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesi için bu Yönetmelikte talep edilen  belgeler,  Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Değerlendirme Kuruluna gönderilir. Kurul bu belgeler üzerinden değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirmeyi yaparken belgelerde belirtilen bilgilerin doğruluğunu kontrol için araştırma yapabilir. Gerek görürse gemi kontrolüne yetkili mühendis adayı ile görüşme yapabilir. Bütün bu incelemenin sonucunda yazılı rapor yayınlayarak, yetkilendirme konusundaki kararını Oda’ya bildirir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi  Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.