21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 2/3/1998 tarihli ve 23274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve bu konudaki Üniversite Senatosu kararlarına göre Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “1) Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok üç dersten bütünleme sınavına girebilir.”

             “1) Mezuniyetlerine en çok üç dersi kalan öğrencilere; yarıyıl sonu sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri DC harf notlu en çok üç dersten mezuniyet sınavına girebilir.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.