21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2009/24 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı: 2010/34

Karar Günü: 1.7.2010

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Saadet Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Saadet Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;

“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasına geçilmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2008 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Saadet Partisi 2008 yılı gelirleri toplamının 2.342.087,28 YTL, giderleri toplamının 2.843.128,35 YTL, borçlarının 596.702,15 YTL olduğu, 95.661,08 YTL nakit mevcudu ve sipariş avansının 2009 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirleri 484.050,00 YTL olarak gösterilmiştir. Bunun tamamı bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin 2008 yılı gelirleri toplamı 1.858.037,28 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 549.407,93 YTL’si üye aidat gelirleri, 5.600,00 YTL’si milletvekili ve belediye başkan adaylığı aidat gelirleri, 1.197.784,57 YTL’si bağış ve yardım gelirleri, 62.161,89 YTL’si sair gelirlerden, 43.082,89 YTL’si 2007 yılından devreden kasa ve banka mevcudundan oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı giderleri 849.660,77 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 131.290,96 YTL’si büro genel giderleri, 256.768,19 YTL’si personel gideri, 45.288,97 YTL’si seyahat giderleri, 26.271,38 YTL’si bayrak, flama, rozet gideri, 9.006,00 YTL’si basın yayın gideri, 9.964,68 YTL’si demirbaş eşya alış gideri, 3.305,33 YTL’si sair giderlerden ve 367.765,26 YTL’si 2007 yılından devreden giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2009 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 18.992,52 YTL, sipariş avansı 2.600,00 YTL’dir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin 2008 yılı giderleri toplamı 1.993.467,58 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.137.920,56 YTL’si büro genel gideri, 190.792,41 YTL’si personel gideri, 67.583,12 YTL’si seyahat giderleri, 19.544,60 YTL’si bayrak, flama, rozet gideri, 60.755,16 YTL’si seçim ve propaganda gideri, 157.089,66 YTL’si konferans, sergi vb faaliyet gideri, 41.853,62 YTL’si basın yayın gideri, 616,83 YTL’si demirbaş alış gideri, 106.620,39 YTL’si sair giderler, 3.940,17 YTL’si teşkilata verilen nakit gideri ve 206.796,06 YTL’si 2007 yılından devreden giderden oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2009 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 74.068,56 YTL’dir.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2008 yılında taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

Parti’nin, 2008 yılı içinde edindiği 10.581,51 YTL tutarındaki taşınır malın, 2820 sayılı Yasaya uygun olarak edinildiği sonucuna varılmıştır

IV- SONUÇ

Saadet Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin 2008 yılı kesinhesabında gösterilen 2.342.087,28 YTL gelir, 596.702,15 YTL borç, 2.843.128,35 YTL gider, 95.661,08 YTL kasa ve banka mevcudu ile sipariş avansının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

1.7.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

 

 

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Engin YILDIRIM