21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

YÖNETMELİK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM

KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 13/6/2009 tarihli ve 27257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             “Bilim Kurulunun görevleri

             MADDE 4/A – (1) Bilim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Hükümetin, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun ve kalkınma planlarının belirleyeceği hedef, ilke ve politikalar doğrultusunda, Kurumun çalışma ilke, program ve politikaları ile öncelikli alanları belirlemek.

             b) Kurumun görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan araştırma merkezleri, enstitüler, bilim parkı, bilim merkezi, müze ve benzeri diğer birimler ile Başkanlık birimlerini kurmak, kaldırmak ve Kurum organizasyon şemasını onaylamak.

             c) Kurumun personel kadroları, ücret cetvelleri ile personel performans değerlendirme kriterlerini, bu değerlendirmeler kapsamında yapılacak ödemeleri ile iş tanımlarını ve göreve karşılık gelen pozisyonları Başkanlığın önerisi üzerine görüşerek karara bağlamak.

             ç) Başkanın teklifi üzerine Genel Sekreter ile merkez ve enstitü başkan ve müdürlerini atamak.

             d) Kurumun yıllık çalışma programı ve bütçe teklifini onaylamak.

             e) Kuruma, proje yönetimine, destek ve teşviklere ilişkin yönetmelikleri ve esasları hazırlatmak, değiştirmek, kaldırmak veya onaylamak.

             f) Kurumun faaliyetlerine ilişkin süreçlerde görev alan kişiler ile araştırmacıların evrensel araştırma ve bilim ilkelerine uygun hareket etmesini temin edecek düzenlemeleri yapmak.

             g) Kurumun yurt içinde ve yurt dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara mevzuat hükümleri çerçevesinde üye olması için karar almak.

             ğ) Kuruma taşınmaz alınması veya Kurum taşınmazlarının satılmasına karar vermek.

             h) Kurumun görevlerini yerine getirmesi için yürüteceği faaliyetler sırasında, yapacağı ücret, telif, işlenme ücreti, huzur hakkı ve benzeri ödemelerin tutar veya üst limitlerini belirlemek.

             ı) Kurum ile diğer kamu kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ihtilafların hukuki anlaşma veya sözleşme değişikliği ile neticelendirilmesinde karar vermek; tutarı beşbin Türk Lirasına kadar (beşbin Türk Lirası dahil) olmak üzere, maddi veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında, yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçmeye, bir hakkın tanınmasına, menfaatin terkinine, uygun ödemeye karar vermek.

             i) Bu Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen işleri yapmak.

             (2) Bilim Kurulu birinci fıkranın (b), (c), (e) ve (g) bentlerindeki yetkilerini, sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle Başkana devredebilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/6/2009

27257