21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2008/9 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı: 2010/40

Karar Günü: 1.7.2010

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Sağduyu Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A. Nemci ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 16.7.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, Sağduyu Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının ilk incelemesi ile ilgili olarak;

“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Sağduyu Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri toplamının 47.154,80 YTL, giderleri toplamının 35.171,25 YTL, borçlarının 3.276,00 YTL olduğu ve 15.259,55 YTL nakit mevcudun 2008 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

Sağduyu Partisi’nin il ya da ilçe teşkilatı bulunmadığından sadece Genel Merkez gelir ve giderleri incelenmiştir.

A- Genel Merkez Gelirlerinin İncelenmesi

Parti Genel Merkezi’nin gelirleri toplamı 47.154,80 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 40.070,00 YTL’si üye aidatlarından 4.612,30 YTL’si bağışlardan ve 2.472,50 YTL’si önceki yıldan devreden nakitten oluşmaktadır.

Genel Merkez’in 2007 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Genel Merkez Giderlerinin İncelenmesi

Parti Genel Merkezi’nin giderleri 35.171,25 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 24.200,41 YTL’si personel gideri, 2.425,87 YTL’si 2006 yılından kalan borç ödemeleri, 3.449,06 YTL’si müşavirlik giderleri ve kalan 5.095,91 YTL sair giderlerden oluşmaktadır. Personel adına ödenen sosyal güvenlik kesintileri ve vergi stopajı ödemeleri personel giderleri içerisinde gösterilmiştir.

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 15.259,55 YTL’dir.

Genel Merkez’in 2007 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2007 yılında taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

Parti’nin 2007 yılı içinde edindiği 747,25 YTL tutarındaki taşınır mal ve telif hakkın Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Sağduyu Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin 2007 yılı kesinhesabında gösterilen 47.154,80 YTL gelir, 35.171,25 YTL gider, 3.276,00 YTL borç ve 15.259,55 YTL kasa ve banka devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

1.7.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

 

 

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Engin YILDIRIM