21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

YÖNETMELİK

Niğde Üniversitesinden:

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez (NÜSEM): Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Niğde Üniversitesi Rektörünü,

             d) Senato: Niğde Üniversitesi Senatosunu,

             e) Üniversite: Niğde Üniversitesini,

             f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının dışında eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve yaşam boyu eğitim ve öğretimi desteklemek amacıyla sürekli eğitim programları düzenlemektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

             a) Üniversitenin öğrencilerine, personeline, gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmetleri vermek,

             b) Üniversitede önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sürekli eğitim ile ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini desteklemek ve katkıda bulunmak,

             c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilere eğitim programları, kurslar, seminerler, hizmet içi eğitim, sertifika programları, mesleki eğitim ve gelişim kursları düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

             ç) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi ve benzeri belgeler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebileceği gibi görev süresi bitmeden aynı usulle görevinden alınabilir. Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, görev başında olmadığı zaman yardımcılarından biri kendisine vekalet eder. Müdürün görev süresi bittiğinde veya Müdür görevinden ayrıldığında yardımcılarının görev süreleri de biter.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, her çalışma dönemi sonunda Merkezin faaliyetlerini kapsayan raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin bütçesini hazırlamaktır.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı öğretim üyesi ile Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

             (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

             b) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemlerini yürütmek,

             c) Müdür ile birlikte Merkez bütçesini hazırlamak.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulları tarafından belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer temsilciden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kuruluna görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılabilir.

             (2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır. Toplantılarda Merkez çalışmaları değerlendirir ve öneriler geliştirir. Danışma Kurulu, Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama, denetleme gibi faaliyet alanları ile ilgili olarak danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür.