21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Türkiye İstatistik Kurumu)’tan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 3/6/2006 tarihli ve 26187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (m) ve (n) bentleri eklenmiştir.

             “m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,”

             “n) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ç) ile (d) bentlerinde yer alan “Milli Eğitim Bakanlığına” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve son başvuru tarihi sınavlardan en az kırk beş gün önce kurum personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Eğitim yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce Başkanlıkça duyurulur.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(1) Görevde yükselme eğitimine ve Unvan değişikliği sınavına ilişkin duyurunun yapıldığı tarihten sonra, son müracaat tarihi itibariyle durumları aranılan şartlara uygun olan personel, eğitim ve sınava katılma isteklerini bir dilekçe ile bağlı oldukları birime bildirirler. Birim amirleri, başvuru dilekçelerini en geç son müracaat tarihini takip eden iki iş günü içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderirler.”

             “(4) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personeli, görevde yükselme eğitimine ve sınavına katılabilirler. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından günde en fazla yedi saat olmak üzere toplam en az otuz ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları şarttır. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.”

             “(2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise aranan şartları taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde ise, sırasıyla;

             a) Hizmet süresi fazla olanlara,

             b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, 

             c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

             öncelik verilir. Uygun görülmeyenlere ise durum yazılı olarak bildirilir.

Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.”

             “(3) Görevde yükselme eğitimi programları, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (g) bendi eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

             “e) Halkla ilişkiler,”

             “f) Etik davranış ilkeleri,”

             “g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.”

             “(2) Görevde yükselme eğitim programlarında bu maddenin (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ve soruların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.”

             “(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.” 

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli Eğitim Bakanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “unvan değişikliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “(4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Başkanlık personeli başvurabilir.”

             “(5) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 16 – (1) Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 12 nci madde ile öngörülen, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Kurumlar, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirirler. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 12 nci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

             MADDE 18 – (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

             (2) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren  beş iş günü içinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna yapılır.

             (3) Sınav Kurulu, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları, sınavı yapan kurumla görüşerek ve alınan cevap doğrultusunda en geç on gün içerisinde değerlendirerek ilgililere yazılı olarak bildirir.

             (4) Sınav sonuçlarının tekrar değerlendirilmesinin istenmesi halinde sınavı yapan kuruluş tarafından talep edilen itiraz ücreti ilgili aday tarafından karşılanır.

             (5) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 21 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili merci tarafından, ilan edilen boş kadrolara üç ay içerisinde atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde atanacak personel Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak tespit edilir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre;

             a) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

             b) Hizmet süresi fazla olanlara,

             c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

             ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

             öncelik verilir.

             (2) Duyurulan kadrolardan;

             a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

             b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma

             sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

             (3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara bu Yönetmeliğe uygun olarak atananlardan aylıksız izinde olanlar dahil süresi içerisinde geçerli mazeretleri ve belge ile ispatı olmadan usulüne uygun olarak göreve başlamayanların veya atama isteminden vazgeçenlerin atamaları iptal edilir ve bu sınava ilişkin tüm haklarını kaybederler.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde Başkanlıkta görevde bulunmuş olmak kaydıyla ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/6/2006

26187