21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

YÖNETMELİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 30/4/2009 tarihli ve 27215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

             b) Anabilim dalı (ABD)/anasanat dalı (ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

             c) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Lisansüstü düzeyde ders veren veya tez/sanat eseri çalışması yöneten, ilgili anabilim veya anasanat dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında anabilim/anasanat dalı başkanına görüş bildiren kurulu,

             ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitimin yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan, açılacak programları, program değişikliklerini, öğrenci kontenjanlarını, bir yarıyılda açılacak dersleri ve bu derslerin hangi öğretim elemanlarınca verileceğini, jüriler ve danışmanlarla ilgili olarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenen öneriler ile komite ve jüri karar ve raporlarını enstitüye bildiren ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,

             d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

             e) Enstitü: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlı olan ve lisansüstü eğitim-öğretim yapan akademik birimi,

             f) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

             g) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

             ğ) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations sınavını,

             h) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını,

             ı) IELTS: Uluslararası İngilizce dil sınavlarından olan International English Language Testing System sınavını,

             i) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği enstitü yönetim kurulunca atanan, Üniversitede ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesini,

             j) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

             k) Kredi: Bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamını ve en fazla dört olarak kabul edilen değeri,

             l) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

             m) Sanat eseri çalışması (SEÇ): Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin tez yerine hazırlayabilecekleri çalışmayı,

             n) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin danışmanı tarafından belirlenmiş bir konuyu sözlü ve yazılı olarak sunduğu bilimsel çalışmayı,

             o) Senato: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,

             ö) Tez: Yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik tezini,

             p) Tez/sanat eseri çalışması savunma sınavı: Lisansüstü öğrencilerinin yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik tez/sanat eseri çalışmasını savundukları sınavı, 

             r) TİK: Tez izleme komitesini,

             s) TOEFL: Uluslararası İngilizce dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language sınavını,

             ş) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

             t) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

             u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

             ifade eder.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrencilerde aranacak kriterler ve kontenjanlar, ilgili ABD/ASD akademik kurul kararı ile enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu teklif EK’de görüşülerek karara bağlandıktan sonra Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından yarıyıl başında ilan edilir. İlanda programların adları, başvuru tarihleri, kontenjanlar ve diğer açıklayıcı bilgiler yer alır.

             (2) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri dikkate alınarak belirlenir.  

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(4) Lisansüstü öğrencileri, danışmanları tarafından açılacak olan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, tez önerisi EYK tarafından kabul edilen öğrencinin, uzmanlık alan dersine ve tez/sanat eseri çalışmasına kayıt yaptırdığı tarihte başlar ve EYK’nın öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihte sona erer. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. İkinci danışmanın olduğu durumlarda, uzmanlık alan dersi, birinci danışman tarafından açılır. Ulusal kredisi sıfır (0) olan uzmanlık alan dersi, öğrenci sayısına bakılmadan haftalık sekiz teorik saatten oluşur.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 7 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla, öğrencinin kayıt yaptırmasını takiben en geç onbeş gün içerisinde belirlenir. Danışman atanıncaya kadar bu görev ilgili ABD/ASD başkanı tarafından yürütülür.

             (2) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında danışman, ABD/ASD’de görevli öğretim üyeleri arasından ilgili ABD/ASD akademik kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Öğretim üyelerinin sayıca yeterli olmaması ya da ABD/ASD akademik kurulunca uygun bulunarak önerilmesi durumunda EYK kararıyla diğer ilgili ABD/ASD’lerinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından da danışman ataması yapılabilir. Danışmanlar kesin kayıttan itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Danışman atanıncaya kadar bu görev ilgili ABD/ASD başkanı tarafından yürütülür. Öğrencinin danışmanı aynı zamanda tez danışmanıdır. Tez/sanat eseri çalışmasının niteliği itibariyle birden fazla danışmanın gerektiği durumlarda; ilgili ABD/ASD ya da diğer ABD/ASD öğretim üyelerinden, gerekli görüldüğünde diğer yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden ikinci danışman atanabilir. Doktora/sanatta yeterlik programında ikinci danışman olarak atanabilmek için doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmak gerekir.

             (3) Doktora/sanatta yeterlik programında yardımcı doçentlerin danışman olarak atanabilmesi için Üniversitelerarası Kurulun belirlediği doçentlik asgari başvuru koşullarını sağlamış olmaları gerekir.

             (4) Lisansüstü eğitim programında görev yapan öğretim üyeleri en fazla üç tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencisine danışmanlık yapabilir. Ancak öğretim üyelerinin yönetmiş oldukları yüksek lisans veya doktora tezlerinden üretilen yayınların, uluslararası atıf indekslerine kayıtlı dergilerin birinde yayınlanmış olması halinde ilgili öğretim üyesinin isteği, EYK’nın uygun görüşü ile iki öğrencinin danışmanlığı ilave olarak verilebilir.

             (5) Danışmanın emeklilik, Üniversite dışında başka göreve atanma, görevlendirilme, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebinin olması veya öğretim elemanının danışmanlık görevini yerine getiremediğine ilişkin ABD/ASD akademik kurulunun gerekçeli görüşünü enstitüye bildirmesi halinde EYK kararıyla danışman değişikliğine gidilerek yeni bir danışman atanabilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – (1) Yüksek lisans eğitim programına başvuracak adayların kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Bir lisans diplomasına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurtdışı fakülte veya yüksekokul diplomasına sahip olmaları gerekir.

             b) ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puan almış olmaları veya GRE veya GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almaları gerekir.

             c) ÜDS, KPDS, TOEFL veya IELTS sınavlarından birisine girmiş olmaları gerekir.

             ç) Adayların başvurduğu programa yerleştirilebilmesi için; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %20’si ve yazılı ve/veya sözlü sınav notunun %10’unun alınarak hesaplanan notun toplamının 60 puandan az olmaması gerekir. Yazılı ve/veya sözlü sınava girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başvuran adayların yazılı ve/veya sözlü sınav değerlendirmesinde tam not üzerinden en az %50 puan almış olmaları gerekir. Bu toplama göre en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla yazılı ve/veya sözlü sınav notu, ALES puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

             d) Güzel sanatlar eğitimi ABD/ASD yüksek lisans programlarında, adayların başvurdukları programa yerleştirilebilmesi için; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil puanının %10’u, yazılı ve/veya sözlü sınav notunun %10’u alınarak hesaplanan başarı notunun toplamının 60 puandan az olmaması gerekir. Yazılı ve/veya sözlü sınava girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başvuran adayların yazılı ve/veya sözlü sınav değerlendirmesinde tam not üzerinden en az %50 puan almış olmaları gerekir. Bu toplama göre en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla yazılı ve/veya sözlü sınav notu, ALES puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

             e) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili ABD/ASD akademik kurul kararı dikkate alınarak, üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK kararı ile belirlenir. Sınav jürisi tarafından bu fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen esaslara göre elde edilen değerlendirme sonuçları, ilgili ABD/ASD başkanlığınca üç gün içerisinde enstitüye bildirilir. Kazanan adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

             f) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yabancı dil koşulu aranmaz. Bu programlara başvuran adayların başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve yazılı ve/veya sözlü sınav notunun %20’si alınarak hesaplanan notun toplamının 60 puandan az olmaması gerekir. Yazılı ve/veya sözlü sınava girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başvuran adayların yazılı ve/veya sözlü sınav değerlendirmesinde tam not üzerinden en az % 50 puan almış olmaları gerekir. Bu toplama göre en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla yazılı ve/veya sözlü sınav notu, ALES puanı, lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.       

             (2) Doktora programına başvuracak adayların kabulüne ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

             b) ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünden en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların en az 70 standart puan almış olmaları veya GRE veya GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almaları gerekir.

             c) ÜDS veya KPDS’den en az 55 ya da TOEFL, IELTS sınavlarının birinden buna eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden ÜDS veya KPDS’den en az 55 ya da TOEFL, IELTS sınavlarının birinden buna eşdeğer bir puan almaları gerekir.

             ç) Adayların başvurduğu programa yerleştirilebilmesi için; ALES standart puanının %50'si ile lisans/yüksek lisans not ortalamasının % 30'u, yabancı dil puanının %10’u ve yazılı ve/veya sözlü sınav notunun %10’unun toplamının 65 puandan az olmaması gerekir. Yazılı ve/veya sözlü sınava girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başvuran adayların yazılı ve/veya sözlü sınav değerlendirmesinde tam not üzerinden en az % 60 puan almış olmaları gerekir. Bu toplama göre en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla yazılı ve/veya sözlü sınav notu, ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

             d) Güzel sanatlar eğitimi ABD/ASD doktora programına başvuran adayların başvurdukları programa yerleştirilebilmesi için; ALES standart puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil puanının %10’u, yazılı ve/veya sözlü sınav notunun %10’u alınarak hesaplanan başarı notunun toplamının 65 puandan az olmaması gerekir. Yazılı ve/veya sözlü sınava girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başvuran adayların, yazılı ve/veya sözlü sınav değerlendirmesinde, tam not üzerinden en az % 60 puan almış olmaları gerekir. Bu toplama göre en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla yazılı ve/veya sözlü sınav notu, ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

             e) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili ABD/ASD akademik kurul kararı dikkate alınarak, üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK kararı ile belirlenir. Sınav jürisi tarafından bu fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen esaslara göre elde edilen değerlendirme sonuçları, ilgili ABD/ASD başkanlığınca üç gün içerisinde enstitüye bildirilir. Kazanan adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

             (3) Sanatta yeterlik programına başvuracak adayların kabulüne ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

             b) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuar mezunları hariç, ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların en az 70 standart puan almış olmaları veya GRE veya GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almaları gerekir.

             c) ÜDS veya KPDS’den en az 55 ya da TOEFL, IELTS sınavlarının birinden buna eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden ÜDS veya KPDS’den en az 55 ya da TOEFL, IELTS sınavlarının birinden buna eşdeğer bir puan almaları gerekir.

             ç) Adayların başvurdukları programa yerleştirilebilmesi için; ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil puanının %10’u, yazılı ve/veya sözlü sınav notunun %10’u alınarak hesaplanan başarı notunun toplamının 65 puandan az olmaması gerekir. Yazılı ve/veya sözlü sınava girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başvuran adayların, yazılı ve/veya sözlü sınav değerlendirmesinde, tam not üzerinden en az % 60 puan almış olmaları gerekir. Bu toplama göre en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla yazılı ve/veya sözlü sınav notu, ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

             d) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuar mezunlarının başvurdukları programa yerleştirilebilmesi için; lisans/yüksek lisans not ortalamasının %60’ı, yabancı dil puanının %30’u, yazılı ve/veya sözlü sınav notunun %10’u alınarak hesaplanan başarı notunun toplamının 65 puandan az olmaması gerekir. Yazılı ve/veya sözlü sınava girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başvuran adayların yazılı ve/veya sözlü sınav değerlendirmesinde, tam not üzerinden en az % 60 puan almış olmaları gerekir. Bu toplama göre en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla yazılı ve/veya sözlü sınav notu, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

             e) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili ASD akademik kurul kararı dikkate alınarak, üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK kararı ile belirlenir. Sınav jürisi tarafından bu fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen esaslara göre elde edilen değerlendirme sonuçları, ilgili ASD başkanlığınca üç gün içerisinde enstitüye bildirilir. Kazanan adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilecek öğrenciler şunlardır;

             a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar,

             b) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar.

             (2) Bilimsel hazırlık programında alınması istenilen dersler danışmanın teklifi üzerine ABD/ASD akademik kurulunca belirlenerek EYK tarafından karara bağlanır. Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılmaz. Öğrenci bu sürede ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü öğretimine yönelik dersler de alabilir.

             (3) Bu programda herhangi bir dersten başarılı sayılmak için bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekir. Bir takvim yılı sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılmaz. Programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 12 – (1) Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adaylar; başvurdukları programların öğrenci kabul şartlarını yerine getirmeleri ve Türkçe bildiklerine ilişkin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve Türkçe Öğretim Merkezlerinden (TÖMER) alınan sonuç belgesi ile başvurmaları halinde, ilgili ABD/ASD başkanlığının görüşü alınarak, EYK kararı ile lisansüstü programlarına kabul edilir. Türkçe bildiğini belgeleyemeyen adaya Türkçe öğrenimi için bir yıl süre tanınır. Bu süre EYK kararı ile en çok bir yıl daha uzatılabilir.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 13 – (1) İlgili enstitüye yapılan başvuru sonuçları EYK tarafından karara bağlandıktan sonra enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen sürede ders seçimini yaparak istenen belgelerle birlikte kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt yaptırması için çağrılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

             (2) Kesin kayıt hakkı kazanmış adayların kayıt sırasında herhangi bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünde açılmış bir lisansüstü programda kayıtlı öğrenci olmadıklarını belirten yazılı beyanlarını enstitüye vermeleri gerekir. Beyanına aykırı bir durum tespit edilmesi halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir, aldığı dersler ve öğrenimlerine dayalı almış olduğu belgeler hükümsüz sayılır.

             (3) Öğrencinin, öngörülen kayıt kabul koşullarına ilişkin sunduğu belgelerin veya verdiği bilgilerin yanlış olduğunun anlaşılması durumda EYK kararı ile ilişiği kesilir. ”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

             “(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti yoksa öğrenci kaydını bizzat kendisi yenilemek zorundadır. Mazereti nedeniyle kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti EYK tarafından kabul edildiği takdirde, ekle-sil haftasında ders kaydı yaptırabilir. Tüm bu süreler sonunda kaydını yenilemeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

             “(5) Öğrencinin her iki yarıyılda aldığı tüm derslerden başarısız olması halinde bir sonraki yarıyıl kaydı yenilenmez ve enstitü ile ilişiği kesilir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 15 – (1) Bir lisansüstü programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilen ve en çok dört yarıyıl içinde yeniden bir lisansüstü programa kayıt yaptıran öğrenciler daha önce başarılı oldukları derslerin kredilerini, belgelendirmeleri halinde ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile almaları gereken toplam krediden saydırabilirler. Ancak bu derslerin kredi miktarı, programın gerektirdiği kredinin 2/3’ünü geçemez.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci, ikinci, beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki yedinci ve sekizinci fıkralar eklenmiştir.

             “(1) Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur.”

             “(2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl sonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Başarı notunun hesaplanmasında, kesirli sayı en yakın tam sayıya tamamlanır. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılmaz. Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 (CC), doktora/sanatta yeterlik için en az 75 (CB) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan notun yüksek lisans için en az 70 (CC), doktora/sanatta yeterlik için en az 75 (CB) olması gerekir.”

             “(5) Sınav notlarına maddi hata yönünden itirazlar ve değerlendirme aşağıdaki şekilde olur:

             a) Sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen bir hafta içerisinde dersi veren öğretim elemanının başvurusu ilgili ABD/ASD akademik kurulunca değerlendirilir. Notun düzeltilmesi yönünde bir karar verilirse ilgili karar ABD/ASD başkanlığınca enstitüye bildirilir ve bu karar EYK tarafından onaylanarak düzeltme yapılır.

             b) Öğrenci itirazını sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen bir hafta içerisinde ilgili ABD/ASD başkanlığına yazılı olarak yapar. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Akademik kurulun değerlendirmesi sonucunda maddi hata tespit edilir ve düzeltme yapılması yönünde karar alınırsa, bu karar ABD/ASD başkanlığınca enstitüye bildirilir ve EYK tarafından onaylanarak düzeltme yapılır.

             c) Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.”

             “(7) Ara ve yarıyıl sonu sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde ilgili öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine işlenir ve ABD/ASD başkanlığı tarafından enstitüye yazılı olarak bildirilir.”

             “(8) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için yapması gerekenler şunlardır;

             a) Kayıt yenilemek ve ders seçimini tamamlamak,

             b) Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınava/sınavlara katılmak,

             c) Sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınava girmek,

             ç) Teorik dersin en az % 70’ine, uygulama/laboratuar dersinin en az % 80’ine katılmak ve başarılı olmak.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Öğrenci gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir.

             (2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, öğrencinin başvurusu ve danışmanın onayı üzerine ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süreler sonunda da tezini tamamlayıp savunma sınavına giremeyen ve tezini enstitüye teslim edemeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (4) Dört yarıyılın sonunda tezini tamamlayıp enstitüye teslim edemeyen öğrencinin, akademik takvime uygun olarak ek süre için başvuruda bulunmaması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Yüksek lisans programında seminer dersi zorunludur. Öğrenci seminer dersini aldığı dönemin sonuna kadar seminer çalışmasını danışmanına teslim etmemesi ve sunmaması halinde başarısız sayılır. Seminerini aldığı dönemin sonuna kadar teslim edemeyen, sunamayan veya başarılı olamayan öğrenci bir sonraki yarıyıl seminer dersini tekrar alarak seminer çalışmasını danışmanına teslim etmek ve sunmak zorundadır. İkinci kez aldığı seminer dersinde de başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

             “c) Seminer sunum duyurusu ABD/ASD başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer sunumunu takip eden üç iş günü içinde seminer değerlendirme formu ile seminer çalışmasının yazılı bir kopyası ve CD’si ABD/ASD başkanlığınca enstitüye teslim edilir.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Tez önerisi

             MADDE 21 – (1) Öğrenci danışmanının denetiminde ilgili enstitünün tez yazım esaslarına göre hazırladığı tez önerisini danışmanının onayından sonra en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili ABD/ASD başkanlığına teslim eder.

             (2) Tez önerisi ilgili ABD/ASD kurulunda değerlendirilip kabul edildikten sonra ABD/ASD başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Tez önerisi EYK'nın onayı ile kesinleşir. Tez önerisi EYK tarafından onaylanmayan öğrenci yeniden hazırladığı tez önerisini en geç üçüncü yarıyılın başına kadar teslim eder. Süresi içerisinde tez önerisini vermeyen veya tez önerisi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Tez önerisi konusu itibarı ile etik kurulun onayını gerektiriyorsa ilgili etik kurulun onayı alındıktan sonra EYK’ya sunulur.   

             (4) Tez konusu değişikliğine gidilmesi halinde, bu maddede yer alan esaslar uygulanır. Tez konusu değişikliği ek sürelerde talep edilemez.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığı “Tezin niteliği, yazımı ve tez savunma sınavı için teslimi” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiştir.

             “(4) Jüri üyeleri tezle ilgili olarak enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladıkları tez değerlendirme kişisel raporlarını, tez savunma sınavı öncesinde sınav jüri başkanına teslim ederler.”

             “(5) Tez savunma sınavı ilgili ABD/ASD’de izleyicilere açık olarak tezin sunulması ve bunu izleyen en az 45, en çok 90 dakikalık soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavına bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde belirtilen bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez savunma sınavı hakkını kaybeder ve bu öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

             “(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri izleyicilere kapalı olarak tez hakkında oy birliği ya da oy çokluğuyla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri başkanı tez savunma sınav tutanağını tez değerlendirme kişisel raporları ile birlikte sınav bitiminde ABD/ASD başkanlığına teslim eder. Sınav ile ilgili tüm belgeler ABD/ASD başkanlığı tarafından üç iş günü içerisinde enstitüye iletilir.”

             “(9) Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

             “(10) Tezin, ilgili enstitünün tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması ve çoğaltılması gerekir. Belirtilen şartlara uygun olup olmadığı enstitü tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenir. Yazılı ya da sözlü olarak bildirilen eksiklikleri yirmi gün içinde tamamlaması halinde EYK tarafından öğrencinin mezuniyetine karar verilir.”

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az dört kopyasını ve CD’lerini tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden, tezi şekil yönünden uygun bulunan ve EYK tarafından mezuniyetine karar verilen öğrenciye yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.”

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler altı yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenler sekiz yarıyılda mezun olabilir.”

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının; (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

             “a) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, iki seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik ondört adet ders, üç seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.”

             “ç) Doktora programında seminer dersleri zorunludur. Öğrenci, seminer dersini aldığı dönemin sonuna kadar seminer çalışmasını danışmanına teslim etmemesi ve sunmaması halinde başarısız sayılır. Seminerini aldığı dönemin sonuna kadar teslim edemeyen, sunamayan veya başarılı olamayan öğrenci bir sonraki yarıyıl seminer dersini tekrar alarak seminer çalışmasını danışmanına teslim etmek ve sunmak zorundadır. İkinci kez aldığı seminer dersinden de başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

             “d) Seminer sunum duyurusu ABD/ASD başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer sunumunu takip eden üç iş günü içinde seminer değerlendirme formu ile seminer çalışmasının yazılı bir kopyası ve CD’si ABD/ASD başkanlığınca enstitüye teslim edilir.”

             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Yeterlik sınavının amacı öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavı ders ve seminer çalışmalarının tamamlanmasını izleyen altı ay içerisinde yapılır.”

             “(2) Derslerini ve seminerlerini tamamlamaları koşulu ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilenler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.”

             “(3) Doktora yeterlik sınavı, ABD/ASD akademik kurulunca belirlenip ABD/ASD başkanlığınca önerilen ve EYK tarafından atanan beş kişilik doktora yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Jüri; biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asil ve en az biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.”

             “(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, sonraki altı ay içerisinde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programından ilişiği kesilir.”

             “(7) Bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde belirtilenler dışındaki mazeretlerle yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, sınav hakkını kullanmış sayılır.”

             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiştir.

             “(3) Jüri üyeleri, EYK tarafından jüri görevlendirmelerinin yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi, danışmanının koordinatörlüğünde tez savunma sınavına alır. İlan edilen günde yapılmayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir ve onbeş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez jüri üyeleri toplanamazsa savunma sınavı konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.”

             “(4) Jüri üyeleri, tezle ilgili olarak enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladıkları tez değerlendirme kişisel raporlarını, tez savunma sınavı öncesinde sınav jüri başkanına teslim ederler.”

             “(5) Tez savunma sınavı; ilgili ABD/ASD’de izleyicilere açık olarak tez/sanat eseri çalışmasının sunulması ve bunu izleyen en az 60, en çok 120 dakikalık soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavına, bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde belirtilen bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez savunma sınavı hakkını kaybeder ve bu öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

             “(9) Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

             “(10) Tezin, ilgili enstitünün tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması ve çoğaltılması gerekir. Belirtilen şartlara uygun olup olmadığı, enstitü tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenir. Yazılı ya da sözlü olarak bildirilen eksiklikleri yirmi gün içinde tamamlaması halinde EYK tarafından öğrencinin mezuniyetine karar verilir.”

             MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

             (2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile yeterlik sınavı ve sergi, proje, resital, konser, temsil gibi tez/sanat eseri çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için 42 krediden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders ve uygulamalar ile yeterlik sınavı ve sergi, proje, resital, konser, temsil gibi tez/sanat eseri çalışmasından oluşur.

             (3) Sanatta yeterlik öğrencisi, danışmanın gerekçeli önerisi ve EYK’nın kararı ile başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü derslerinden ders alabilir. Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından alacağı derslerin kredileri, toplam kredinin 1/3’ünü geçemez.”

             MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programının süresine ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler altı yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenler sekiz yarıyılda mezun olabilir.

             b) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri ve uygulamaları başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

             c) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez/sanat eseri çalışması önerisi kabul edilen, ancak tez/sanat eseri çalışmasını bu fıkranın (a) bendinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tamamlayamadığı için tez/sanat eseri savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü ASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile tezini/sanat eseri çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.”

             MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programının sonuçlanmasına ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Kredili derslerini ve uygulamalarını tamamlamaları koşulu ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilenler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin tez/sanatta yeterlik çalışmasıyla ve diğer temel konularla ilgili derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavı ders ve uygulama çalışmalarının tamamlanmasını izleyen altı ay içerisinde yapılır.

             b) Yeterlik sınavı, ASD akademik kurulunca belirlenip ASD başkanlığınca önerilen ve EYK tarafından atanan beş kişilik yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asil ve en az biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

             c) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavı jürisi yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar ASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili tutanakla birlikte enstitü müdürlüğüne bildirilir.

             ç) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci sonraki altı ay içerisinde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programından ilişiği kesilir.

             d) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, ilgili ASD başkanlığının önerisi, EYK’nın onayı ile ve giriş koşullarını taşıyor olmak koşuluyla yüksek lisans programına geçebilir. Bu şekilde geçiş yapan öğrencinin sanatta yeterlik programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programından sayılır. Gerektiğinde öğrencinin ek ders alması istenebilir. Geçiş yapan öğrenci, yüksek lisans programının azami süresinin iki yarıyılını kullanmış kabul edilir.

             e) Bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde belirtilenler dışındaki mazeretlerle yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, sınav hakkını kullanmış sayılır.

             f) Yeterlik sınavında başarılı bulunan her öğrenci için ilgili ASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde tez/sanat eseri izleme komitesi oluşturulur.

             g) Tez/sanat eseri izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka, ilgili enstitü ASD’den ve tez/sanat eseri çalışmasına yakın bir ASD’den birer üye yer alır. Ancak ilgili enstitüde komite üyesi olabilecek yakın bir ASD bulunmadığı durumlarda, farklı bir yükseköğretim kurumunun ilgili enstitüsüne ait ASD’den de komiteye üye alınabilir. İkinci danışmanın olması durumunda, ikinci danışman dilerse tez/sanat eseri izleme komitesi toplantılarına katılabilir.

             ğ) Tez/sanat eseri izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü ASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             h) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/sanat eseri çalışması önerisini tez/sanat eseri izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez/sanat eseri çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az bir hafta önce komite üyelerine dağıtır.

             ı) Tez/sanat eseri izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sanat eseri çalışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü ASD başkanlığınca tez/sanat eseri çalışması önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

             i) Tez/sanat eseri çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez/sanat eseri çalışması seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez/sanat eseri izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez/sanat eseri çalışmasını değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/sanat eseri çalışması önerisi savunmasına alınır. Tez/sanat eseri çalışması önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

             j) Tez/sanat eseri çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için tez/sanat eseri izleme komitesi, biri Ocak-Haziran ve biri de Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir hafta önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve istenirse bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sanat eseri çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. ASD başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde komite raporu enstitü müdürlüğüne bildirilir. İzleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

             k) Öğrenci, hazırladığı tez/sanat eseri çalışmasını enstitünün tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tez/sanat eseri çalışmasını jüri önünde sözlü/uygulamalı olarak savunmak zorundadır.

             l) Jüri oluşturmak amacıyla ilgili ASD başkanlığı, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunda görevli olmak üzere on öğretim üyesini EYK'ya önerir. EYK önerileri de dikkate alarak tez/sanat eseri savunma sınav jürisini oluşturur ve atamasını yapar. Jüri üçü öğrencinin tez/sanat eseri izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere beş asil öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca iki yedek üye belirlenir. Asil ve yedek jüri üyelerinin en az birer üyesi başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyelerinden oluşur.

             m) Jüri üyeleri EYK tarafından jüri görevlendirmelerinin yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi danışmanının koordinatörlüğünde tez/sanat eseri savunma sınavına alır. İlan edilen günde yapılmayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir ve onbeş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez jüri üyeleri toplanamazsa savunma sınavı konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

             n) Jüri üyeleri tez/sanat eseri çalışması ile ilgili olarak enstitü tarafından belirlenen formata uygun biçimde hazırladıkları tez/sanat eseri değerlendirme kişisel raporlarını, tez/sanat eseri savunma sınavı öncesinde jüri başkanına teslim ederler.

             o) Tez/sanat eseri savunma sınavı; ilgili ASD’de izleyicilere açık olarak tez/sanat eseri çalışmasının sunulması ve bunu izleyen en az 60, en çok 120 dakikalık soru-cevap bölümünden oluşur. Tez/sanat eseri savunma sınavına, bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde belirtilen bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez/sanat eseri savunma sınavı hakkını kaybeder ve bu öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             ö) Tez/sanat eseri savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez/sanat eseri çalışması hakkında oy birliği veya oy çokluğu ile kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü ASD başkanlığınca tez/sanat eseri savunma sınavını izleyen üç gün içerisinde üst yazı ile ilgili enstitüye bildirilir.

             p) Tez/sanat eseri çalışması kabul edilen öğrenci jüri üyelerinin de önerileri ile son haline getirilmiş tez/sanat eseri çalışmasını enstitü tarafından incelenmek üzere, tez yazım esaslarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmemiş olarak en geç yirmi gün içerisinde enstitüye teslim eder.

             r) Tez/sanat eseri çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci kendisine ayrıca yazılı bir tebligat yapılmadan en geç altı ay içinde önerilen düzeltmeleri yaparak tez/sanat eseri çalışmasını aynı jüri önünde ikinci kez savunur. İkinci savunma sınavı sonunda tez/sanat eseri çalışması reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             s) Tez/sanat eseri çalışması reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             ş) Tez/sanat eseri çalışmasının ilgili enstitünün tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması ve çoğaltılması gerekir. Belirtilen şartlara uygun olup olmadığı enstitü tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenir. Yazılı ya da sözlü olarak bildirilen eksiklikleri yirmi gün içinde tamamlaması halinde EYK tarafından öğrencinin mezuniyetine karar verilir.”

             MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 39 – (1) Tez/sanat eseri savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez/sanat eseri çalışmasının ciltlenmiş en az dört kopyasını ve CD’lerini, sınavı izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eden, çalışması şekil yönünden uygun bulunan ve EYK tarafından mezuniyetine karar verilen öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir. Sanatta yeterlik diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.

             (2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ASD’deki programın onaylanmış adı bulunur.”

             MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki altıncı fıkrası eklenmiştir.

             “ç) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali dışındaki hallerin bulunması veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki disiplin işlemlerinin bulunması,”

             “(2) Öğrenci ağır hastalık, kaza, doğal afet ve benzeri haller nedeniyle enstitü ile iletişimini engelleyecek mazeretini, mazeretin bitiminden itibaren; askerlikten doğan mazeretini, celp belgesinin kendisine tebliğinden itibaren; diğer hallerde, mazeretin başlangıcından itibaren en geç on gün içinde bir dilekçe ile birlikte enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Süresinde ve usulüne uygun olarak bildirilmeyen mazeretler dikkate alınmaz. Öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için durumunu belgelendirmesi ve bunun EYK tarafından kabul edilmesi gerekir. Mazeretin kabulü halinde öğrenci bu süre içerisinde sınavlara giremez. Mazeret süresince girilen sınavların notları ve sonuçları geçersiz sayılır.”

             “(6) Ulusal veya uluslararası sosyal, sportif, bilimsel, kültürel, sanatsal ve öğretim amaçlı etkinliklere katılan öğrencilerin ulusal takım veya Üniversite adına görevli oldukları süreler, belgelendirilmeleri halinde mazeret olarak kabul edilir ve bu süreler devamsızlıktan sayılmaz.”

             MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilişiğinin kesileceği, öğrenciye ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılan tebligatla yazılı olarak bildirilir.”

             MADDE 28 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.