21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı   : 2009/6 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı  : 2010/35

Karar Günü  : 1.7.2010

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Sevgi ve Dayanışma Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Sevgi ve Dayanışma Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;

“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasına geçilmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2008 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Sevgi ve Dayanışma Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirlerinin 20.618,34 YTL, giderlerinin 20.593,58 YTL olduğu ve 24,76 YTL nakit mevcudun 2009 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

Sevgi ve Dayanışma Partisi’nin il ya da ilçe teşkilatı bulunmadığından sadece Genel Merkez gelir ve giderleri incelenmiştir.

A- Genel Merkez Gelirlerinin İncelenmesi

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirleri toplamı 20.618,34 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 670,00 YTL’si üye giriş aidatlarından, 19.935,33 YTL’si bağışlardan ve 13,01 YTL’si önceki yıldan devreden nakitten oluşmaktadır.

Genel Merkez’in defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Genel Merkez Giderlerinin İncelenmesi

Parti Genel Merkezi’nin giderleri toplamı 20.593,58 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 11.560,00 YTL’si kira gideri, 3.004,61 YTL’si vergi, sigorta ve noter gideri, 1.083,64 YTL’si kırtasiye ve büro giderleri, 2.529,01 YTL’si haberleşme giderleri, 1.295,82 YTL’si ısınma, aydınlatma ve temizlik giderleri ve kalan 1.120,50 YTL sair giderlerden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2009 yılına devreden nakit mevcudu 24,76 YTL’dir.

Genel Merkez’in defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2008 yılında taşınmaz mal ya da değeri yüz YTL’yi geçen taşınır mal, menkul kıymet ve hak ediniminde bulunmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Sevgi ve Dayanışma Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin 2008 yılı kesinhesabında gösterilen 20.618,34 YTL gelir, 20.593,58 YTL gider ve 24,76 YTL nakit mevcudun eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

1.7.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

 

 

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Engin YILDIRIM