21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL, YAN DAL

VE YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 13/5/1997 tarihli ve 22988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal, Yan Dal ve Yaz Okulu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bir öğrencinin, çift ana dal lisans eğitim-öğretimlerinden veya yan dal eğitim-öğretimlerinden birine başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar, kendi lisans eğitim-öğretiminin tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasında genel not ortalamasının çift ana dal lisans eğitim-öğretimi için en az 3,20, yan dal eğitim-öğretimi için en az 2,80 olması ve başvurusunun da ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Bu şartlar, özel durumlarda Senato kararı ile değiştirilebilir. Kabul işlemi, başvurduğu bölümün bağlı bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararı ile tamamlanır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Aynı anda birden fazla çift ana dal lisans eğitim-öğretimine kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda bir çift ana dal ile bir yan dal eğitim-öğretimine kayıt yapılabilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 6 – Tüm çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2,60’a kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2,60’ın altına düşen öğrencinin çift ana dal programından kaydı silinir.

             Çift ana dal eğitim-öğretiminde iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift ana dal programından kaydı silinir. 

             Öğrencinin çift ana dal lisans eğitim-öğretiminden mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,80 olması gerekir.

             Çift ana dal lisans eğitim-öğretimine devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği kendi lisans programından mezun olması halinde verilir.

             Kendi lisans programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak çift ana dal lisans eğitim-öğretimini bitiremeyen öğrencilere iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre, çift ana dal lisans programının bulunduğu fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile iki yarıyıl daha uzatılabilir.

             Yan dal eğitim-öğretiminin genel not ortalaması, yan dal eğitim-öğretiminde ders aldığı iki dönem üst üste 2,00’ın altında kalan öğrencinin yan dal eğitim-öğretimi ile ilişiği kesilir.

             Yan dal eğitim-öğretiminde iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

             Kendi lisans eğitim-öğretiminden mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal eğitim-öğretimini en az 2,00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye başarı belgesi  olarak yan dal sertifikası verilir.

             Kendi lisans programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak yan dal eğitim-öğretimini bitiremeyen öğrencilere fakülte yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

             Yan dal eğitim-öğretimini tamamlayan öğrenci, yan dal alanında lisans ve ön lisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

             Öğrenci, çift ana dal lisans eğitim-öğretimini veya yan dal eğitim-öğretimini kendi isteği ile bırakabilir.

             Öğrenci, çift ana dal lisans eğitim-öğretiminden veya yan dal eğitim-öğretiminden ayrıldığında, başarısız olduğu çift ana dal lisans eğitim-öğretimi veya yan dal eğitim-öğretimi derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

             Çift ana dal lisans diplomaları ile yan dal sertifikalarında, ilgili dekanın ve Rektörün imzaları bulunur.

             Çift ana dal lisans eğitim-öğretiminden dolayı öğrencinin almaya hak kazandığı diplomanın üzerinde, izlemiş olduğu çift ana dal lisans eğitim-öğretiminin adı belirtilir. Yan dal eğitim-öğretiminden dolayı öğrencinin almaya hak kazandığı sertifikanın üzerine de izlenen yan dal eğitim-öğretiminin adı yazılır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 1 – 2010-2011 eğitim-öğretim yılından önce çift ana dal ve yan dal programlarına kayıt olan öğrencilere; başarı ve mezuniyetleri ile ilgili olarak, bu Yönetmeliğin ilgili eğitim-öğretim yılında yürürlükte olan hükümleri uygulanır.”

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.