21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 24/6/2009 tarihli ve 27268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(8) Kendi programında Yaz Okulunda ders açılamaması halinde, birinci öğretim öğrencisinin ikinci öğretim Yaz Okulundan ders alabilmesi için birim yönetim kurulu kararı gerekir. Bu dersleri alacak öğrenci, ikinci öğretime ait yaz okulu ücretini ödemek zorundadır. İkinci öğretim öğrencisinin birinci öğretim Yaz Okulundan ders alması da aynı esaslara tabidir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/6/2009

27268