21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

KANUN

MİLLETLERARASI PARA FONU İLE MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASINA

KATILMAK İÇİN HÜKÜMETE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUNA EK MİLLETLERARASI

PARA FONU ANA SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

BELGELERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6006                                                                                                      Kabul Tarihi: 14/7/2010

MADDE 1 – (1) 19/2/1947 tarihli ve 5016 sayılı Kanunun eki Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde değişiklik yapılmasına ilişkin belgelerin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/7/2010