21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı   : 2009/1 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı: 2010/38

Karar Günü: 1.7.2010

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Türkiye Özürlüler Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 16.07.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, Türkiye Özürlüler Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının ilk incelemesi ile ilgili olarak;

1) Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

2) 2820 sayılı Kanun’un 74. maddesi hükümlerine aykırı hareket ederek 2007 kesinhesabını zamanında Anayasa Mahkemesi’ne vermeyen parti sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,

3) Parti’nin 2820 sayılı Kanun’un 60. maddesine göre tutmak zorunda olduğu 2007 yılı gelir ve gider defterinin ve aynı Yasa’da belirtilen gelir ve gider belgelerinin gönderilmesi için İçtüzüğün 16. maddesi uyarınca Parti’ye 30 gün süre verilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesabı ile ilgili belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Türkiye Özürlüler Partisi ilk inceleme kararı ile verilen süreye rağmen gelir-gider defter ve belgelerini Anayasa Mahkemesi’ne teslim etmemiştir.

Parti Genel Başkanı Rafet TÜRKMEN imzalı 30.01.2009 tarihli ve 11 sayılı yazıda Parti’nin 2007 yılı içinde gelir ve gideri bulunmadığı ifade edilmiştir. Yazı ekinde genel başkan imzalı partinin kapatıldığını ifade eden 28.01.2009 tarih 8 sayılı yazı ile partinin kapatılmasıyla ilgili kurucular kurulunun 28.01.2009 tarih 53 sayılı kapanma kararı bulunmaktadır.

Parti’nin kapatıldığı ve genel başkan imzalı gelir ve gideri bulunmadığına dair yazı ile bugüne kadar Anayasa Mahkemesi’ne teslim edilen defter ve belgenin bulunmaması göz önünde bulundurularak; partinin gelir-gider defteri tutulmadığı ve kesinhesabın hazırlanmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Türkiye Özürlüler Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- 2820 sayılı Yasa’nın 60. maddesi gereği tutulması gereken defterleri tutmayan ve aynı Kanun’un 75. maddesi doğrultusunda 16.07.2009 tarihli ilk inceleme kararında belirtilen bir aylık süre içinde 2007 yılı gelir-gider belgelerini Anayasa Mahkemesi’ne teslim etmeyen parti yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,

2- Parti’ye ait defter ve belgelerin temin edilememesi nedeni ile 2007 yılı hesabına ilişkin dosyanın işlemden kaldırılmasına,

1.7.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

 

 

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Engin YILDIRIM