21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2009/13 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı: 2010/41

Karar Günü: 1.7.2010

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Sağduyu Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Sağduyu Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;

“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasına geçilmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2008 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Sağduyu Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirlerinin 51.919,55 YTL, giderleri toplamının 43.946,35 YTL, borçlarının 3.662,21 YTL olduğu ve 11.635,41 YTL nakit mevcudun 2008 yılına devrettiği görülmüştür.

Sağduyu Partisi’nin il ya da ilçe teşkilatı bulunmadığından sadece Genel Merkez gelir ve giderleri incelenmiştir.

A- Genel Merkez Gelirlerinin İncelenmesi

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirleri toplamı 51.919,55 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 33.450,00 YTL’si üye aidatlarından, 3.210,00 YTL’si bağışlardan ve 15.259,55 YTL’si önceki yıldan devreden nakitten oluşmaktadır

100,00 YTL gelirin Parti’nin banka hesabına kaynağı belirsiz olarak önceki yılda yatan tutardan oluştuğu anlaşılmıştır.

Genel Merkez’in defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Genel Merkez Giderlerinin İncelenmesi

Parti Genel Merkezi’nin giderleri toplamı 43.946,35 YTL olarak gösterilmiştir.

24.790,12 YTL’si personel gideri, 4.875,00 YTL’si kira gideri, 5.285,85 YTL’si vergi, sigorta ve noter gideri, 3.276,00 YTL’si 2007 yılından kalan borç ödemeleri, 3.980,29 YTL’si müşavirlik giderleri ve kalan 1.739,09 YTL sair giderlerden oluşmaktadır. Parti çalışanına ait şahıs sosyal güvenlik kesintisi ve vergi stopajının personel gideri içinde gösterildiği anlaşılmıştır.

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 11.635,41 YTL’dir.

Genel Merkez’in defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2008 yılında taşınmaz mal ya da değeri yüz YTL’yi geçen taşınır mal, menkul kıymet ve hak ediniminde bulunmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Sağduyu Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Parti’nin banka hesabına önceki yılda yatan kaynağı belirsiz 100,00 YTL’nin Hazine’ye irad kaydedilmesine,

2- Bunun dışında kalan Parti’nin 2008 yılı kesinhesabında gösterilen 51.919,55 YTL gelir, 43.946,35 YTL gider, 3.662,21 YTL borç ile 11.635,41 YTL kasa ve banka mevcudu devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

1.7.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

 

 

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Engin YILDIRIM