26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27592

KARAR

Çevre ve Orman Bakanlığından:

2010-2011 AV DÖNEMİ

MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi            :18.05.2010

Karar No     : 9

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesi doğrultusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyelerle Merkez Av Komisyonu teşkil edilmiştir.

Merkez Av Komisyonu, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile rapor ve komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3 üncü maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, 2010-2011 av dönemi için bütün yurdu kapsayan aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanımlar ve Kısaltmalar

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 1- Bu kararda geçen (1);

a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

ç) İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

d) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,

e) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

f) Hayvan: Korunan ve avına izin verilen av ve yaban hayvanlarını,

g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

ğ) Av hayvanı: 4915 sayılı Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları (EK LİSTE-II ve EK LİSTE-III’ deki hayvanları),

h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİSTE-I ve EK LİSTE-II’deki hayvanları),

ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

j) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları,

n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,

o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,

ö) Gölet: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan barajlar dışında kalan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve DSİ tarafından inşa edilen su toplama tesislerini,

p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı’nın Resmi Gazete' de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi,

r) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,

ş) Metris (güme): Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini,

t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,

u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini,

ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı,

v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri,

y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri,

z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi,

(2) aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,

cc) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,

çç) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi,

dd) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

ee) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,

ff) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,

gg) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,

ğğ) Avlanma süresi: Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi,

hh) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

ıı) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,

ii) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü,

jj) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan avlanma şeklini,

kk) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini,

ll) Av koruma memurları: 4915 sayılı Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,

mm) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,

nn) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla      (avın duyabileceği dalga boyunda) çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri,

oo) Popülasyon: Bir alandaki aynı türe ait hayvan varlığını,(bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama, üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini),

öö) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri,

pp) Üretme İstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri,

rr) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslar arası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri.

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Avlanma Süreleri, Limitleri ile Yasaklanan Sahalar, Türler Avlanma Süreleri ve Günleri

MADDE 2-(1) Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, EK LİSTE-III’ de belirtilen ve avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1’de, avlanma bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-de gösterilmiştir.

 

Tablo-1: Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri

KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

 

AVLANMA BÖLGESİ

I. grup kuşlar

Bıldırcın ve üveyik avı

 

 

 

II. grup kuşlar

Kum kekliği,

kınalı keklik ve kaya kekliği

(Sadece Kars, Erzurum, Iğdır, Ağrı illerinde çil kekliği avı)

 

 

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Ege

14.08.2010

23.01.2011

02.10.2010

23.01.2011

D. Akdeniz

28.08.2010

23.01.2011

09.10.2010

09.01.2011

B. Akdeniz

28.08.2010

23.01.2011

09.10.2010

09.01.2011

Marmara

14.08.2010

23.01.2011

YASAK

 

YASAK

 

İç Anadolu

28.08.2010

23.01.2011

30.10.2010

23.01.2011

Doğu Anadolu

14.08.2010

23.01.2011

16.10.2010

23.01.2011

D.Karadeniz

14.08.2010

23.01.2011

09.10.2010

23.01.2011

B. Karadeniz

14.08.2010

23.01.2011

 

09.10.2010

 

23.01.2011

G. D. Anadolu

21.08.2010

23.01.2011

30.10.2010

23.01.2011

MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

 

AVLANMA BÖLGESİ

1. grup memeliler

Yaban tavşanı, adatavşanı, tilki, kaya sansarı, ağaç sansarı avı

Başlangıcı

Bitişi

Ege

02.10.2010

23.01.2011

D. Akdeniz

09.10.2010

09.01.2011

B. Akdeniz

09.10.2010

09.01.2011

Marmara

09.10.2010

23.01.2011

İç Anadolu

30.10.2010

23.01.2011

D.Anadolu

16.10.2010

23.01.2011

D.Karadeniz

09.10.2010

23.01.2011

B. Karadeniz

09.10.2010

23.01.2011

G. D. Anadolu

30.10.2010

23.01.2011

 

 

 

 

 

 

Tablo-1 (devamı): Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri

 

KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

 

AVLANMA

BÖLGESİ

III. grup kuşlar

      Kaya güvercini, tahtalı, sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri (yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik- çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk ördek, karabaş patka, elmabaş patka, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz), karatavuk, çulluk ve su çulluğu (bekasin) avı

IV. grup kuşlar

Alakarga, küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası, leşkargası, saksağan

 

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Ege

02.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

D. Akdeniz

09.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

B. Akdeniz

09.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

Marmara

09.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

İç Anadolu

09.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

D. Anadolu

09.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

D.Karadeniz

09.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

B.Karadeniz

09.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

G.D. Anadolu

09.10.2010

27.02.2011

14.08.2010

27.02.2011

MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

AVLANMA BÖLGESİ

II. grup Memeliler

Yaban domuzu ve çakal avı

Başlangıcı

Bitişi

Ege

14.08. 2010

27.02.2011

D. Akdeniz

14.08. 2010

27.02.2011

B. Akdeniz

14.08. 2010

27.02.2011

Marmara

14.08. 2010

27.02.2011

İç Anadolu

14.08. 2010

27.02.2011

D.Anadolu

14.08. 2010

27.02.2011

D.Karadeniz

14.08.2010

27.02.2011

B. Karadeniz

14.08. 2010

27.02.2011

G.D. Anadolu

14.08. 2010

27.02.2011

 

 

 

 

 

 

Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar için Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu Avlanma Süresi: Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi avcılar serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşunu tekrar doğaya canlı olarak bırakmak koşuluyla 06.08.2010-16.10.2010 tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir.

Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar İçin Atmaca Avlanma Süresi: Avlanma günlerinde olmak koşuluyla 01 Eylül 2010- 31 Ekim 2010 tarihleri arasında.

(2) Yukarıdaki Tablo-1’de belirtilen avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller hariç) avlanmak serbesttir.

   Bıldırcın ve üveyik, 28.08.2010 tarihinden 02.10.2010 tarihine kadar yukarıda belirtilen avlanma günlerine ek olarak Salı günü de avlanabilecektir.

(3) 1 inci maddenin (gg) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dışında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz.

(4) Örnek, özel, devlet ve genel avlaklarda avlanma planı hükümleri çerçevesinde avlanma yapılır.

Avlanma planı yapılan, tescil edilen genel ve devlet avlaklarının işletilmesi ve işlettirilmesi planda belirtilen esas ve usullere göre il müdürlüğü tarafından yapılır.

 

Tablo-2: Avlanma bölgelerimize göre illerimiz

Avlanma Bölgesi

Avlanma Bölgesi İçinde Kalan İllerimiz

D. Akdeniz Bölgesi

Adana, Osmaniye, Mersin, K.Maraş, Gaziantep, Kilis, Hatay

B. Akdeniz Bölgesi

Antalya, Isparta, Burdur, Denizli

Ege Bölgesi

İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale

G. D. Anadolu Bölgesi

Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari

Marmara Bölgesi

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

B.Karadeniz Bölgesi

Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük

D.Karadeniz Bölgesi

Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat

İç Anadolu Bölgesi

 

Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Kayseri, Niğde, Nevşehir

D.Anadolu Bölgesi

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muş

 

İl Genelinde Avlanması Yasaklanan Türler

MADDE 3- Tablo-3’teki illerde belirtilen av hayvanları, Merkez Av Komisyonunca koruma altına alınmıştır. Bu av hayvanlarının Tablo-3’te belirtilen il ve ilçelerde avlanması bu av yılında yasaktır.

 

Tablo-3: Mülki hudutlara göre koruma altına alınan av hayvanları

1

Adıyaman

İl genelinde; sakarmeke, macar ördeği, tepeli patka, sansar

2

Afyonkarahisar

İl genelinde; alakarga, tilki, çakal-

İscehisar, Emirdağ, Çobanlar, İhsaniye,

Sandıklı, Sinanpaşa, Bayat İlçelerinde

kınalı keklik.

3

Amasya

İl genelinde; tilki

4

Ankara

İl genelinde; tilki, çakal

5

Antalya

İl genelinde; tilki, sansar, çakal

6

Ardahan

İl genelinde; tilki, çakal

7

Artvin

İl genelinde; kum kekliği, tilki, sansar

8

Bartın

İl genelinde; kaya güvercini, keklik,

T.patka, kılkuyruk, karabaş patka,

karaördek; Kurucaşile İlçesinde tavşan.

9

Bilecik

İl genelinde; tüm keklik türleri

10

Bingöl

İl genelinde; yabani tavşanı, tilki, çakal

11

Bitlis

İl genelinde; kılkuyruk, su çulluğu

(Bekasin),

12

Burdur

İl genelinde; tilki, çakal

13

Bursa

İl genelinde; karatavuk

14

Çankırı

İl genelinde; kınalı keklik

15

Düzce

İl genelinde; tüm keklik türleri

16

Edirne

İl genelinde; tüm keklik türleri.

17

Erzincan

İl genelinde; alakarga; Kemah, Kemaliye,

Otlukbeli, Üzümlü ve Refahiye ilçelerinde;

tüm keklik türleri ve tavşan

18

Eskişehir

İl genelinde; alakarga, tilki, sansar-

Günyüzü, Çifteler,Mahmudiye, Han, Seyitgazi, Sarıcakaya İlçelerinde tüm keklik türleri

19

Giresun

İl genelinde; Çakal

20

Hakkari

İl genelinde; I., II., III. ve IV. Grup kuşlar

21

Iğdır

İl genelinde; tilki

22

Isparta

İl genelinde; tilki, çakal

23

İstanbul

İl genelinde; tüm keklik türleri

24

İzmir

İl genelinde; karatavuk, çakal.

25

Kahramanmaraş

İl genelinde; kum kekliği

26

Karabük

İl genelinde; tüm keklik türleri

27

Kastamonu

İl genelinde; tüm keklik türleri

28

Kırıkkale

İl genelinde; tilki, çakal

29

Kırklareli

İl genelinde; tüm keklik türleri

30

Kırşehir

İl genelinde; tilki- Çiçekdağı, Mucur İlçelerinde; tüm keklik türleri

31

Kilis

İl genelinde; tüm keklik türleri,

32

Kocaeli

İl genelinde; tüm keklik türleri,

33

Kütahya

 İl genelinde; tüm keklik türleri,

34

Muğla

İl genelinde; tilki, çakal

35

Nevşehir

İl genelinde; çakal

36

Ordu

İl genelinde; karatavuk, tilki, çakal,

38

Osmaniye

İl genelinde; çakal, Kadirli ve Sumbas İlçelerinde tüm keklik türleri.

39

Samsun

İl genelinde; tüm keklik türleri,

40

Sinop

İl genelinde; tüm keklik türleri, kirik (çamurcun), tavşan

41

Ş. Urfa

İl genelinde; tüm keklik türleri,

42

Tekirdağ

İl genelinde; tüm keklik türleri,

43

Tokat

İl genelinde; tilki, sansar, çakal

44

Trabzon

İl genelinde; güvercin (kaya, tahtalı), üveyik,

kınalı keklik, fiyu, kirik (çamurcun), macar, kılkuyruk, çıkrıkçın, altıngöz, Maçka ilçesi hariç il genelinde; yaban tavşanı ve tilki.

45

Tunceli

İl genelinde; çulluk

46

Van

İl genelinde; altıngöz, sansar.

47

Yalova

İl genelinde; tüm keklik türleri,

48

Yozgat

İl genelinde; tilki

49

Zonguldak

İl genelinde; tüm keklik türleri, kılkuyruk,

karabaş patka, karaördek, tavşan, sansar.

 

Avlanma Limitleri

MADDE 4- (1) Avcı başına bir av günü için, türlere göre avlanma limiti aşağıdaki Tablo-4’te gösterilmiştir.

 Tablo-4: Avlanma limitleri

 

KUŞLAR

Avlanma

Limiti

Bıldırcın

10

Üveyik

8

Karatavuk

3

Güvercin (kaya güvercini)

6

Çulluk (orman çulluğu)

4

Saksağan

15

Tahtalı, sakarmeke, yaban kazı (sakarca kazı)

3’er

Alakarga, Suçulluğu (bekasin)

1’er

Kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği,

 

Toplam  2

Çil keklik  ( Bu av dönemi sadece Ağrı, Erzurum, Kars ve Iğdır illerinde avlanacaktır)

    2

Yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik (çamurcun), macar ördeği, tepeli patka, karabaş patka, elmabaş patka, çıkrıkçın, kara ördek ve altıngöz (Toplam avlanma limiti içinde kara ördek, karabaş pakta ve altıngöz kılkuyruk sayısı, 1 adetten fazla olamaz)

Toplam  6

Küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası ve leşkargası

Toplam  15

Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, Atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.)

Yılda Toplam  4

MEMELİLER

Yabani tavşan,

1’er

Adatavşanı, sansar (kayasansarı, ağaçsansarı), yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına)

şer

Yaban domuzu (sürek avında avcı başına),(sürekçiler av yapamaz)

2

Çakal

1

Tilki

2

 

(2) Bir av günü içinde Tablo-4’te belirtilen avlanma limitlerinden fazla av hayvanının avlanması yasaktır.

(3) Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtasıyla avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenenin bir günlük limitlerini aşamaz.  Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar, avlanacakları ilin il müdürlüğüne en geç avlanılacak günden önceki günün saat 17:00’sine kadar nerede av yapacaklarına dair yapacakları bildirim doğrultusunda, bildirimde bulunduklarına dair belgeyi yanlarında bulundurarak, birbirini takip eden ava açık iki gün olan sadece cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde (idari tatiller hariç), av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limit bulundurabilirler.

(4) Tescil edilmiş ve av döneminde tescil edilecek genel ve devlet avlaklarında il müdürlüğü tarafından belirlenen kotalar, 2. maddede belirtilen avlanma süreleri içinde haftanın her  günü, 4. maddenin 1 inci fıkrasında  belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde il geneli veya ülke geneli avlanma izin kartı alan avcının, avlağın bulunduğu  il müdürlüğünden aldığı “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” doğrultusunda avlanılır.

Genel ve devlet avlağında türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapalı olacaktır.  Ava kapatılması durumu il müdürlüğü tarafından 4915 sayılı KAK nın 20 maddesinde koruma ve kontrolle görevli birimlere, avcı derneklerine duyurulacak, www.cevreorman.gov.tr adresinde de yayınlanacaktır.

Bu avlaklarda; avlanma izin kartı haricinde il müdürlüğünden “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” almadan avlanmak yasaktır. İzin almadan avlananlara karşı avlaklarda izin almadan avlanma fiili ( KAK’nun 12 hüküm maddesi ile 23 ceza maddesi) uygulanır.

(5) Tescil edilen genel ve devlet avlaklar MAK kararında, avlaklara ait kotalar ise www.cevreorman.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Bu av dönemi içerisinde yeni tescil edilecek genel ve devlet avlaklarıyla ilgili bilgiler, Çevre ve Orman Bakanlığı www.cevreorman.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. İl müdürlükleri ise yeni tescil edilen avlaklarla ilgili bilgileri 4915 sayılı KAK nın 20 nci. maddesinde koruma ve kontrolle görevli birimlere resmi yazı ile bildirecek ve avcı derneklerine duyurulacaktır.

Her yıl tescil edilecek devlet ve genel avlakların listeleri, yeni alınacak MAK kararında yayımlanacaktır.

Koruma Altına Alınan Av Hayvanları

MADDE 5- Bu av döneminde 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince; EK LİSTE-I’deki yaban hayvanları Bakanlıkça; Bakanlık tarafından av hayvanları olarak belirlenen yaban hayvanlarından EK LİSTE-II’deki kuşlar ve memeliler Merkez Av Komisyonunca koruma altına alınmıştır. Koruma altına alınan av hayvanlarının avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır.

Merkez Av Komisyonunca Avlanmasına İzin Verilen Av Hayvanları

MADDE 6- 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince Bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından, 2010-2011 av döneminde avlanmanın serbest olduğu sürelerde avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen av hayvanları EK LİSTE-III’ te gösterilmiştir.

Merkez Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar

MADDE 7- (1) 4915 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında;

a) EK LİSTE-IV’deki Merkez Av Komisyonu tarafından sınırları belirtilen avlaklarda,

b) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş ikaz ve işaret tabelaları ile belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda (Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilmiş ağaçlandırma sahaları hariç),

c) Orman Genel Müdürlüğü tarafından tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak muhafaza sahalarında.

ç) Arboretumlarda

d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, kent ormanlarında,

e) Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altındaki karayolları haritasında belirtilen yollarda,

f) Orman içi göletler ile Köy Hizmetleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Göl hariç),

g) Özel avlaklarda Bakanlığın avlanılmasına izin verdiği türlerin haricindeki doğal türleri,  

ğ) İçine girilmemesi için etrafı hendek veya herhangi bir biçimde çevrilen veya ekilen yerlerde; yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan,

avlamak/avlanmak yasaktır.

(2) Ayrıca il, ilçe, belde, köy vb meskûn yerlerde ve bu maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f)’de sayılan sahaların sınırlarına 300 metre mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasaktır.

Çevre ve Orman Bakanlığınca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar

MADDE 8- (1) EK LİSTE-IV’te belirtilen;

a) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında tescil edilen Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında,

b) 4915 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında Bakanlıkça tescil edilen Örnek Avlaklarda,

c) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça tesis edilen Yaban Hayvanı Üretme Yerleri ve İstasyonlarında,

ç) 4915 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında belirlenen Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahalarında,

d) Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek / ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda,

avlanmak yasaktır.

(2) a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan sahalar ile 7 nci maddenin (a) bendinde belirtilen sahalarda envanter sonuçları ve/veya avlanma planları doğrultusunda,

b) Yaban hayvanlarının zararlı olduklarında;  8 inci maddenin (c) bendinde belirtilen sahalarda belirlenen sayılarının av turizmi kapsamında avlanmasına Bakanlıkça izin verilir.

Özel Kanunlarla Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar

MADDE 9- (1) 4915 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında aşağıda belirtilen; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen bu kararın ekindeki EK LİSTE-V’de belirtilen “Tabiatı Koruma Alanları”nda; EK LİSTE-VII’de belirtilen “Tabiat Parkları”nda; özel avlanma planı çerçevesinde yapılacak avlanmalar hariç EK LİSTE-VI’da belirtilen “Milli Parklar” ile av dönemi içerisinde ilan edilecek 2873 sayılı Kanun kapsamındaki yeni sahalarda;

 (2) 6831 sayılı Orman Kanunun 23. ve 24. Maddesine istinaden muhafaza ormanı olarak ayrılan alanlar.

(3) a) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında ilan edilen ve bu kararın ekindeki EK LİSTE-VIII’de belirtilen avlanmanın serbest olduğu istisna sahalar hariç Özel Çevre Koruma Bölgeleri dahilinde,

avlanmak yasaktır.

b) Özel çevre koruma sahalarında av turizmi kapsamındaki faaliyetler saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Yasak Avlanma Usulleri

Avlanmada Kullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, Gereçler ve Özellikleri ile Avlanma Esasları

Madde 10- 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında komisyonumuzca avlanmada kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasak olan araç ve gereçler ile özellikleri şunlardır:

a) Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış, otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz.

Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamaz.

b) Hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler hariç her türlü alet ve cihazlar, zehirli veya uyuşturucu yemler avlanmada kullanılamaz.

c) Her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler; av hayvanını yanıltıcı eğitilmiş hayvanlara takılan korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar; geleneksel atmacacılık esas ve usulleri çerçevesinde Atmaca ve 06 Ağustos-16 Ekim 2010 tarihleri arasında ğaço kuşunu (Serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşu) canlı olarak yakalamak için kullanılacak hareketli ağ (serpme ağ) ile ğaço kuşunu yakalamak için kullanılan kapan (ragi) hariç ayaktan yakalama tuzak ve kapanları dahil her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar; 6 volttan aşağı pil enerjisiyle çalışan el fenerleri hariç ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el ve sabit projektörler ile aküyle çalışan el projektörleri; doğal gaz, gazyağı ve LPG ile çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz. Ancak 6 volt pil gücüne kadar olan el fenerleri, avcının üzerinde ve vasıtasında aydınlatma aracı olarak bulundurulabilir.

ç) Denizlerde, nehirlerde, sazlık ve bataklıklarda ve doğal göller ve lagünlerde 9,9 beygir gücünden (HP-Horspower) yüksek veya düşük dıştan takma motorlu tekneler ile içten takma motorlu tekneler ulaşım aracı olarak kullanılırken, bu teknelerde avcıların tüfekleri boş ve kılıfında olması zorunludur.

Bu vasıtaların içerisinde baraj gölü, tabii göller, denizler, lagünler, nehirler, bataklıklar ve sazlıklarda avlanılamaz.

Ulaşım sırasında yasadışı bir av yapılması durumunda ise 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri uygulanarak kabahatli ile birlikte tekne sahipleri hakkında da yasal işlem yapılır ve bir daha göle avcı sokmalarına il müdürlüğünce izin verilmez. 

Ulaşım amacı ile kullanılan bu teknelerle su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yönde sürülemez.

d) Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılamaz.

e) Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık basit gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulmaz ve buralarda avlanılamaz.

f). Yaban domuzu avlarında şevrotin fişeği kullanılamaz.

Yasaklanan avlanma usulleri

MADDE 11- 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında aşağıda belirtilen avlanma usulleriyle avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıştır.

a) Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını metrislerde avlamak,

b) 10 uncu maddenin (ç) bendinin birinci fıkrasında belirtilen yüzer araçlarla, kara ve hava araçlarıyla av mahalline gidilirken hareket halindeyken avlanmak,

c) Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak,

ç) Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerden avlanma esnasında veya öncesinde yararlanarak veya bunları kullanarak avlanmak, jep, pikap, otomobil, traktör, biçerdöver, karada ve suda gidebilen taşıt (hovercraft), motorlu tekne ve bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter gibi araçların bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak, bunları av yakalama ve öldürme vasıtası olarak kullanmak,

d) Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlanmak, kar üzerine kül, saman gibi malzeme dökmek suretiyle av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak,

e) Tarlalarda ekin biçme esnasında biçerdöver, traktör üzerinde ve karavanlarda tüfek bulundurmak,

f) Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak evlerde, ahırlarda, özel arazilerde alıkoymak, boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak,

g) Av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak,

ğ) Av ve yaban hayvanlarını mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında, kuluçka alanlarına zarar verecek ve kuşları rahatsız edecek şekilde su ürünleri dâhil her türlü istihsal yapmak, sulak alanlar ve bunların adaları ile bu alanların 300 metre çevresinde rahatsız etmek,

h) Tabii göller ve sulak sahalar çevresindeki köy muhtarları, köylerinde 9,9 beygir gücünden düşük veya yüksek güce sahip motorlu veya motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen kişilerin isim ve adreslerini yazılı olarak il müdürlüklerine bildirmek; gerekli izni almak zorundadırlar.

Sulak alan çevresindeki yerleşim yerlerinde ikamet etmeyen, fakat gölde ticari amaçla tekneyle avcı taşımak isteyen tekne sahipleri ise teknenin ulaşım aracı olarak kullanıldığına dair yetkili birimlerden almış oldukları izin belgesiyle birlikte il müdürlüklerine başvurarak gerekli izni almak zorundadır. Kendi üzerine kayıtlı teknesini sulak alanda ulaşım aracı olarak kullanan avcılar, il müdürlüğünden izin almak zorunda değildir.

ı) Av ve yaban hayvanlarının insani olmayan yakalama metotlarından tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasak olup herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları sonradan öldürülemez, alıkonamaz. Av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek ve üretmek amacıyla ev, işyerleri ile özel arazilerde bulundurulamaz.

i) Avlaklarda, avcılar ya da kişilerce av ve yaban hayvanlarının herhangi bir şekilde yaralı olarak bulunması durumunda gerekli tedavilerinin veteriner hekimce yapılması amacıyla en yakın il müdürlükleri veya doğa koruma ve milli parklar mühendislikleri ile işletme müdürlüğüne veya veteriner hekime; bunlara ulaşılamaması durumunda jandarmaya haber vermek veya teslim edilmesi zorundadır.

j) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen “Özürlüler Kimlik Belgesi” sahibi olup ortopedik özürlüler grubundan tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan avcılar avlaklarda araç içinden avlanabilirler.

k) Avlaklarda avcıların bir arada avlanması nedeniyle oluşacak av baskısı ve can güvenliği nedeniyle avlağın büyüklüğüne göre avlağın herhangi bir alanında; bir arada 15 avcıdan fazla avcı aynı anda avlanamaz.

Avlanma Amaçlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri

MADDE 12- Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında yapılan plansız sürek avlarının, aynı habitatı paylaşan diğer memeli yaban hayvanlarına olumsuz etki yapması nedeniyle,  yaban domuzu sürek avları genel ve devlet avlakları ile planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında yapılabilecektir. Avlanma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecektir.

Avlanmasına belli sürelerde izin verilen yaban domuzunun sürek avı avlanma esasları aşağıda belirtilmiştir:

   a)Yaban domuzunun Tablo-1’de belirtilen avına izin verildiği süreler ve tescil edilmiş genel ve devlet avlaklarında avlağın belirlenen kotaları dahilinde, planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında ise il müdürlüğünce tespit edilecek kotalar dahilinde, sürek avı il müdürlüğünden izin alınmak koşuluyla yapılabilir. Bu süreler dışında av turizmi dahilinde avlanma hariç sürek veya bek avına izin verilmez.

   b) Sürek avı talep eden, avlanma izin kartı bulunan avcılar, avcılık belgesi fotokopileri ile birlikte av gününden önce il müdürlüğüne başvurmak zorundadır. İl müdürlüğünce avlanma sahasının ve tarihinin uygun bulması durumunda iki gün içinde gerekli izni yazılı olarak verir. Bu izin üzerine temsilci avın yapılacağı köy muhtarlığına giderek sürek avının yapılacağı mevkii ve tarihini en az iki gün önceden can ve mal güvenliği açısından köy halkına duyurmak zorundadır.

   c) İzin verilen yer ve tarihler dışında ve onbeş avcı ve yirmi sürekçiden fazla avcı ile yaban domuzu sürek avı yapılamaz. Sürekçiler avlanamaz, avlanma araç ve gerecini av sırasında üzerinde bulunduramaz.

   d) Avcılar; yöre halkının av sırasındaki can ve mal güvenliği ile ilgili, köylere duyuru yaparlar ve gerekli tedbirleri alırlar.

Mücadele Amaçlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri

MADDE 13- (1) Yaban domuzlarının belirli bir bölgede tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde popülasyonunun arttığının tespit edilmesi halinde, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu kapsamında mücadele çalışması; il müdürlüğünce verilecek izinle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatınca Bitki Koruma Uygulama Prensipleri doğrultusunda yapılır.

(2) Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avları, 22 Şubat-15 Mayıs tarihleri arası hariç av yılı boyunca yapılabilir. Sürek avlarına katılacak avcılardan; sürenciler haricindekilerin avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır. Mücadele amaçlı sürek avları mücadele yapılacak sahaların özelliklerine göre av turizmi kapsamında da yapılabilir.

Avlanmada Kullanılması Yasaklanan Araç ve Gereçlerin Satılması ve Bulundurulması Yasak Olanlar

MADDE 14- 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında; her türlü zehirlerin, av ve yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği ses kaseti ve bunların yayınlandığı teyplerin, av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin, av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç, hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazın; her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaklanmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Av Hayvanları ve Tüfeklerin Taşınması ile Eğitilmiş Hayvanlarla Avlanma

Tüfeklerin ve Avlanan Av Hayvanlarının Taşınması

MADDE 15-(1) Av hayvanlarının yaban domuzu hariç, et ve trofelerinin satışı yasaktır. Avlanan yaban domuzunu avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcı, yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüştürmeden;

a) Muhtarlık veya belediyeden menşe şahadetnamesi alacak; ayrıca bu avlanan yaban domuzunun avlandığı yerin ilçe sınırlarının dışına çıkarılması durumunda ise, menşe şahadetnamesinin ilgili Kanun gereği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı mahalli teşkilatına verilerek veteriner sağlık raporuna dönüştürmek,

b) İl müdürlüklerinden nakliye tezkeresi almak zorundadır.

(2) Yasal olarak avlanan kuşların, en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden avlak ve araçlarda taşınması zorunludur.

(3) Nakliye tezkeresi olmadan avlanma süreleri ve günleri dışında canlı, ölü ya da et olarak taşınan yaban domuzları yasa dışı avlanmış sayılır ve taşıyanlar hakkında 4915 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(4) Avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dışında da dahi olsa, tüfeklerini avlaklarda boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.

(5) Avlaklarda avlanma amacı dışında silah taşıyanlar; avlanma amacı dışında silah taşıdıklarını kanıtlayacaklardır.

Bağ ve Bahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini, Kendilerini Korumak Durumunda Olanların Avlanma Amacı Dışında Silahlarını Taşıma ve Köpek Bulundurma Esasları.

MADDE 16-(1) Ürünlerini korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında kendilerini korumak amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri üzerlerinde bulunduracaklar, Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesi hükmü gereği İl Müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşunlu fişek ve şevrotin fişeği dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar.

(2) Bu kişilerden;

a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgelerini veya kira sözleşmelerini,

b) Arıcılık yapanların, bulundukları ilin arıcılar birliğinden alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin arıcılık kimlik belgesini,

c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin muhtarlıklarından alacakları yazıyı,

ç) Ormanda istihsal ve/veya bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman işletmelerinden alacakları yazıyı

üzerlerinde bulundurmaları zorunludur.

(3) Yukarıda sayılan kişiler;

a) Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ ve bahçeleri içinde, arı kovanı sahipleri arılarının yanı başında iken ve ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve/veya bakım sahasına giderken tüfeklerini yanlarında ve açıkta bulundurabilirler.

b) Bu kişilerden avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz.

c) Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların arasına giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler. Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer korunan yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen avlamak mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal il çevre ve orman müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar. Bu kişiler yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar.

ç) Biyolojileri itibariyle tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde hayvanları avlanmaları durumunda 4915 sayılı Kanun gereğince haklarında yasal işlem yapılır ve ayrıca, bakanlıkça o hayvan için belirlenen tazminatlar üzerinden yasal faizi ile tazmin ettirilir.

d) Çobanlar çoban köpeği, diğerleri bekçi köpeği cinsi köpekleri bulundurabilir. Çoban köpekleri sürülerin dışında ve bekçi köpekleri başıboş bırakılmaz bağlı olmadan bulundurulamaz.

e) Bu kişiler, yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boşa veya nişana ateş etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler.

(4) Orman içinde başıboş yakalanan av veya bekçi köpekleri, tasmalı ise sahibi çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Başıboş tasmalı köpeklerin sahibinin çıkması halinde 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına muhalefet etmekten yasal işlem yapılır.

(5) Tasmasız ve yabanileşmiş, yaban hayatı için tehlikeli olmuş olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için il müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır.

(6) Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin taşıması ve bulundurulmasına ilişkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

(7) Ancak, ikinci fıkranın (a), (b), (c), ve (ç) bentlerinde sayılan kişiler; ormanlardaki baraka veya çadırlarına, tarla, bağ ve bahçelerine ve arılarının bulunduğu yere kadar avlaklardan geçerken tüfeklerini boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.

Eğitilmiş Hayvanlar ve Ok-Yay ile Avlanma

MADDE 17-(1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; avcılık belgesi ve avlanma izni almadan tüfeksiz dahi olsa tazı, sertifikalı av atmacası, ok-yay ile avlanmak yasaktır.

(2) Atmacacılık, bu kararın ekinde yer alan (EK: IX ) “Geleneksel Atmacacılık Esas ve Usulleri” ile yapılır. Atmaca sertifikası sahipleri, atmaca yakalamak amaçlı olarak, 2 serçe ve 2 gaço (kızılsırtlı örümcek kuşu) olmak üzere toplam 4 adet kuşu avlanma süreleri içinde yakalayabilir.

(3) Köpek eğitimi av sezonu içinde, avlanmanın serbest olduğu avlaklarda, avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. Av dönemi dışında il müdürlüğü yaban hayvanlarının üreme dönemini de dikkate alarak, uygun gördüğü alanlarda, avcının av köpeğini gezdirmesine, av köpeklerinin eğitimi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara yazılı olarak izin verebilir.

 Avlaklara kedi ve köpekler ile av köpekleri sahipsiz olarak başıboş bırakılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Yasaklar, Kısıtlamalar ve Düzenlemeler

Merkez Av Komisyonu Kararı Kapsamında Belirlenen Diğer Kısıtlamalar Ve Düzenlemeler

MADDE 18- 4915 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine, avcılığın düzenlenmesine ilişkin genel yasaklar, kısıtlamalar ve düzenlemeler şunlardır:

a) Ormana girişlerin kısıtlanması: Avlanma izni, devlet ormanlarında; üretim, yangın ve silvikültürel (orman bakımı ve yetiştirme) faaliyetleri gibi nedenlerle ormanlara giriş çıkışın Hükümet, Bakanlık, Valilik veya Orman Genel Müdürlüğünce yasaklandığı sürelerde yasaklanan yerlerde geçerli değildir.

b) Yetkisiz av yasağı konulamaz; av izni verilemez:

Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, yurdun değişik yörelerinden gelen avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremezler.

c) Yetkili makamlarca mevzuat kapsamında silah taşıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz.

ç) Anız yakmak ve çevreyi kirletmek yasaktır: Anız yakmak, avlaklara pet veya cam şişe, poşet, gazete vb. çöpleri atmak yasaktır.

d) Avlak kirası veya yardım adı altında para istemek yasaktır: Değişik bölgelere ava giden avcılardan; özel avlak olarak ayrılmış ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda, özel şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır. Bu tür fiilleri işleyenler hakkında yasal işlem yapılır.

e) Hayvan sürülerinin nakledilmesi sırasında, av ve yaban hayvanlarına zarar verilmesinin önlenmesi: Hayvan sürülerinin 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 26 ncı maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 83 üncü maddesi çerçevesinde valilikler; av ve yaban hayvanlarının beslenme, üreme ve barınma yerlerinin korunması amacıyla, hayvan sürülerinin mera ve yaylalara araçsız nakledilmesi sırasında bu alanların ve yaban hayvanlarının korunması için gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde geçiş güzergahlarını belirlemeye yetkilidir. Köy muhtarlıkları valiliklerce alınacak bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak zorundadırlar.

f) Sulak alanlarda izinsiz istihsal yapmak, yasaktır: Söğütlük, sazlık, kamışlık gibi üreme alanlarında il müdürlüğünden izin almadan saz ve kamış istihsali yapmak, buraları yakmak veya tahrip etmek yasaktır.

g) Ticaret yasağı: Yaban domuzu hariç av hayvanlarının, et ve trofelerinin satışını yapmak yasaktır.

ğ) Av turizmi usul ve esasları, uygulama ilkeleri bakanlıkça belirlenerek uygulanır.

Karara Aykırı Fiillerin Cezalandırılması

MADDE 19- Bu karardaki yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında 4915 sayılı Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Kanun ve diğer mevzuatlara göre yasal işlem yapılır.

Kararın Duyurulması, Basım Ve Dağıtımı

MADDE 20-(1) Merkez Av Komisyonu kararının özeti TRT kanalı ile radyodan duyurulacak, tam metni Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

(2) İşbu karar kitapçık halinde Genel Müdürlükçe bastırılarak, Genelkurmay Başkanlığına, Adalet, İçişleri (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü) Dışişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri, Turizm ve Kültür, Çevre ve Orman Bakanlıklarına, Valiliklere, Orman, Ziraat ve Veteriner Fakültelerine, Ziraat Odalarına, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, ilgili kurum ve kuruluşlar ile avlanma izin belgesi alan avcılara ve muhtarlıklara bedelsiz dağıtılacaktır.

(3) Bu kararda yer alan ve teknik olarak haritalarda gösterilmesi mümkün olan ava kapalı ve açık sahaları gösteren iller itibariyle bilgilendirme amaçlı rehber haritalar, Genel Müdürlükçe bastırılıp av koruma görevi olan kurumlara verilecektir. Avlanma izin belgesi alan avcılara ise avlanma izin belegesini aldığı ilin haritası bedelsiz verilecektir.

Bu kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen ava yasak sahaların bu kararda yazılı olan sınırları geçerli olup, kararda belirtilen ancak ava yasak sahaların rehber haritalarda gösterilememiş olması, bu sahaların ava serbest saha olduğu anlamını taşımaz.

 Tescil edilmiş genel ve devlet avlaklarının, bu kararda yazılı olan sınırları geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 21- Bu Karar, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki Merkez Av Komisyonu kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır.

 

EK LİSTE-1

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞINCA

KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI

 

MEMELİLER

Familya ve tür adı (Latince adı)

Türkçe adı

 KİRPİLER

ERINACEIDAE

 

Erinaceus

concolor

Kirpi

Oryctalagus

auritus

Uzun Kulaklı Çöl Kirpisi

UÇAN YARASALAR

PTEROPODIDAE

 

Rousettus

aegyptiacus

Mısır Yarasası

BÖCEKCİL YARASALAR

EMBALLONURIDAE

 

Taphozous

nudiventris

 

NALBURUNLUYARASALAR)

RHINOLOPHIDAE

 

Rhinolophus

ferrumequinum

Nalburunlu Büyükyarasa

Rhinolophus

hipposideros

Nalburunlu Küçükyarasa

Rhinolophus

euryale

Akdeniz Nalburunluyarasası

Rhinolophus

mehelyi

Nalburunluyarasa

Rhinolophus

blasii

Nalburunluyarasa

DÜZBURUN YARASALAR

VESPERTILIONIDAE

 

Myotis

mystacinus

Küçük Sakallı Yarasa

Myotis

nipalensis

 

Myotis

aurescens

 

Myotis

brandtii

 

Myotis

emerginatus

Kirpikli Yarasa

Myotis

nattereri

Saçaklı Yarasa

Myotis

bechsteini

Büyükkulaklı Yarasa

Myotis

myotis

Farekulaklı Büyükyarasa

Myotis

blythii

Farekulaklı Küçükyarasa

Myotis

daubentonii

Su Yarasası

Myotis

capaccinii

Uzunayaklı Yarasa

Pipistrellus

nathusii

Pürtüklü Yarasa

Pipistrellus

kuhlii

Beyazyakalı Yarasa

Hypsugo

savii

 

Nyctalus

leisleri

Küçük Akşamcı Yarasa

Nyctalus

noctula

Akşamcı Yarasa

Nyctalus

lasiopterus

Büyük Akşamcı Yarasa

Eptesicus

bottae

Akdeniz Geniş Kanatlı Yarasası

Eptesicus

serotinus

Genişkanatlı Yarasa

Otonycteris

hemprichi

Uzunkulaklı Yarasa

Barbastella

barbastellus

Sakallı Yarasa

Plecotus

auritus

Kahverengi Uzunkulaklı Yarasa

Plecotus

austriacus

Gri Uzunkulaklı Yarasa

Vespertilio

murinus

İkirenkli Yarasa

Miniopterus

schreibersii

Uzunkanatlı Yarasa

KUYRUKLU YARASALAR

MOLOSSIDAE

 

Tadarida

teniotis

Kuyruklu Yarasa, Buldog Yarasa

SİNCAPLAR

SCIURIDAE

 

Sciurus

vulgaris

Avrupa Sincabı

Sciurus

anomalus

Anadolu Sincabı

Spermophilus

citellus

Tarla Sincabı

Spermophilus

xanthophrymnus

Tarla Sincabı

KUNDUZLAR

CASTORIDAE

 

Castor

fiber

Kunduz

ARAPTAVŞANLARI

DIPODIDAE

 

Allactaga

euphratica

Araptavşanı

Allactaga

elater

Araptavşanı

Allactaga

williamsi

Araptavşanı

Sicista

caucasica

 

YEDİUYURLAR

GLIRIDAE

 

Dryomys

nitedula

Hasancık

Dryomys

laniger

Kayauyuru

Dryomys

pictus

Yediuyur

Eliomys

melanurus

Asya Bahçe Yediuyuru

 Myomimus

roachi

Fare benzeri yediuyur

Myomimus

setzeri

Fare benzeri yediuyur

Muscardinus

avellanarius

 

Glis(= Myoxus)

glis

Yediuyur

OKLU KİRPİLER

HYSTRICIDAE

 

Hystrix i

indica

Oklukirpi

SUMAYMUNLARI

MYOCASTORIDAE

 

Myocastor

coypus

Sumaymunu

KÖPEKGİLLER

CANİDAE

 

Canis

lupus

Kurt

Vulpes

zerda

Uzun Kulaklı Çöl Tilkisi

AYILAR

URSIDAE

 

Ursus

 arctos

Boz Ayı

SANSARGİLLER

MUSTALİDAE

 

Vormela

peregusna

Alaca Sansar

Lutra

lutra

Su Samuru

SIRTLANLAR

HYAENIDAE

 

Hyaena

hyaena

Çizgili Sırtlan

KEDİLER

FELIDAE

 

Felis

silvestris

Yaban Kedisi

Felis

chaus

Sazlık Kedisi

Lynx (= Felis)

lynx

Vaşak

Caracal (= Felis)

caracal

Karakulak, Step Vaşağı

Panthera

pardus

Leopar, Pars

FOKLAR, DENİZ KÖPEKLERİ

PHOCIDAE

 

Monachucs

monachus

Akdeniz Foku

GEYİKLER

CERVIDAE

 

Cervus

dama

Ala Geyik-Yağmurca

Cervus

elaphus

Kızılgeyik (Av turizmi hariç)

Capreolus

capreolus

Karaca (Av turizmi hariç)

BOYNUZLUGİLLER

BOVIDAE

 

Gazella

dorcas

Dorkas Ceylanı

Gazella

subgutturosa

Ceylan / Ahu (Av turizmi hariç)

Rupicapra

rupicapra

Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Av turizmi hariç)

Capra

aegagrus

Yaban Keçisi (Av turizmi hariç)

Ovis

ammon gmelini

Yaban Koyunu(Av turizmi hariç)

Ovis

orientalis anatolica

Anadolu Yaban Koyunu

KUŞLAR

Familya, cins ve tür adı(Latince adı)

Türkçe adı

Batağangiller

Podicipediade

 

Tachybaptus

ruficollis

Küçük Batağan

Podiceps

cristatus

Bahri

Podiceps

grisegena

Kızılboyunlu Batağan

Podiceps

auritus

Kulaklı Batağan

Podiceps

nigricollis

Karaboyunlu Batağan

Yelkovangiller

Procellaridae

 

Calonectris

diomedea

Boz Yelkovan

Puffinus

yelkouan

Yelkovan

Fırtınakuşugiller

Hydrobatidae

 

Hydrobates

pelagicus

Fırtınakuşu

Karabatakgiller

Phalacrocoracidae

 

Phalacrocorax

aristotelis

Tepeli Karabatak

Phalacrocorax

pygmeus

Küçük Karabatak

Yılanboyungiller

Anhingidae

 

Anhinga

rufa

Yılanboyun

Pelikangiller

Pelecanidae

 

Pelecanus

onocrotalus

Ak Pelikan

Pelecanus

crispus

Tepeli Pelikan

Balıkçılgiller

Ardeidae

 

Botaurus

stellaris

Balaban

Ixobrychus

minutus

Küçük Balaban

Nycticorax

nycticorax

Gece Balıkçılı

Ardeola

ralloides

Alaca Balıkçıl

Bubulcus

Ibis

Sığır Balıkçılı

Egretta

garzetta

Küçük Akbalıkçıl

Egretta

alba

Büyük Akbalıkçıl

Ardea

purpurea

Erguvani Balıkçıl

Leylekgiller

Ciconiidae

 

Mycteria

İbis

Sarıgagalı Leylek

Ciconia

nigra

Kara Leylek

Ciconia

ciconia

Leylek

İbisgiller

Thereskionithidae

 

Phegadis

falcinellus

Çeltikçi

Geronticus

eremita

Kelaynak

Platalea

leucorodia

Kaşıkçı

Flamanlar

Phoenicopteridae

 

Phoenicopterus

ruber

Flamingo

Ördekgiller

Anatidae

 

Cygnus

Olor

Kuğu

Cygnus

columbianus

Küçük Kuğu

Cygnus

cygnus

Ötücü Kuğu

Anser

erythropus

Küçük Sakarca

Branta

leucopsis

Akyanaklı Kaz

Branta

ruficollis

Sibirya Kazı

Tadorna

ferruginea

Angıt

Tadorna

tadorna

Suna

Marmaronetta

angustirostris

Yaz Ördeği

Aythya

nyroca

Pasbaş Patka

Mergus

albellus

Sütlabi

Oxyura

jamaicensis

Kara başlı dikkuyruk

Oxyura

leucocephala

Dikkuyruk

Atmacagiller

Accipitridae

 

Pernis

apivorus

Arı Şahini

Pernis

ptilorhyncus

Tepeli Arı Şahini

Elanus

caeruleus

Ak Çaylak

Milvus

migrans

Kara Çaylak

Milvus

milvus

Kızıl Çaylak

Haliaeetus

albicilla

Akkuyruklu Kartal

Gypaetus

barbatus

Sakallı Akbaba

Neophron

percnopterus

Küçük Akbaba

Gyps

fulvus

Kızıl Akbaba

Aegypius

monachus

Kara Akbaba

Circaetus

gallicus

Yılan Kartalı

Circus

aeruginosus

Saz Delicesi

Circus

cyaneus

Gökçe Delice

Circus

macrourus

Bozkır Delicesi

Circus

pygargus

Çayır Delicesi

Accipiter

gentilis

Çakırkuşu

Accipiter

nisus

Atmaca

Accipiter

brevipes

Yoz Atmaca

Buteo

buteo

Şahin

Buteo

rufinus

Kızıl Şahin

Buteo

lagopus

Paçalı Şahin

Aquila

pomarina

Küçük Orman Kartalı

Aquila

clanga

Büyük Orman Kartalı

Aquila

nipalensis

Bozkır Kartalı

Aquila

heliaca

Şah Kartal

Aquila

chrysaetos

Kaya Kartalı

Hieraaetus

pennatus

Küçük Kartal

Hieraaetus

fasciatus

Tavşancıl

Pandion

haliaetus

Balık Kartalı

Doğangiller

Falcoidae

 

Falco

naumanni

Küçük Kerkenez

Falco

tinnunculus

Kerkenez

Falco

vespertinus

Ala Doğan

Falco

columbarius

Boz Doğan

Falco

subbuteo

Delice Doğan

Falco

eleonorae

Ada Doğanı

Falco

concolor

Gri Doğan

Falco

biarmicus

Bıyıklı Doğan

Falco

cherrug

Ulu Doğan

Falco

peregrinus

Gök Doğan

Falco

pelegrinoides

Kızıl Enseli Doğan

Orman Tavuğugiller

Tetraonidae

 

Tetrao

tetrix

Orman Horozu

Tetrao

mlokosiewiczi

Huş Tavuğu

Sülüngiller

Phasianidae

 

Tetraogallus

caspius

Urkeklik

Francolinus

francolinus

Turaç

Sutavuğugiller

Rallidae

 

Porzana

porzana

Benekli Sutavuğu

Porzana

parva

Bataklık Sutavuğu

Porzana

pusilla

Küçük Sutavuğu

Crex

crex

Bıldırcın Kılavuzu

Porphyrio

porphyrio

Sazhorozu

Turnagiller

Gruidae

 

Grus

grus

Turna

Grus

leucogeranus

Ak Turna

Anthropoides

virgo

Telli Turna

Toygiller

Otitidae

 

Tetrax

tetrax

Mezgeldek

Chlamydotis

undulata

Yakalı Toy

Otis

tarda

Toy

Kılıçgagagiller

Recurvirostridae

 

Himantopus

himantopus

Uzunbacak

Recurvirostra

avosetta

Kılıçgaga

Kocagözgiller

Burhinidae

 

Burhinus

oedicnemus

Kocagöz

Cursorius

cursor

Çölkoşarı

Bataklık Kırlangıçları

Glareolidae

 

Glareola

pratincola

Bataklıkkırlangıcı

Glareola

nordmanni

Karakanatlı Bataklıkkırlangıcı

Yağmurcunlar

Charadriidae

 

Charadrius

dubius

Küçük Halkalı Cılıbıt

Charadrius

hiaticula

Halkalı Cılıbıt

Charadrius

alexandrinus

Akça Cılıbıt

Charadrius

leschenaultii

Büyük Cılıbıt

Charadrius

asiaticus

Doğu Cılıbıtı

Charadrius

morinellus

Dağ Cılıbıtı

Vanellus

spinosus

Mahmuzlu Kızkuşu

Çullukgiller

Scolopacidae

 

Calidris

alba

Ak Kumkuşu

Calidris

minuta

Küçük Kumkuşu

Calidris

temminckii

Sarıbacaklı Kumkuşu

Calidris

ferruginea

Kızıl Kumkuşu

Calidris

alpina

Karakarınlı Kumkuşu

Limicola

falcinellus

Sürmeli Kumkuşu

Gallinago

media

Büyük Su Çulluğu

Numenius

tenuirostris

İncegagalı Kervançulluğu

Tringa

stagnatilis

Bataklık Düdükçünü

Tringa

ochropus

Yeşil Düdükçün

Tringa

glareola

Orman Düdükçünü

Actitis

hypoleucos

Dere Düdükçünü

Arenaria

interpres

Taşçeviren

Deniz Düdükçünleri

Phalaroppididae

 

Phalaropus

tricolor

Büyük Denizdüdükçünü

Phalaropus

lobatus

Deniz Düdükçünü

Phalaropus

fulicarius

Kızıl Denizdüdükçünü

Martıgiller

Laridae

 

Larus

melanocephalus

Akdeniz Martısı

Larus

minutus

Küçük Martı

Larus

genei

İncegagalı Martı

Larus

audouinii

Ada Martısı

Sumrugiller

Sternidae

 

Sterna

nilotica

Gülen Sumru

Sterna

caspia

Hazar Sumrusu

Sterna

bengalensis

Tepeli Sumru

Sterna

sandvicensis

Karagagalı Sumru

Sterna

hirundo

Sumru

Sterna

paradisaea

Kuzey Sumrusu

Sterna

albifrons

Küçük Sumru

Chlidonias

hybridus

Bıyıklı Sumru

Chlidonias

niger

Kara Sumru

Chlidonias

leucopterus

Akkanatlı Sumru

Bağırtlakgiller

Pteroclidae

 

Pterocles

senegallus

Benekli Bağırtlak

Syrrhaptes

paradoxus

Paçalı Bağırtlak

Papağangiller

Psittacidae

 

Psittacula

krameri

Yeşilpapağan

Gugukgiller

Cuculidae

 

Clamator

glandarius

Tepeli Guguk

Cuculus

canorus

Guguk

Peçeli Baykuşgiller

Tytonidae

 

Tyto

alba

Peçeli Baykuş

Baykuşgiller

Strigidae

 

Otus

brucei

Çizgili İshakkuşu

Otus

scops

İshakkuşu

Bubo

bubo

Puhu

Ketupa

zeylonensis

Balıkbaykuşu

Athena

noctua

Kukumav

Strix

aluco

Alaca Baykuş

Asio

otus

Kulaklı Orman Baykuşu

Asio

flammeus

Kır Baykuşu

Aegolius

funereus

Paçalı Baykuş

Çobahaldatangiller

Caprimulgidae

 

Caprimulgus

europaeus

Çobanaldatan

Sağangiller

Apodidae

 

Apus

apus

Ebabil

Apus

pallidus

Boz Sağan

Apus

melba

Akkarınlı Sağan

Apus

affinis

Küçük Sağan

Yalıçapkınıgiller

 Alcedinidae

 

Halcyon

smyrnensis

İzmir Yalıçapkını

Alcedo

atthis

Yalıçapkını

Ceryle

rudis

Alaca Yalıçapkını

Arıkuşugiller

Meropidae

 

Merops

superciliosus

Yeşil Arıkuşu

Merops

apiaster