21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VARLIKLARI

VE SANAT ESERLERİ MALZEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) DPT: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,

             b) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             d) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

             e) TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisini,

             f) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunu,

             g) Üniversite (MSGSÜ): Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; üniversitede yapılan sanatsal ve bilimsel araştırmalara malzeme nitelikleri ve teknolojisi kapsamında destek vererek bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmak ve bütün araştırmacıların belirli bir düzen içinde merkezin araştırma imkanlarından yararlanmalarını sağlamaktır.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Yapısal ve taşınabilir kültür varlıklarının malzeme ve üretim teknolojilerinin belirlenmesi, yapılacak koruma-onarım çalışmalarının asıllarına uygun bir şekilde sağlıklı olarak yürütülmesi için ileri teknolojiler kullanılarak araştırmalar ve analizler yapmak,

             b) Merkez amacına yönelik olarak yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini sürdüren öğrencilere konularında çalışma ve araştırma ortamı hazırlamak,

             c) Disiplinler arası bir çalışma olan malzeme-teknoloji konularında değişik disiplinlerden gelen araştırmacılar/öğrenciler arasında işbirliğinin sağlanması ve güçlendirilmesine çalışmak,

             ç) Sanayi ile yapılacak çalışmaları özendirerek araştırmacı-öğrenci ve sanayi arasında işbirliğini güçlendirmek,

             d) Araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve merkezin amacına yönelik bu araştırmalara öncelikli olarak çalışma ortamı hazırlamak,

             e) Avrupa Birliği ile birlikte yürütülen projeler, TÜBİTAK, TÜBA, DPT, MSGSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, sanayi ve diğer kamu kurumlarının desteği ile yürütülen proje çalışmalarına öncelikli çalışma ortamı hazırlamak,

             f) Merkezi yurtiçi ve yurtdışı ilgili kuruluşlarla iletişim kuracak, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) proje destekleri sağlayan bir profesyonel proje üretim merkezi ve danışmanlık birimi haline getirmek,

             g) Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılması için yapılan çalışmaların yazılı olarak literatüre geçmesini böylece ulusal ve uluslararası alanda bilginin herkes tarafından paylaşılabilmesini sağlamak,

             ğ) Malzeme konusunda hakemli bir derginin yayın hayatına girmesini sağlamak,

             h) Diğer üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz ve araştırma-geliştirme proje tekliflerini temel araştırmalara engel olmayacak şekilde merkezin imkanları ölçüsünde değerlendirmek,

             ı) Gerektiğinde Merkez laboratuvarına bağlı alt laboratuvarlar açmak,

             i) Merkezin amacı doğrultusunda diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite bünyesinde görev yapan, Merkezin faaliyet kapsamına giren alanlarda görevli bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Merkez Müdürü, tekrar görevlendirilebilir.

             (2) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkez Müdürünün çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin ilgili alanlarda kadrolu görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki öğretim üyesi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürü gerektiğinde yardımcılarının değiştirilmesini önerebilir, Rektör tarafından yeni yardımcılar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü görevde bulunmadığı zamanlarda, kendisine yardımcılarından birisi vekalet eder. Merkez Müdürünün veya yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirilme süreleri altı ayı geçmesi halinde merkeze yeni bir Müdür/Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak ve uygulamak,

             b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

             c) Merkezin uzun dönemli bilimsel, teknik ve idari hedeflerine yönelik programları hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak,

             ç) Merkezi tüm idari ve bilimsel toplantılarda temsil etmek,

             d) Merkezin yönetim, eğitim, seminer ve diğer çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, genel gözetim ve denetim görevini yürütmek,

             e) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             f) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

             g) Merkez Yönetim Kurulunun görüşlerini de alarak, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri ve gerektiği zaman personel ve görev değişikliğini yaparak Rektörlük onayına sunmak,

             ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak ve takvim yılının bitiminden itibaren bir ay içerisinde Merkez Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak, görüşülerek onaylanmış raporu Rektörün onayına sunmak.

             (2) Merkez Müdürü; Merkezin araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin planlanan şekliyle düzenli olarak yürütülmesinden, Merkezin geliştirilmesinden, yapılan bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcıları ve Üniversiteye bağlı temel ve uygulamalı bilimler alanında faaliyet gösteren birimlerde görevli öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üç üyeden oluşur.

             (2) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine aynı usullerle yeni üyeler görevlendirilir.

             (3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

             (4) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, mücbir sebepler dışında, toplantılara iki kez katılmama durumunda üyelikleri düşer.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Uzun dönemli bilimsel hedefleri belirlemek, idari örgütlenme ile ilgili planlamaları yapmak, Merkezin karşılaşacağı teknik ve idari sorunlara çözüm üretmek, araştırıcılardan gelecek önerileri değerlendirmek, geliştirmek ve gerekli görülen düzenlemeleri uygulamaya koymak,

             b) Her yarıyıl sonunda Merkezin faaliyetlerini, bir sonraki dönem için planlanan hedefleri, planları ve önerileri içeren faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,

             c) Merkezin yıllık çalışma programını görüşüp, karara bağlamak,

             ç) Araştırmalar, bilimsel yayınlar ve diğer çalışma alanlarına yardımcı nitelikte kararlar almak, sanayi kuruluşları ile ortak olarak gerçekleştirilecek Ar-Ge projelerinin yürütülmesi için gerekli protokolleri hazırlamak ve bu protokollerin kuralına uygun olarak yürütülmesini denetlemek,

             d) Merkez faaliyetlerinin çalışma esaslarını belirlemek,

             e) Merkezin amacı ve faaliyetleri doğrultusunda kurulacak olan çalışma birimlerini ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

             Ekipman ve demirbaşlar

             MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.