21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2008/36 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı: 2010/33

Karar Günü: 1.7.2010

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Saadet Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 16.07.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Saadet Partisi 2007 yılı gelirleri toplamının 2.656.586,28 YTL, giderleri toplamının 3.188.064,71 YTL, borçlarının 593.252,72 YTL olduğu ve 61.774,29 YTL nakit mevcudu ve sipariş avansının 2008 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri 556.950,00 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun tamamı bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin 2007 yılı gelirleri toplamı 2.099.636,28 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 603.351,61 YTL’si üye aidat gelirleri, 54.025,00 YTL’si milletvekili ve belediye başkan adaylığı aidat gelirleri, 1.263.415,20 YTL’si bağış ve yardım gelirleri, 77.500,00 YTL’si genel merkez yardım gelirleri, 16.440,00 YTL’si teşkilattan alınan nakit, 37.066,78 YTL sair gelirler ve 47.837,69 YTL’si 2006 yılından devreden kasa ve banka mevcudundan oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı giderleri 924.715,26 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 141.798,70 YTL’si büro genel giderleri, 261.911,27 YTL’si personel gideri, 61.222,00 YTL’si seyahat giderleri, 106.069,90 YTL’si bayrak, flama, rozet gideri, 136.284,49 YTL’si seçim ve propaganda gideri, 539,25 YTL’si basın yayın gideri, 77.500,00 YTL’si teşkilata verilen nakit gideri, 139.389,65 YTL’si geçen yıldan devreden giderden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 13.091,40 YTL, devreden sipariş avansları 5.600,00 YTL’dir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin 2007 yılı giderleri toplamı 2.263.349,45 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.259.013,87 YTL’si büro genel gideri, 61.338,09 YTL’si personel gideri, 44.161,74 YTL’si seyahat giderleri, 131.716,98 YTL’si bayrak, flama, rozet gideri, 270.886,47 YTL’si seçim ve propaganda gideri, 98.166,83 YTL’si konferans, sergi vb faaliyet gideri, 47.962,71 YTL’si  basın yayın gideri, 19.035,35 YTL’si demirbaş alış gideri, 128.120,57 YTL’si sair giderler, 15.440,00 YTL’si teşkilata verilen nakit gideri ve 187.506,84 YTL’si 2006 yılından devreden giderden oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2008 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 43.082,89 YTL’dir.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2007 yılında taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

Parti’nin 2007 yılı içinde edindiği 19.035,35 YTL tutarında taşınır malın Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Saadet Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin 2007 yılı kesinhesabında gösterilen 2.656.586,28 YTL gelir, 593.252,72 YTL borç, 3.188.064,71 YTL gider ile 61.774,29 YTL nakit mevcudu ve sipariş avansının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

1.7.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

 

 

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Engin YILDIRIM